Nỗi đau chung của tất cả chúng ta

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Tối nay, dưới &aacute;nh trăng rằm, tr&ecirc;n th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta, tiếng chu&ocirc;ng từ c&aacute;c ng&ocirc;i ch&ugrave;a, gi&aacute;o đường, tiếng c&ograve;i từ c&aacute;c t&agrave;u thuyền sẽ cất l&ecirc;n; hoa đăng tr&ecirc;n d&ograve;ng k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave; v&agrave; k&ecirc;nh T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; sẽ thắp s&aacute;ng để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tưởng nhớ v&agrave; sự hiệp th&ocirc;ng với đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;.</strong></p> <p style="text-align:justify">Đại dịch Covid-19 lan đến nước ta v&agrave; bị kiềm chế v&agrave;o nửa đầu năm 2020, sau đ&oacute; đ&atilde; b&ugrave;ng ph&aacute;t dữ dội v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; năm 2021, g&acirc;y bao tổn thất v&agrave; thiệt hại kh&ocirc;ng thể n&agrave;o kể xiết cho nh&acirc;n d&acirc;n, đặc biệt tại TPHCM th&acirc;n y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta. Mọi mặt của đời sống kinh tế - x&atilde; hội bị ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng, chuỗi sản xuất v&agrave; cung ứng bị đứt g&atilde;y, nhiều lĩnh vực quản l&yacute; chuyển sang h&igrave;nh thức trực tuyến, tỷ lệ người thất nghiệp tăng cao đi đ&ocirc;i với thu nhập của người d&acirc;n sụt giảm, nhiều gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn cần được cứu trợ khẩn cấp.</p> <p style="text-align:justify">Những hậu quả đ&oacute; do đại dịch g&acirc;y ra l&agrave; hết sức nặng nề v&agrave; to lớn. Nhưng nỗi đau to lớn nhất của TPHCM trong 7 th&aacute;ng qua kh&ocirc;ng phải l&agrave; sự suy tho&aacute;i kinh tế m&agrave; l&agrave; sự mất m&aacute;t những con người. H&agrave;ng ng&agrave;n đồng b&agrave;o đ&atilde; ra đi v&igrave; nhiễm virus Corona v&agrave; biến thể Delta, h&agrave;ng chục b&aacute;c sĩ, y sĩ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, chiến sĩ c&aacute;c lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ cơ sở đ&atilde; hy sinh trong cuộc chiến đấu dũng cảm, cam go với đại dịch Covid-19. Tăng trưởng kinh tế v&agrave; thu ng&acirc;n s&aacute;ch suy giảm ch&uacute;ng ta c&oacute; thể t&igrave;m c&aacute;ch vực dậy; tiền của mất đi ch&uacute;ng ta c&oacute; thể đem sức lao động tạo dựng lại; nhưng những người đ&atilde; ng&atilde; xuống ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng bao giờ t&igrave;m thấy nữa tr&ecirc;n cuộc đời n&agrave;y.</p> <p style="text-align:justify">Những người kh&ocirc;ng may đ&oacute; l&agrave; đồng b&agrave;o ruột thịt của ch&uacute;ng ta, l&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n, bạn b&egrave;, đồng nghiệp của ch&uacute;ng ta, l&agrave; những tấm gương thầy thuốc cao cả, c&aacute;n bộ cơ sở tận tụy, những tu sĩ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, những nh&agrave; hoạt động thiện nguyện, trong đ&oacute; c&oacute; văn nghệ sĩ nổi tiếng, đ&atilde; kh&ocirc;ng quản ngại gian nan, nguy hiểm để s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n TPHCM t&igrave;m c&aacute;ch xoa dịu nỗi đau v&agrave; cứu người trong cơn hoạn nạn. Để cố gắng đưa th&agrave;nh phố bước đầu trở lại trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường mới, ch&uacute;ng ta đ&atilde; chứng kiến sự hy sinh của những con người phi thường cần được ngợi ca v&agrave; ghi nhận c&ocirc;ng đức.</p> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><a class="photo" href="https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/dureixrxkw/2021_11_19/trocot_jthq.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(220, 50, 50); text-decoration-line: none; transition-property: color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-out; display: block; width: 560px; margin-bottom: 15px; font-weight: 700;"><img alt="Nỗi đau chung của tất cả chúng ta ảnh 1" class="cms-photo" src="https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w560/Uploaded/2021/dureixrxkw/2021_11_19/trocot_jthq.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; text-align:center; vertical-align:middle" /></a></div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Lực lượng qu&acirc;n sự TPHCM chăm lo h&agrave;i cốt người mất do Covid-19. Ảnh: HO&Agrave;NG H&Ugrave;NG</em></span></div> </div> <p style="text-align:justify">H&ocirc;m nay, ch&uacute;ng ta tổ chức Lễ tưởng niệm đồng b&agrave;o v&agrave; c&aacute;n bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 với tất cả l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh v&agrave; biết ơn.