Chống “xâm lăng văn hóa” trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, “sức mạnh mềm văn hóa” của các cường quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>T&Oacute;M TẮT: Văn h&oacute;a lu&ocirc;n l&agrave; lĩnh vực m&agrave; c&aacute;c cường quốc, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động chống ph&aacute; c&aacute;ch mạng Việt Nam&nbsp;hướng đến nằm trong chiến lược &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; v&agrave; &ldquo;sức&nbsp;mạnh mềm văn h&oacute;a&rdquo; của c&aacute;c cường quốc. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch những giải ph&aacute;p g&oacute;p phần chống lại hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; trong chiến lược &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; v&agrave; &ldquo;sức mạnh mềm văn h&oacute;a&rdquo; của c&aacute;c cường quốc đang t&aacute;c động đến thanh ni&ecirc;n Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng&nbsp;hiện nay; từ đ&oacute; g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản&nbsp;Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị ng&agrave;y&nbsp; 22/10/2018 về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của &ETH;ảng, đấu&nbsp;tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch trong t&igrave;nh h&igrave;nh&nbsp;mới.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Từ kh&oacute;a: </strong><em>X&acirc;m lăng văn h&oacute;a, Diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh, Sức mạnh mềm văn h&oacute;a, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34763/hi%20hoa2.jpg" style="height:620px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>H&iacute; họa &quot;Ph&ograve;ng chống văn h&oacute;a độc hại&quot;, A. Dũng. Nguồn: Website thanhuytphcm.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Đặt vấn đề</strong></p> <p style="text-align:justify">Tr&ecirc;n thế giới hiện nay c&oacute; hơn 400 kh&aacute;i niệm về văn h&oacute;a theo những c&aacute;ch&nbsp;tiếp cận kh&aacute;c nhau. Năm 1945, nhấn mạnh vai tr&ograve; của văn h&oacute;a trong to&agrave;n bộ đời sống x&atilde; hội, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; khẳng định: &ldquo;<em>Trong c&ocirc;ng cuộc kiến thiết&nbsp;nước nh&agrave; c&oacute; bốn vấn đề ch&uacute; &yacute; đến; c&ugrave;ng phải coi trọng ngang nhau: ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội&rdquo;.</em> [6] Người chỉ ra &ldquo;Năm điểm lớn x&acirc;y dựng nền văn h&oacute;a&nbsp; d&acirc;n tộc&rdquo;, bao gồm: <em>&quot;1. X&acirc;y dựng t&acirc;m l&yacute;: tinh thần độc lập tự cường. 2. X&acirc;y dựng&nbsp;luận l&yacute;: biết hy sinh m&igrave;nh, l&agrave;m lợi cho quần ch&uacute;ng. 3. X&acirc;y dựng x&atilde; hội: mọi sự nghiệp c&oacute; li&ecirc;n quan đến ph&uacute;c lợi của nh&acirc;n d&acirc;n trong x&atilde; hội. 4. X&acirc;y dựng ch&iacute;nh&nbsp;trị: d&acirc;n quyền. 5. X&acirc;y dựng kinh tế&rdquo;</em>. [7] Tổ chức Gi&aacute;o dục, Khoa học v&agrave; Văn h&oacute;a Li&ecirc;n hợp quốc (UNESCO) đưa&nbsp;ra định nghĩa: <em>&ldquo;Văn h&oacute;a l&agrave; tập hợp c&aacute;c đặc trưng ti&ecirc;u biểu về tinh thần, vật chất, tri thức v&agrave; x&uacute;c cảm của x&atilde; hội hoặc một nh&oacute;m người trong x&atilde; hội; văn h&oacute;a kh&ocirc;ng chỉ bao gồm văn học v&agrave; nghệ thuật, m&agrave; c&ograve;n cả phong c&aacute;ch sống, phương thức chung sống, c&aacute;c hệ gi&aacute; trị, truyền thống v&agrave; niềm tin</em>&rdquo; (2001). [14]</p> <p style="text-align:justify">Từ khi B&aacute;c Hồ x&aacute;c định con đường cứu nước v&agrave; giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc Việt&nbsp;Nam l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản, cho ra đời cuốn &ldquo;&ETH;ường c&aacute;ch mệnh&rdquo; n&ecirc;u r&otilde;: &ldquo;<em>muốn c&aacute;ch mệnh th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; phải lấy d&acirc;n ch&uacute;ng (c&ocirc;ng n&ocirc;ng) l&agrave;m gốc, phải c&oacute; đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. N&oacute;i t&oacute;m lại&nbsp;l&agrave; phải theo chủ nghĩa M&atilde; Khắc Tư v&agrave; L&ecirc;-nin&rdquo;</em> [3]; sự kiện đ&oacute; đ&atilde; mở đầu cho hai nguồn văn h&oacute;a mới: nguồn văn h&oacute;a M&aacute;c-x&iacute;t v&agrave; nguồn văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave;m điểm tựa th&uacute;c đẩy d&acirc;n tộc Việt Nam anh dũng đương đầu v&agrave; chiến thắng với thực d&acirc;n, đế quốc x&acirc;m lược. [7]&nbsp;Trong thời kỳ h&ograve;a b&igrave;nh, hai nguồn văn h&oacute;a ấy cho ch&uacute;ng ta tu dưỡng đạo đức c&aacute;ch mạng, về đạo l&agrave;m người, về sự ki&ecirc;n định con&nbsp;đường giữ vững độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội với tinh thần&nbsp;<em>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; qu&yacute; hơn độc lập tự do!&rdquo; v&agrave; &ldquo;V&ocirc; sản to&agrave;n thế giới, đo&agrave;n kết lại!&rdquo;</em>. Sức mạnh của văn h&oacute;a được Tổng B&iacute; thư Trường Chinh kh&aacute;i qu&aacute;t bằng hai c&acirc;u thơ: &ldquo;<em>D&ugrave;ng b&uacute;t l&agrave;m đ&ograve;n chuyển xoay chế độ, Mỗi vần thơ: bom đạn ph&aacute; cường&nbsp; quyền</em>&rdquo;. [5]</p> <p style="text-align:justify">Tr&ecirc;n thực tế, văn h&oacute;a lu&ocirc;n l&agrave; đối tượng m&agrave; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản&nbsp;động chống ph&aacute; c&aacute;ch mạng Việt Nam hướng đến nằm trong chiến lược &ldquo;<em>diễn&nbsp;biến h&ograve;a b&igrave;nh</em>&rdquo; [10] v&agrave; &ldquo;<em>sức mạnh mềm văn h&oacute;a</em>&rdquo; [9] của c&aacute;c cường quốc. Một trong những thủ đoạn của ch&uacute;ng thực hiện l&agrave; &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; với mục đ&iacute;ch d&ugrave;ng văn h&oacute;a để x&acirc;m lăng, tấn c&ocirc;ng bằng văn h&oacute;a để &aacute;p đặt c&aacute;c gi&aacute; trị văn ho&aacute; v&agrave; lối&nbsp; sống của c&aacute;c cường quốc tư bản chủ nghĩa, ph&aacute; hoại bản sắc văn ho&aacute; của d&acirc;n tộc, từ lĩnh vực văn h&oacute;a chuyển h&oacute;a dần sang lĩnh vực ch&iacute;nh trị, h&igrave;nh th&agrave;nh &yacute; thức chống đối về ch&iacute;nh trị, phản bội lại Đảng, chống lại chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa; đi ngược lại với nền văn h&oacute;a của Nh&acirc;n d&acirc;n. Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc&nbsp;lần thứ XIII của Đảng đ&atilde; chỉ ra hạn chế: &ldquo;<em>Văn ho&aacute; chưa được quan t&acirc;m tương&nbsp;xứng với kinh tế v&agrave; ch&iacute;nh trị, chưa thật sự trở th&agrave;nh nguồn lực, động lực nội&nbsp;sinh của sự ph&aacute;t triển bền vững đất nước. Vai tr&ograve; của văn ho&aacute; trong x&acirc;y dựng&nbsp;con người chưa được x&aacute;c định đ&uacute;ng tầm, c&ograve;n c&oacute; chiều hướng coi trọng chức&nbsp; năng giải tr&iacute; đơn thuần&rdquo;; &ldquo;Việc giới thiệu, quảng b&aacute; văn ho&aacute; Việt Nam ra nước ngo&agrave;i chưa mạnh; tiếp nhận tinh hoa văn ho&aacute; nh&acirc;n loại c&oacute; mặt c&ograve;n nhiều hạn&nbsp;chế&rdquo;.</em> [1, tr. 84]</p> <p style="text-align:justify">Thực tiễn cho thấy, việc ph&aacute;t huy văn h&oacute;a d&acirc;n tộc Việt Nam hiện nay c&ograve;n l&eacute;p vế so với tiếp thu văn h&oacute;a nước ngo&agrave;i, tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực: văn học, ca nhạc, phim ảnh, s&aacute;ng t&aacute;c, biểu diễn, ph&ecirc; b&igrave;nh, nghi&ecirc;n cứu. Việt Nam hiện đang thiếu đi những t&aacute;c phẩm văn h&oacute;a, văn học, nghệ thuật lớn phản &aacute;nh sinh động tầm v&oacute;c c&ocirc;ng cuộc đổi mới, c&oacute; t&aacute;c dụng t&iacute;ch cực đối với con người. C&aacute;c luận điệu phản động, chiến tranh t&acirc;m l&yacute; c&ograve;n phức tạp, từ b&ocirc;i nhọ l&atilde;nh đạo đến phản b&aacute;c c&aacute;c gi&aacute;&nbsp;trị truyền thống c&aacute;ch mạng. Chuẩn mực đạo đức x&atilde; hội c&oacute; sự chuyển biến nguy hại; t&ocirc;n vinh nghề nghiệp v&agrave; t&iacute;nh c&aacute;ch trung thực, sống tử tế chưa trở th&agrave;nh &yacute; thức x&atilde; hội, để c&oacute; khả năng chi phối trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động của mỗi&nbsp;người. Theo thống k&ecirc; của Bộ C&ocirc;ng an Việt Nam, hằng năm, c&oacute; hơn 3.000 t&agrave;i&nbsp;liệu chiến tranh t&acirc;m l&yacute; ph&aacute; hoại tư tưởng, 28.000 thư &acirc;n x&aacute; quốc tế x&acirc;m nhập,&nbsp; t&aacute;n ph&aacute;t qua con đường bưu điện quốc tế dưới dạng qu&agrave; c&aacute;p, khoảng 11.000 ấn phẩm được đưa v&agrave;o bằng nhiều con đường kh&aacute;c nhau. [15] Những điều n&agrave;y đặt ra&nbsp;vấn đề, ch&uacute;ng ta phải c&oacute; những giải ph&aacute;p cụ thể chống lại hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; trong chiến lược &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; v&agrave; &ldquo;sức mạnh mềm văn h&oacute;a&rdquo; của c&aacute;c cường quốc đang t&aacute;c động trực diện đến trong tư tưởng, suy nghĩ của thanh ni&ecirc;n Việt Nam hiện nay, nhằm n&acirc;ng cao sức đề kh&aacute;ng, khả năng chủ động đấu tranh, phản b&aacute;c những quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. Nội dung ch&iacute;nh</strong></p> <p style="text-align:justify"><em><strong>2.1. Hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo;</strong></em></p> <p style="text-align:justify">Thủ tướng&nbsp;Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c (nay l&agrave; Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam) từng&nbsp;ph&aacute;t biểu: &ldquo;<em>Trong thời đại ng&agrave;y nay, đ&aacute;ng sợ hơn cả mọi sự x&acirc;m lăng, đ&oacute; l&agrave; x&acirc;m&nbsp;lăng văn h&oacute;a, đ&oacute; l&agrave; mất gốc&rdquo;</em>. [11] Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể hiểu từ &ldquo;x&acirc;m lăng&rdquo;, theo Từ điển tiếng Việt, c&oacute; nghĩa l&agrave;&nbsp;chiếm của người kh&aacute;c <em>(lăng: x&acirc;m phạm, lấn lướt)</em>. [4] Trong lịch sử nh&acirc;n loại, mọi cuộc chiến tranh x&acirc;m lược d&ugrave; ở phương Đ&ocirc;ng hay phương T&acirc;y cũng đều c&oacute; chung một t&igrave;nh trạng l&agrave; sức mạnh qu&acirc;n sự chỉ l&agrave; &ldquo;<em>đột ph&aacute; khẩu</em>&rdquo;, trong khi đ&oacute; sức mạnh văn h&oacute;a mới bảo đảm cho qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;m lược được ho&agrave;n tất. Bởi lẽ x&acirc;m chiếm l&atilde;nh thổ chỉ c&oacute; &yacute; nghĩa khi buộc c&aacute;c d&acirc;n tộc bị x&acirc;m lược từ bỏ văn&nbsp;h&oacute;a ri&ecirc;ng, đi theo văn h&oacute;a &aacute;p đặt. C&aacute;c cường quốc để tiến h&agrave;nh x&acirc;m lăng đ&atilde; thực thi v&ocirc; số c&aacute;c thủ đoạn, biện ph&aacute;p trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;m lược. Ở trường hợp n&agrave;y, nhắc ch&uacute;ng ta nhớ lại cuộc x&acirc;m lược v&agrave; đ&ocirc; hộ của nh&agrave; Minh (1407 - 1427). Ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; hộ nh&agrave; Minh đ&atilde; thực hiện nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; biện ph&aacute;p từ tinh vi đến trắng trợn nhằm xo&aacute; bỏ qu&aacute; khứ đấu tranh, dựng nước v&agrave; giữ nước bất&nbsp; khuất của d&acirc;n tộc ta, thủ ti&ecirc;u những di sản văn ho&aacute; truyền thống tốt đẹp của&nbsp;Nh&acirc;n d&acirc;n Đại Việt để chiếm đ&oacute;ng vĩnh viễn đất nước ta (đốt s&aacute;ch vở, kể cả s&aacute;ch học của trẻ em, ph&aacute; huỷ c&aacute;c bia đ&aacute;, cướp hoặc bị thi&ecirc;u huỷ c&aacute;c t&aacute;c phẩm của&nbsp;nước ta c&oacute; gi&aacute; trị về văn ho&aacute;, nghệ thuật, lịch sử, qu&acirc;n sự, thi h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch ngu d&acirc;n, đồng ho&aacute; d&acirc;n tộc,..). Thế nhưng, với &yacute; thức d&acirc;n tộc v&agrave; tinh thần y&ecirc;u&nbsp;nước nồng n&agrave;n, bất khuất của d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m &ldquo;ph&aacute; sản&rdquo; cuộc x&acirc;m lăng về cả qu&acirc;n sự lẫn văn h&oacute;a hung bạo của nh&agrave; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Văn h&oacute;a trong hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; đề cập đến lĩnh vực ch&iacute;nh&nbsp;trị, kinh tế, tư duy, quan niệm, phong tục tập qu&aacute;n, hệ tư tưởng,... c&oacute; t&aacute;c động đến h&agrave;nh vi của đối tượng. C&aacute;c học giả thường tin rằng hoạt động giao tiếp tất&nbsp; yếu sẽ c&oacute; t&aacute;c động văn h&oacute;a đối với kh&aacute;n giả. Hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; được thể hiện ở chỗ c&aacute;c nước ph&aacute;t triển c&oacute; thể &acirc;m thầm đưa c&aacute;c gi&aacute; trị chuẩn mực, đạo đức x&atilde; hội, tư tưởng ch&iacute;nh trị, phương ph&aacute;p kinh tế,&hellip;&nbsp;của họ v&agrave;o c&aacute;c&nbsp;nước đang ph&aacute;t triển th&ocirc;ng qua giao tiếp giữa c&aacute;c nước. Từ ph&acirc;n t&iacute;ch tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể hiểu hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; lu&ocirc;n tồn tại trong sự giao lưu giữa c&aacute;c nền văn minh ti&ecirc;n tiến v&agrave; lạc hậu v&agrave; sự x&acirc;m lăng kiểu n&agrave;y l&agrave; chiến lược của nhiều cường quốc để thực hiện tham vọng b&agrave;nh trướng, b&aacute; chủ thế giới. Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c dạng truyền thống của quyền lực quốc gia, &ldquo;x&acirc;m lăng văn&nbsp;h&oacute;a&rdquo; thể hiện quyền lực mềm của một cường quốc.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>2.2. Đặc điểm của hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo;</strong></em></p> <p style="text-align:justify">Sự x&acirc;m lăng văn h&oacute;a từ nước ngo&agrave;i dường như phổ biến hơn v&agrave; c&aacute;c&nbsp;phương thức x&acirc;m lăng thậm ch&iacute; c&ograve;n đa dạng hơn. Trong bối cảnh Việt Nam gia&nbsp;nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), một số hiệp định thương mại tự do (FTA) của thế hệ mới v&agrave; xu hướng của cuộc C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư, sự ph&aacute;t triển mạnh của mạng điện tử, mạng x&atilde; hội, sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều thiết&nbsp;bị th&ocirc;ng minh kết nối mạng. Do đ&oacute;, lĩnh vực của x&acirc;m lăng văn h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng&nbsp;rộng v&agrave; c&aacute;c phương thức t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, thay đổi. Đặc điểm của&nbsp;hiện tượng &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; c&oacute; thể kh&aacute;i qu&aacute;t tr&ecirc;n c&aacute;c kh&iacute;a cạnh sau:&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Một l&agrave;, </strong></em>c&aacute;c cường quốc tiến h&agrave;nh x&acirc;m lăng văn h&oacute;a c&oacute; đối tượng v&agrave; mục đ&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng. X&acirc;m lăng văn h&oacute;a c&oacute; đối tượng v&agrave; mục đ&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; quan hệ mật thiết với chiến lược &ldquo;diễn biến biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; của Hoa Kỳ v&agrave; một số cường&nbsp; quốc phương T&acirc;y, &ldquo;sức mạnh mềm văn h&oacute;a&rdquo;, &ldquo;tham vọng trỗi dậy&rdquo; của Trung Quốc v&agrave; một số cường quốc phương Đ&ocirc;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đối tượng m&agrave; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch hướng tới l&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n, trước hết l&agrave; lớp học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n thiện nh&acirc;n c&aacute;ch, bản lĩnh chưa vững v&agrave;ng, c&ograve;n &iacute;t kinh nghiệm sống. C&aacute;c thế lực th&ugrave;&nbsp;địch cố gắng đưa những thứ suy đồi như t&ocirc;n thờ tiền bạc v&agrave; chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&nbsp; của phương T&acirc;y; khơi dậy lối suy nghĩ chỉ lo &ldquo;c&aacute;i t&ocirc;i&rdquo; m&agrave; qu&ecirc;n đạo nghĩa, quay&nbsp;lưng lại với truyền thống v&agrave; những gi&aacute; trị hiện hữu tốt đẹp của d&acirc;n tộc; đặc biệt&nbsp;v&agrave;o c&aacute;c trường học, để tr&iacute; thức trẻ, học sinh, sinh vi&ecirc;n từ bỏ truyền thống c&aacute;ch&nbsp;mạng, c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a truyền thống của d&acirc;n tộc. Ở một g&oacute;c độ kh&aacute;c, ch&uacute;ng ra&nbsp;sức tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c vương triều phong kiến phương Đ&ocirc;ng (Trung Quốc, H&agrave;n Quốc, Th&aacute;i Lan&hellip;) v&agrave; xuy&ecirc;n tạc sự thật lịch sử. Ch&uacute;ng ra sức c&ocirc;ng k&iacute;ch chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, nỗ lực t&ocirc;n vinh v&agrave; quảng b&aacute; lối sống&nbsp;phương T&acirc;y c&ugrave;ng c&aacute;c gi&aacute; trị nh&acirc;n quyền v&agrave; d&acirc;n chủ, đồng thời t&aacute;c động đến&nbsp;c&aacute;ch sống của người d&acirc;n, để họ dần chấp nhận v&agrave; theo đuổi c&aacute;c gi&aacute; trị phương T&acirc;y. Ch&uacute;ng ra sức xuy&ecirc;n tạc chủ nghĩa y&ecirc;u nước Việt Nam; phủ nhận gi&aacute; trị của hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n, đế quốc x&acirc;m lược trước đ&acirc;y v&agrave; sự nghiệp&nbsp;bảo vệ Tổ quốc của d&acirc;n tộc hiện nay; đ&aacute;nh đồng ch&iacute;nh nghĩa v&agrave; phi nghĩa, l&agrave;m lẫn lộn vai tr&ograve; của những chiến sĩ c&aacute;ch mạng ch&acirc;n ch&iacute;nh với những kẻ cướp nước, b&aacute;n nước. Ch&uacute;ng cố gắng l&agrave;m cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; &yacute; ch&iacute; yếu, dễ d&agrave;ng bị chinh phục v&agrave; đồng h&oacute;a trước sự tấn c&ocirc;ng của văn h&oacute;a nước ngo&agrave;i v&agrave; l&agrave;m lung lay niềm tin của họ v&agrave;o chủ nghĩa x&atilde; hội.</p> <p style="text-align:justify">Đối tượng m&agrave; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch hướng tới l&agrave; c&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ, t&aacute;c&nbsp;giả trẻ, nh&agrave; b&aacute;o trẻ. Ch&uacute;ng ra sức tuy&ecirc;n truyền đề cao chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; chủ nghĩa cơ hội trong văn h&oacute;a - văn nghệ; d&ugrave;ng mọi thủ đoạn để k&iacute;ch động, l&ocirc;i k&eacute;o, lung lạc đội ngũ nh&agrave; văn, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật;&nbsp; thực hiện &acirc;m mưu ly gi&aacute;n về nh&acirc;n t&acirc;m, tư tưởng v&agrave; chia rẽ về tổ chức, l&ocirc;i k&eacute;o văn nghệ sĩ đi theo c&aacute;c tr&agrave;o lưu tư tưởng văn h&oacute;a phương T&acirc;y, đ&agrave;o s&acirc;u &ldquo;tự do, d&acirc;n chủ&rdquo; trong s&aacute;ng t&aacute;c, &ldquo;x&eacute;t lại&rdquo; những nh&acirc;n vật m&agrave; trước đ&acirc;y Đảng v&agrave; Nh&agrave;&nbsp;nước ta nhận định c&oacute; &ldquo;vấn đề ch&iacute;nh trị&rdquo;, &ldquo;x&eacute;t lại&rdquo; những t&aacute;c phẩm trước đ&acirc;y&nbsp; được nhận định l&agrave; sản phẩm văn h&oacute;a đồi trụy, phản động, m&ecirc; t&iacute;nh dị đoan,... Ch&uacute;ng tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a phương T&acirc;y; phủ nhận t&iacute;nh giai cấp, t&iacute;nh Đảng của văn h&oacute;a - văn nghệ v&agrave; đ&ograve;i t&aacute;ch lĩnh vực n&agrave;y ra khỏi đời sống ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của đất nước. Thậm ch&iacute;, họ c&ograve;n d&ugrave;ng những t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật để tạo cớ g&acirc;y &aacute;p lực đ&ograve;i &ldquo;nh&acirc;n quyền&rdquo;, k&iacute;ch động bạo lực v&agrave; lối sống thực dụng, dung tục, h&ograve;ng l&agrave;m phai mờ những gi&aacute; trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. Mục đ&iacute;ch cuối c&ugrave;ng của hoạt động tuy&ecirc;n truyền của họ l&agrave; thay đổi l&yacute;&nbsp; tưởng v&agrave; niềm tin của mọi người v&agrave; triệt để &ldquo;tẩy n&atilde;o&rdquo; mọi người về mặt tinh&nbsp; thần.