</p> <p style="text-align:justify">Tối nay, dưới &aacute;nh trăng rằm, tr&ecirc;n th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta, tiếng chu&ocirc;ng từ c&aacute;c ng&ocirc;i ch&ugrave;a, gi&aacute;o đường, tiếng c&ograve;i từ c&aacute;c t&agrave;u thuyền sẽ cất l&ecirc;n; hoa đăng tr&ecirc;n d&ograve;ng k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave; v&agrave; k&ecirc;nh T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; sẽ thắp s&aacute;ng để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tưởng nhớ v&agrave; sự hiệp th&ocirc;ng với đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;.</p> <p style="text-align:justify">Tưởng nhớ c&aacute;c hương linh, l&ograve;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i x&oacute;t thương v&ocirc; tận! TPHCM l&agrave; v&ugrave;ng đất tập hợp v&agrave; h&ograve;a hợp người d&acirc;n từ khắp mọi miền đất nước. Đồng b&agrave;o ch&uacute;ng ta đ&atilde; đến đ&acirc;y lập nghiệp, c&ugrave;ng chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố n&agrave;y. Những ng&agrave;y th&agrave;nh phố đương đầu với đại dịch, đồng b&agrave;o cả nước đ&atilde; sẻ chia về tinh thần v&agrave; vật chất, đ&atilde; gửi những người con v&agrave;o trợ gi&uacute;p cho nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố. Trong những người ng&atilde; xuống c&oacute; đồng b&agrave;o tr&ecirc;n mọi miền đất nước. Đ&acirc;y l&agrave; nỗi đau chung của tất cả ch&uacute;ng ta.</p> <p style="text-align:justify">Th&agrave;nh phố đ&atilde; v&agrave; đang tổ chức b&agrave;n giao cẩn trọng tro cốt của c&aacute;c đồng b&agrave;o, chiến sĩ đến tận c&aacute;c gia đ&igrave;nh; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng bảo quản v&agrave; b&agrave;n giao đồ đạc, t&agrave;i sản, vật lưu niệm của những người đ&atilde; khuất đến tận tay c&aacute;c th&acirc;n nh&acirc;n. Một lần nữa ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi lời chia buồn s&acirc;u sắc đến th&acirc;n nh&acirc;n những người qu&aacute; cố.</p> <p style="text-align:justify">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m n&agrave;y, thay mặt L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hứa sẽ thực thi hiệu quả ch&iacute;nh s&aacute;ch chăm lo người gi&agrave; neo đơn, trẻ em mồ c&ocirc;i v&igrave; cha mẹ từ trần do đại dịch Covid-19, để c&aacute;c gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c ch&aacute;u được chăm s&oacute;c chu đ&aacute;o v&agrave; học h&agrave;nh đ&agrave;ng ho&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng k&ecirc;u gọi c&aacute;c tổ chức từ thiện phối hợp chặt chẽ với ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng việc c&oacute; &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn n&agrave;y.</p> <p style="text-align:justify">Th&agrave;nh phố đ&atilde; ho&agrave;n thiện v&agrave; sẽ tiếp tục cập nhật c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute; với đại dịch; thường xuy&ecirc;n lắng nghe v&agrave; tiếp thu với tinh thần cầu thị những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n để đưa ra những quyết s&aacute;ch v&agrave; chủ trương s&aacute;ng suốt, hợp l&yacute; hợp t&igrave;nh nhằm bảo vệ sức khỏe v&agrave; lợi &iacute;ch của nh&acirc;n d&acirc;n, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Nguyện cầu cho linh hồn c&aacute;c đồng b&agrave;o, c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&atilde; ng&atilde; xuống được an nghỉ trong niềm tiếc thương v&ocirc; hạn v&agrave; l&ograve;ng tưởng nhớ của gia quyến v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố. Ch&uacute;ng ta nguyện đo&agrave;n kết v&agrave; cố gắng hết sức m&igrave;nh trong cuộc chiến đấu kh&ocirc;ng ngưng nghỉ với đại dịch Covid-19 cũng như trong sự nghiệp x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh - một th&agrave;nh phố đ&aacute;ng sống với những con người gi&agrave;u l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i v&agrave; đức khoan dung.</p> <p style="text-align:justify">Xin k&iacute;nh cẩn nghi&ecirc;ng m&igrave;nh vĩnh biệt v&agrave; tưởng niệm c&aacute;c đồng b&agrave;o đ&atilde; từ trần, c&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sĩ đ&atilde; hy sinh trong đại dịch Covid-19!</p> <p style="text-align:right"><strong>PHAN VĂN M&Atilde;I - Chủ tịch UBND TPHCM</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn:&nbsp;SGGP</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;