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Hai l&agrave;,</strong></em> c&aacute;c k&ecirc;nh x&acirc;m lăm văn h&oacute;a rất đa dạng. Trong sự đa dạng của c&aacute;c&nbsp;sản phẩm văn h&oacute;a do văn h&oacute;a phương T&acirc;y mang đến cho ch&uacute;ng ta. Việc x&acirc;m&nbsp;lăng văn h&oacute;a do c&aacute;c nước phương T&acirc;y do Hoa Kỳ thực hiện chống lại đất nước&nbsp; ta li&ecirc;n quan đến nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau như ph&aacute;t thanh, truyền h&igrave;nh, phim&nbsp; ảnh, xuất bản, thương mại, quảng c&aacute;o,&hellip; nhằm chiếm thị trường văn h&oacute;a của&nbsp;Việt Nam. C&aacute;c lễ hội nước ngo&agrave;i phổ biến cũng đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động đến suy nghĩ của&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng thể bỏ qua như: &ldquo;Halloween&rdquo; (Lễ hội h&oacute;a trang), &ldquo;Valentine&rdquo; (Ng&agrave;y lễ t&igrave;nh nh&acirc;n), &ldquo;Sydney Mardi Gras&rdquo; (Lễ hội của cộng đ&ocirc;ng LGBT), &ldquo;Ng&agrave;y c&aacute; th&aacute;ng tư&rdquo;,&hellip; Ng&agrave;y lễ t&igrave;nh nh&acirc;n của phương T&acirc;y rất được giới trẻ nước ta ưa chuộng, trong khi c&aacute;c lễ hội&nbsp;truyền thống ở nước ta lại rất kh&oacute; thu h&uacute;t sự đ&oacute;n nhận từ thanh ni&ecirc;n. Thanh ni&ecirc;n cho rằng lễ hội nước ngo&agrave;i hấp dẫn v&agrave; s&ocirc;i động hơn, nhưng đằng sau sự vui&nbsp;nhộn v&agrave; n&aacute;o nhiệt đang thực sự chấp nhận văn h&oacute;a phương T&acirc;y. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; cuộc xăm lăng văn h&oacute;a của c&aacute;c nước phương T&acirc;y m&agrave; đ&oacute; l&agrave; từ c&aacute;c nước phương Đ&ocirc;ng như Trung Quốc với c&aacute;c thể loại &ldquo;truyện ng&ocirc;n t&igrave;nh&rdquo;, &ldquo;truyện đ&ocirc; thị&rdquo;, &ldquo;truyện quan trường&rdquo;, c&aacute;c thể loại phim, truyện với nội dung &ldquo;trọng sinh&rdquo; (thể loại truyện m&agrave; nh&acirc;n vật ch&iacute;nh v&igrave; một l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute; chết đi rồi &ldquo;đầu thai&rdquo; v&agrave;o&nbsp;kiếp kh&aacute;c nhưng vẫn giữ lại được k&iacute; ức của m&igrave;nh ở kiếp trước, với những năng lực đặc biệt),&hellip; Điều n&agrave;y thật xa lạ với cốt c&aacute;ch văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc Việt Nam&nbsp;v&agrave; chủ nghĩa duy vật biện chứng m&agrave; ch&uacute;ng ta đang vận dụng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y&nbsp;dựng v&agrave; thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong qu&aacute;&nbsp;tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền x&atilde; hội chủ nghĩa.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Ba l&agrave;,</strong></em> c&aacute;c phương tiện x&acirc;m lăng văn h&oacute;a được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n&nbsp;tiến. C&aacute;c nước dựa v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ cao của họ, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng nghệ vệ tinh v&agrave;&nbsp;lợi thế c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, để kiểm so&aacute;t nhiều phương thức phổ biến th&ocirc;ng tin&nbsp;mới như Internet v&agrave; hiện đại h&oacute;a nhanh ch&oacute;ng c&aacute;c phương tiện x&acirc;m lăng văn&nbsp;h&oacute;a. Khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường học l&agrave; điểm lưu &yacute; t&iacute;ch cực nhất tr&ecirc;n Internet, cộng với&nbsp;sự t&ograve; m&ograve; mạnh mẽ của học sinh, sinh vi&ecirc;n đặc biệt l&agrave; thế hệ Z (những người sinh từ năm 1997 trở đi). Với đặc t&iacute;ch hiểu biết về c&ocirc;ng nghệ cao, thế hệ Z họ th&iacute;ch trải nghiệm những điều mới v&agrave; hẳn nhi&ecirc;n điều n&agrave;y khiến cho sự lan truyền văn h&oacute;a nước ngo&agrave;i tr&ecirc;n Internet ng&agrave;y c&agrave;ng ảnh hưởng, v&agrave; c&aacute;c phương ph&aacute;p x&acirc;m nhập c&oacute; t&iacute;nh chất ti&ecirc;n tiến nhất định.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Bốn l&agrave;, </strong></em>sự x&acirc;m lăng văn h&oacute;a c&oacute; t&iacute;nh &ldquo;che chắn k&iacute;n đ&aacute;o&rdquo;. Sản phẩm văn&nbsp;h&oacute;a v&agrave; thiết chế văn h&oacute;a mang tinh thần văn h&oacute;a v&agrave; truyền thống văn h&oacute;a, bao gồm cả quan điểm sống v&agrave; định hướng gi&aacute; trị, v&igrave; vậy thưởng thức văn h&oacute;a kh&aacute;c với c&aacute;c dịch vụ, h&agrave;ng h&oacute;a th&ocirc;ng thường v&agrave; t&aacute;c động của n&oacute; đối với con người đi&nbsp;v&agrave;o chiều s&acirc;u, kh&oacute; c&oacute; thể định lượng được. Khi người d&acirc;n thưởng thức c&aacute;c bộ phim, bộ phim truyền h&igrave;nh, b&agrave;i h&aacute;t, điệu m&uacute;a, phim, &acirc;m nhạc hoặc tham gia v&agrave;o&nbsp;c&aacute;c tr&ograve; chơi điện tử tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh, điện thoại th&ocirc;ng minh, họ cũng chấp nhận v&agrave;&nbsp;nhận ra những &yacute; nghĩa tư tưởng, lối sống v&agrave; phong tục văn h&oacute;a đa dạng của họ v&agrave; v&ocirc; t&igrave;nh họ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, chức năng gi&aacute;o dục của văn h&oacute;a l&agrave; tiềm ẩn&nbsp;v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i, t&aacute;c động của n&oacute; thậm ch&iacute; c&ograve;n s&acirc;u rộng hơn.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Năm l&agrave;, </strong></em>sự x&acirc;m lăng văn h&oacute;a diễn ra phổ biến v&agrave; to&agrave;n cầu. Khi to&agrave;n cầu&nbsp;h&oacute;a trở th&agrave;nh xu thế ph&aacute;t triển th&igrave; &ldquo;b&aacute; quyền văn h&oacute;a v&agrave; x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo;, với&nbsp;tư c&aacute;ch l&agrave; sự ph&aacute;t triển văn h&oacute;a to&agrave;n cầu tạo n&ecirc;n mất c&acirc;n bằng, ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh &ldquo;đa dạng h&oacute;a&rdquo; văn h&oacute;a thế giới. C&aacute;c nước phương T&acirc;y do Hoa K&igrave; đứng&nbsp;đầu cho rằng chỉ c&oacute; văn h&oacute;a của c&aacute;c nước v&agrave; d&acirc;n tộc ti&ecirc;n tiến phương T&acirc;y mới&nbsp;l&agrave; trung t&acirc;m v&agrave; h&igrave;nh mẫu của văn h&oacute;a thế giới, c&ograve;n văn h&oacute;a của c&aacute;c quốc gia &ldquo;lạc hậu&rdquo; kh&ocirc;ng thuộc phương T&acirc;y thường được coi l&agrave; &ldquo;văn h&oacute;a cận bi&ecirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;văn h&oacute;a dốt n&aacute;t&rdquo;. Thế giới nghệ thuật phương T&acirc;y nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển những t&aacute;c phẩm mang m&agrave;u sắc ch&iacute;nh trị v&agrave; biểu hiện biến dạng văn h&oacute;a ph&ugrave; hợp với định hướng tư tưởng của ch&iacute;nh n&oacute;. Thiết lập c&aacute;i gọi l&agrave; &ldquo;ti&ecirc;u chuẩn nghệ thuật quốc tế&rdquo; v&agrave; sử dụng ti&ecirc;u chuẩn nghệ thuật n&agrave;y để t&aacute;c động đến việc s&aacute;ng tạo v&agrave; lao&nbsp;động của hầu hết c&aacute;c nghệ sĩ đương đại. Dưới ngọn cờ &ldquo;tự do h&oacute;a về kinh tế&rdquo;, &ldquo;d&acirc;n chủ h&oacute;a về ch&iacute;nh trị&rdquo;, &ldquo;hội nhập văn h&oacute;a&rdquo;, c&aacute;c cường quốc tư bản đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng củng cố chiến lược tư tưởng, truyền b&aacute; c&aacute;c gi&aacute; trị tư bản chủ nghĩa&nbsp;v&agrave;o c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển tr&ecirc;n quy m&ocirc; lớn v&agrave;&nbsp; sau đ&oacute; đạt được c&aacute;c mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh trị th&ocirc;ng qua sự x&acirc;m lăng n&agrave;y.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>2.3. Những giải ph&aacute;p</strong></em></p> <p style="text-align:justify">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng đ&atilde; đ&uacute;c kết năm b&agrave;i học&nbsp;kinh nghiệm trong đ&oacute;: &ldquo;<em>lấy con người l&agrave; trung t&acirc;m ph&aacute;t triển v&agrave; chia sẻ những&nbsp;th&agrave;nh quả đạt được của qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế. Ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn ho&aacute;,&nbsp;con người Việt Nam v&agrave; sức mạnh to&agrave;n d&acirc;n tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần y&ecirc;u&nbsp;nước, kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển v&agrave; sức mạnh của Nh&acirc;n d&acirc;n</em>&rdquo;. [2, tr.81] Nghị quyết Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị ng&agrave;y 22/10/2018 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tăng&nbsp;cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của &ETH;ảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới đ&atilde; x&aacute;c định những nhiệm vụ l&agrave;m cho chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh thật sự trở th&agrave;nh nền&nbsp;tảng tinh thần vững chắc của đời sống x&atilde; hội, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a, con người Việt&nbsp;Nam đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, v&igrave; mục&nbsp;ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Với vai tr&ograve; l&agrave; đội hậu bị tin cậy của Đảng, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ban h&agrave;nh Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 26-Ctr/TWĐTN-VP ng&agrave;y 19/5/2021 của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute;&nbsp;Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng,&nbsp;trong đ&oacute; c&oacute; chương tr&igrave;nh &ldquo;<em>Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức,&nbsp;lối sống văn h&oacute;a, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c</em>&rdquo;. Trước những truyền thống văn h&oacute;a đặc sắc, đa dạng, phong ph&uacute; của c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng được phủ định ho&agrave;n to&agrave;n,&nbsp;phải học m&agrave; phải đ&uacute;c kết, chọn lọc c&oacute; mục đ&iacute;ch, nhưng cũng phải hết sức cảnh&nbsp;gi&aacute;c trước &ldquo;x&acirc;m lăng văn h&oacute;a&rdquo; trong chiến lược &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; v&agrave; &ldquo;sức&nbsp;mạnh mềm văn h&oacute;a&rdquo; của một số cường quốc hiện nay. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta&nbsp;cần tập trung những giải ph&aacute;p sau đ&acirc;y:</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Trước hết,</strong></em> tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute;&nbsp;tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ. Tiếp tục triển khai&nbsp;Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số&nbsp;33- NQ/TW của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ng&agrave;y 09/6/2014 về X&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a, con người Việt Nam đ&aacute;p ứng y&ecirc;u&nbsp;cầu ph&aacute;t triển bền vững đất nước, Nghị quyết Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị ng&agrave;y 22/10/2018 về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của &ETH;ảng,&nbsp;đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, Kết luận&nbsp;số 01-KL/TW ng&agrave;y 18/5/2021 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII &ldquo;Về đẩy mạnh học tập v&agrave;&nbsp;l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;; Chỉ thị số 42-CT/TW ng&agrave;y 24/3/2015 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, về tăng&nbsp;cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo&nbsp; đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Ph&aacute;t huy đội ngũ th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, nh&agrave; b&aacute;o trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của &ETH;ảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; tuy&ecirc;n truyền về nhiệm vụ chống sự x&acirc;m nhập v&agrave; t&aacute;c hại của c&aacute;c sản phẩm văn ho&aacute; độc hại; ph&aacute;t hiện, biểu dương những điển h&igrave;nh tốt, gương ti&ecirc;u&nbsp; biểu trong việc giữ g&igrave;n đạo đức, thuần phong mỹ tục, x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh ấm no,&nbsp;tiến bộ, hạnh ph&uacute;c v&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống, b&agrave;i trừ, ph&ecirc; ph&aacute;n c&aacute;c sản&nbsp; phẩm văn ho&aacute; độc hại; n&acirc;ng cao năng lực v&agrave; tr&igrave;nh độ nhận biết, đ&aacute;nh gi&aacute; để b&agrave;i&nbsp; trừ, tẩy chay c&aacute;c sản phẩm văn ho&aacute; độc hại.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Thứ hai,</strong></em> x&acirc;y dựng văn h&oacute;a trong Đo&agrave;n, văn h&oacute;a của những người cộng sản trẻ với l&yacute; tưởng cao đẹp <em>&ldquo;phấn đấu v&igrave; mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng của Đảng l&agrave; độc&nbsp; lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng&nbsp;bằng, văn minh&rdquo;</em>. Trong sự kỳ vọng, x&atilde; hội cũng rất cần tạo điều kiện để c&aacute;c phẩm chất tốt đẹp của thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy. Xuất ph&aacute;t từ cội rễ lịch sử, văn ho&aacute; d&acirc;n tộc ta - một d&acirc;n tộc gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, đo&agrave;n kết v&agrave; b&aacute;c &aacute;i cần c&ugrave;, th&ocirc;ng&nbsp; minh, s&aacute;ng tạo, c&oacute; t&igrave;nh, c&oacute; nghĩa, hiếu học..., xuất ph&aacute;t từ cội nguồn, truyền&nbsp; thống, hiện thực &ldquo;Đảng ta l&agrave; đạo đức, l&agrave; văn minh&rdquo; cần c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức để những điều tốt đẹp n&agrave;y thấm s&acirc;u v&agrave;o giới trẻ. Tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh cần tiếp tục triển khai mục ti&ecirc;u, mười giải ph&aacute;p thực hiện&nbsp; chương tr&igrave;nh &ldquo;Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn&nbsp; h&oacute;a, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c&rdquo; đ&atilde; được x&aacute;c lập trong Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện&nbsp;Nghị quyết Đại hội Đảng c&aacute;c cấp. Trong đ&oacute;, tổ chức Đo&agrave;n cần: 1 - Cụ thể h&oacute;a việc x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo;, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh n&ecirc;u gương&nbsp; người tốt, việc tốt như: &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;,&nbsp;&ldquo;Việc tốt mỗi ng&agrave;y&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;,&hellip;; 2 - Ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c thiết chế văn h&oacute;a, ứng dụng&nbsp;tr&ecirc;n di động &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam&rdquo; trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ nền tảng tư tưởng&nbsp; của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch; 3 -Tạo c&aacute;c diễn&nbsp; đ&agrave;n, s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho thanh thiếu ni&ecirc;n, từ đ&oacute; tập hợp, gi&aacute;o dục v&agrave;&nbsp;định hướng thanh ni&ecirc;n sống v&agrave; l&agrave;m việc theo Hiến ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p luật; c&oacute; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c&nbsp;c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch; 4 - X&acirc;y dựng, ph&aacute;t huy đội ngũ những t&agrave;i năng&nbsp; trẻ, những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c l&yacute; luận, ph&ecirc; b&igrave;nh văn học, nghệ thuật; đấu tranh chống những quan điểm sai tr&aacute;i, lệch lạc trong văn h&oacute;a học nghệ thuật; nắm bắt c&aacute;c xu hướng, tr&agrave;o lưu trong thanh ni&ecirc;n, tư vấn để định hướng hoạt&nbsp; động tiếp nhận l&yacute; luận văn nghệ nước ngo&agrave;i v&agrave;o thanh ni&ecirc;n Việt Nam; 5 -Tạo điều kiện, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c t&agrave;i năng trẻ, c&aacute;c t&aacute;c giả trẻ viết về c&aacute;c h&igrave;nh mẫu t&iacute;ch&nbsp;cực trong thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n sức thuyết phục, cảm h&oacute;a to lớn, nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m&nbsp; hồn, đời sống tinh thần của người trẻ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng c&ocirc;ng cụ Internet,&nbsp;mạng x&atilde; hội của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh&nbsp;ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đa dạng h&oacute;a c&aacute;c th&ocirc;ng tin, sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, định hướng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh&nbsp;thiếu ni&ecirc;n tr&ecirc;n ứng dụng di động (apps), k&ecirc;nh Youtube, ứng dụng nhắn tin Zalo, Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, mạng x&atilde; hội VCnet,&nbsp;Facebook, Twitter,...; đồng thời x&acirc;y dựng kế hoạch quản l&yacute;, vận&nbsp;h&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển nội dung theo c&aacute;c nhiệm vụ, địa b&agrave;n, đối tượng cụ thể.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Thứ ba,</strong></em> n&acirc;ng cao chất lượng hệ thống gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng,&nbsp;gi&aacute;o dục gi&aacute; trị văn h&oacute;a d&acirc;n tộc cho thanh ni&ecirc;n. C&oacute; một vấn đề phổ biến trong&nbsp;nền gi&aacute;o dục hiện nay, đ&oacute; l&agrave; ch&uacute;ng ta coi nhẹ việc giảng dạy truyền thống c&aacute;ch&nbsp;mạng, gi&aacute;o dục gi&aacute; trị văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, dẫn đến sự mất c&acirc;n bằng giữa văn h&oacute;a&nbsp; Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nước. Để c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy hiệu quả cần c&oacute; một số tiết học ngoại kh&oacute;a l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh về nguồn, h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với c&aacute;c địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ; một số kh&oacute;a học về văn h&oacute;a truyền thống như t&igrave;m hiểu c&aacute;c lễ hội, phong tục tập qu&aacute;n đặc trưng c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam, c&aacute;c l&agrave;ng nghề truyền thống&nbsp; c&aacute;c loại h&igrave;nh nghệ thuật d&acirc;n gian đặc sắc của nước ta; sẽ được cung cấp để gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n c&oacute; thể c&oacute; thể cảm nhận được tầm v&oacute;c của truyền thống c&aacute;ch mạng, gi&aacute;o dục gi&aacute; trị văn h&oacute;a d&acirc;n tộc. C&aacute;c cơ quan văn h&oacute;a cần quan t&acirc;m để xuất bản, quảng b&aacute; nhiều hơn c&aacute;c s&aacute;ng t&aacute;c văn học, c&aacute;c chương tr&igrave;nh c&oacute; nội dung gi&aacute;o dục truyền thống v&agrave; niềm tự h&agrave;o về c&aacute;c th&agrave;nh tựu trong bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng đất&nbsp; nước. Th&ocirc;ng qua nhiều k&ecirc;nh quảng b&aacute;, sức lan tỏa đến thanh ni&ecirc;n sẽ rộng r&atilde;i&nbsp; hơn, hiệu quả gi&aacute;o dục nhận thức, niềm tự h&agrave;o v&agrave; thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n sẽ tốt hơn. L&agrave;m tốt những điều n&agrave;y suy cho c&ugrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; thực hiện chiến lược con người,&nbsp;x&acirc;y dựng con người mới với những phẩm chất mới nhằm đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của&nbsp;sự nghiệp đổi mới đất nước.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>Thứ tư, </strong></em>chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn h&oacute;a nh&acirc;n&nbsp;loại. Trong giải ph&aacute;p n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị Di sản Hồ Ch&iacute; Minh. Khi t&ocirc;n vinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; Danh nh&acirc;n văn h&oacute;a kiệt xuất v&agrave; Anh h&ugrave;ng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, tổ chức UNESCO đ&atilde; ghi nhận: <em>Nh&agrave; văn h&oacute;a kiệt xuất Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đ&atilde; c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave; về nhiều mặt trong c&aacute;c lĩnh vực văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục v&agrave; nghệ thuật, l&agrave; kết tinh của truyền thống văn h&oacute;a h&agrave;ng ng&agrave;n năm của Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; những tư tưởng của Người l&agrave; hiện th&acirc;n của những kh&aacute;t vọng của c&aacute;c d&acirc;n tộc trong việc khẳng định bản sắc của d&acirc;n tộc m&igrave;nh v&agrave; biểu hiện cho việc th&uacute;c đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.</em> [12] Nhắc đến văn h&oacute;a nh&acirc;n loại c&oacute; tầm cỡ vĩ đại nhất v&agrave; ảnh hưởng lớn nhất đối với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; phải n&oacute;i đến chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin; được B&aacute;c tiếp thu v&agrave;&nbsp;ứng dụng s&aacute;ng tạo v&agrave;o điều kiện cụ thể của đất nước, đưa c&aacute;ch mạng Việt Nam gi&agrave;nh nhiều thắng lợi vĩ đại, cống hiến nhiều v&agrave;o kho t&agrave;ng l&yacute; luận m&aacute;c-x&iacute;t cũng như phương ph&aacute;p hoạt động s&aacute;ng tạo của cuộc c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản. Trong sự&nbsp;nghiệp v&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh vĩ đại của m&igrave;nh, B&aacute;c đ&atilde; tiếp thu văn h&oacute;a phương Đ&ocirc;ng&nbsp;(triết l&yacute; tu th&acirc;n đề cao tu dưỡng đạo c&aacute; nh&acirc;n của Nho gi&aacute;o, tư tưởng vị tha ở&nbsp;Phật gi&aacute;o, chủ nghĩa Tam D&acirc;n của T&ocirc;n Trung Sơn,&hellip;); tiếp x&uacute;c trực tiếp với c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a phương T&acirc;y qua t&aacute;c phẩm của c&aacute;c nh&agrave; tư tưởng khai s&aacute;ng Voltaire, Rousseau, Montesquieu,&hellip;, l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i cao cả của Thi&ecirc;n ch&uacute;a&nbsp; gi&aacute;o;&hellip; B&aacute;c l&agrave; một trong số &iacute;t những l&atilde;nh tụ tr&ecirc;n thế giới th&ocirc;ng thạo nhiều ngoại&nbsp;ngữ v&agrave; sử dụng ng&ocirc;n ngữ - tiếng của d&acirc;n tộc kh&aacute;c một c&aacute;ch đi&ecirc;u luyện, thuần&nbsp;thục. B&aacute;c kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh thời gian, c&ocirc;ng sức cho học ng&ocirc;n ngữ, m&agrave; c&ograve;n d&agrave;nh&nbsp;thời gian t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a, phong tục tập qu&aacute;n v&agrave; con người nơi đ&acirc;y. B&aacute;c tiếp thu c&aacute;c tinh hoa văn h&oacute;a nh&acirc;n loại một c&aacute;ch c&oacute; chọn lọc rồi vận dụng tinh hoa&nbsp;đ&oacute; một c&aacute;ch s&aacute;t hợp v&agrave;o những điều kiện cụ thể của đất nước, của d&acirc;n tộc v&igrave;&nbsp;mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng chỉ cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần&nbsp;t&iacute;ch cực nhất v&agrave;o sự nghiệp của c&aacute;c d&acirc;n tộc kh&aacute;c tr&ecirc;n thế giới. B&aacute;c l&agrave; tấm gương s&aacute;ng để mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n học tập trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập quốc tế, m&agrave;&nbsp; việc cụ thể nhất l&agrave; giữ g&igrave;n sự trong s&aacute;ng của tiếng Việt. Học B&aacute;c, ch&uacute;ng ta học&nbsp; tập về c&aacute;ch tiếp biến văn ho&aacute; tr&ecirc;n tinh thần độc lập, tự chủ, xuất ph&aacute;t từ nhu cầu&nbsp;v&agrave; đặc điểm d&acirc;n tộc, từ truyền thống văn ho&aacute; của đất nước; học người để l&agrave;m&nbsp;gi&agrave;u cho m&igrave;nh, hội nhập m&agrave; kh&ocirc;ng đ&aacute;nh mất bản sắc d&acirc;n tộc, vẫn giữ được tinh&nbsp;thần thuần tu&yacute; Việt Nam; kh&ocirc;ng tiếp thu &ldquo;cả g&oacute;i&rdquo;, m&agrave; biết lựa chọn những c&aacute;i&nbsp;hợp l&yacute;, cần thiết, tiếp thu tr&ecirc;n tinh thần ph&ecirc; ph&aacute;n, vận dụng c&oacute; đổi mới, kh&ocirc;ng&nbsp;rập khu&ocirc;n, gi&aacute;o điều; nu&ocirc;i dưỡng kh&aacute;t vọng s&aacute;ng tạo, chống lại sự dễ d&atilde;i, tầm thường, phấn đấu vươn tới những th&agrave;nh tựu đỉnh cao, để c&oacute; những sản phẩm&nbsp;xứng đ&aacute;ng g&oacute;p phần v&agrave;o kho t&agrave;ng văn ho&aacute; của nh&acirc;n loại.</p> <p style="text-align:justify"><strong>3. Kết luận</strong></p> <p style="text-align:justify">To&agrave;n cầu h&oacute;a đ&atilde; mang lại quan hệ gần gũi, gắn kết hơn giữa c&aacute;c quốc gia, mọi người đều đ&atilde; nếm trải &ldquo;vị ngọt&rdquo; của thương mại tự do v&agrave; thị trường vốn, mặc d&ugrave; to&agrave;n cầu h&oacute;a đ&atilde; l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m nền văn h&oacute;a, nhưng n&oacute; cũng mang lại&nbsp;những căng thẳng, xung đột hiện hữu. Văn h&oacute;a đại ch&uacute;ng của một số cường quốc đ&atilde; th&acirc;m nhập v&agrave;o thị trường văn h&oacute;a c&aacute;c nước v&agrave; l&agrave;m x&oacute;i m&ograve;n văn h&oacute;a&nbsp;truyền thống của quốc gia đ&oacute;. V&igrave; vậy, trong qu&aacute; tr&igrave;nh đất nước thực hiện đường lối Đổi mới, để tiếp thu tinh hoa văn h&oacute;a nh&acirc;n loại, ch&uacute;ng ta phải tăng cường đầu tư để bảo vệ nền văn h&oacute;a Việt Nam v&agrave; ngăn chặn sự ảnh hưởng qu&aacute; mức&nbsp; hoặc thậm ch&iacute; bị x&acirc;m lăng bởi văn h&oacute;a của c&aacute;c cường quốc kh&aacute;c. V&igrave; văn h&oacute;a l&agrave; biểu tượng v&agrave; dấu hiệu của một quốc gia, n&oacute; t&iacute;ch tụ nhiều nội dung như t&iacute;n ngưỡng, đạo đức, t&igrave;nh cảm d&acirc;n tộc. Nếu ngay cả văn h&oacute;a truyền thống của mỗi c&ocirc;ng d&acirc;n biến mất, l&agrave;m sao ch&uacute;ng ta c&oacute; thể n&oacute;i đến việc kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy?</p> <p style="text-align:justify">Trong b&agrave;i viết &ldquo;Một số vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam&rdquo;, Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; chỉ r&otilde;: <em>&ldquo;Nền văn h&oacute;a m&agrave; ch&uacute;ng ta x&acirc;y dựng l&agrave; nền văn h&oacute;a ti&ecirc;n tiến, đậm đ&agrave; bản&nbsp;sắc d&acirc;n tộc, một nền văn h&oacute;a thống nhất trong đa dạng, dựa tr&ecirc;n c&aacute;c gi&aacute; trị tiến&nbsp;bộ, nh&acirc;n văn; chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh giữ vai tr&ograve; chủ đạo trong đời sống tinh thần x&atilde; hội, kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của tất cả c&aacute;c d&acirc;n tộc trong nước, tiếp thu những th&agrave;nh tựu, tinh hoa văn h&oacute;a nh&acirc;n loại. Nền văn h&oacute;a m&agrave; ch&uacute;ng ta x&acirc;y dựng kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy&nbsp;những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của tất cả c&aacute;c d&acirc;n tộc trong nước, tiếp thu những th&agrave;nh tựu, tinh hoa văn ho&aacute; nh&acirc;n loại, phấn đấu x&acirc;y dựng một x&atilde; hội văn minh, l&agrave;nh mạnh v&igrave; lợi &iacute;ch ch&acirc;n ch&iacute;nh v&agrave; phẩm gi&aacute; con người, với tr&igrave;nh độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống v&agrave; thẩm mỹ ng&agrave;y c&agrave;ng cao. Ch&uacute;ng ta x&aacute;c định: Con người giữ vị tr&iacute; trung t&acirc;m trong chiến lược ph&aacute;t triển; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a, x&acirc;y dựng con người vừa l&agrave; mục ti&ecirc;u, vừa l&agrave; động lực của c&ocirc;ng cuộc đổi mới; ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo v&agrave; khoa học - c&ocirc;ng nghệ l&agrave; quốc s&aacute;ch h&agrave;ng đầu; bảo vệ m&ocirc;i trường l&agrave; một trong những vấn đề sống c&ograve;n, l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; để ph&aacute;t triển bền vững; x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c, tiến bộ l&agrave;m tế b&agrave;o l&agrave;nh mạnh, vững chắc của x&atilde; hội, thực hiện b&igrave;nh đẳng giới l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; của tiến bộ, văn minh</em>&rdquo;. [8]</p> <p style="text-align:justify">Để giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy nền văn h&oacute;a Việt Nam lu&ocirc;n l&agrave; những nhiệm vụ quan trọng h&agrave;ng đầu m&agrave; mỗi&nbsp;người d&acirc;n Việt Nam, thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; những c&aacute;n bộ đo&agrave;n, những t&agrave;i năng trẻ trong lĩnh vực văn h&oacute;a - nghệ thuật đều phải đồng l&ograve;ng, đồng sức thực hiện, từ đ&oacute; hiện thực h&oacute;a kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước Việt Nam h&ugrave;ng cường, thịnh&nbsp;vượng v&agrave;o năm 2045, &ldquo;<em>s&aacute;nh vai c&ugrave;ng c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u</em>&rdquo; như ước&nbsp;nguyện của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tinh thần Đại hội XIII của Đảng ta.</p> <p style="text-align:right"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC</strong><br /> <em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo v&agrave; ch&uacute; th&iacute;ch:</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[1]&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), <em>Văn kiện đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng</em>, tập 1, NXB&nbsp; Ch&iacute;nh trị Quốc gia Sự Thật, H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[2] Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), <em>Văn kiện đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng,</em> tập 2, NXB&nbsp; Ch&iacute;nh trị Quốc gia Sự Thật, H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[3] B&aacute;o điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), &ldquo;Đường c&aacute;ch mệnh&rdquo;, truy cập tại&nbsp;https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu tuong/duong-cach-menh-2426, ng&agrave;y 07/10/2015; truy xuất dữ liệu ng&agrave;y 26/5/2021.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[4]&nbsp; Ban Chuy&ecirc;n soạn chuy&ecirc;n tu từ điển: New Era (2005), <em>Từ điển tiếng Việt,</em> Nxb.&nbsp;Văn h&oacute;a Th&ocirc;ng tin, H&agrave; Nội,&nbsp; tr. 2144.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[5]&nbsp;B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n (2007), &ldquo;L&agrave; thi Sĩ&rdquo;, S&oacute;ng Hồng (S&aacute;ng t&aacute;c th&aacute;ng 6/1942), đăng ng&agrave;y 09/02/2007, truy cập tại:&nbsp; https://nhandan.vn/nghe-doc-xem/la-thi-si-404216; truy xuất dữ liệu ng&agrave;y 27/5/2021.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[6]&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập,</em> t.7, NXB Ch&iacute;nh trị quốc gia Sự Thật, H&agrave; Nội, 2011.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[7]&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập, </em>t.3, Sđd.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[8]&nbsp;Nguyễn Ph&uacute; Trọng (2021), &ldquo;Một số vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về chủ nghĩa x&atilde; hội&nbsp; v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam&rdquo;, <em>Tạp ch&iacute; Cộng sản ng&agrave;y 16/5/2021, </em>truy cập tại: https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam, truy xuất dữ liệu v&agrave;o ng&agrave;y 26/5/2021.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[9] Nguyễn Thị Thu Phương (2014), &ldquo;Sức mạnh&nbsp; mềm v&agrave; lựa chọn ch&iacute;nh s&aacute;ch của Việt Nam&rdquo;, <em>Tạp ch&iacute; điện tử văn h&oacute;a Nghệ thuật ng&agrave;y 15/5/2014</em>; truy cập tại http://vhnt.org.vn/tin-tuc/y-kien-trao doi/27721/suc-manh-mem-van-hoa-va-lua-chon-chinh-sach-cua-viet-nam, truy xuất dữ liệu ng&agrave;y 26/5/2021. Theo t&aacute;c giả Nguyễn Thị Thu Phương, <em>&ldquo;Sức mạnh mềm văn h&oacute;a ch&iacute;nh l&agrave; nguồn lực quan trọng c&oacute; sức hấp dẫn, c&oacute;&nbsp;khả năng ảnh hưởng, l&ocirc;i cuốn của một quốc gia đối với c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c bằng c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a, tinh thần, hệ tư tưởng th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&igrave;nh thức giao lưu văn h&oacute;a, c&aacute;c k&ecirc;nh đối ngoại văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, phim ảnh, truyền&nbsp; th&ocirc;ng,... Tr&ecirc;n thực tế, c&aacute;c quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Trung uốc đều đ&atilde; sử dụng sức mạnh&nbsp;mềm văn h&oacute;a ở c&aacute;c mức độ kh&aacute;c nhau như một phương thức gia tăng sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa, cạnh tranh&nbsp; sức sản xuất, sức lan tỏa của văn h&oacute;a ra thế giới, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao ảnh hưởng quốc tế v&agrave; khẳng định vị tr&iacute; cường&nbsp; quốc văn h&oacute;a trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[10]&nbsp;Nguyễn Viết Th&ocirc;ng (2018), &ldquo;Mối quan hệ v&agrave; t&aacute;c động của &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; với &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ&rdquo;, <em>B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n,</em> truy cập tại https://nhandan.vn/chinh-tri-hangthang/moi-quan-he-va-tac-dong-cuadien-bien-hoa-binh-voi-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo-325577, ng&agrave;y 29/5/2018, truy xuất dữ liệu&nbsp; ng&agrave;y 27/5/2021. Theo t&aacute;c giả Nguyễn Viết Th&ocirc;ng: &ldquo;T<em>huật ngữ &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; xuất hiện lần đầu trong đời sống ch&iacute;nh&nbsp; trị thế giới v&agrave;o năm 1949. Ngoại trưởng Hoa Kỳ l&uacute;c đ&oacute; l&agrave; Dean Akison, trong một bức thư gửi Tổng thống&nbsp; Truman đ&atilde; sử dụng kh&aacute;i niệm &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; để chỉ sự chuyển h&oacute;a c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa ) th&agrave;nh tư&nbsp; bản chủ nghĩa. &ldquo;Diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; do c&aacute;c nh&agrave; hoạch định chiến lược phương T&acirc;y soạn thảo từ cuối những&nbsp; năm 40 của thế kỷ XX. sau đ&oacute; tiếp tục được bổ sung v&agrave; ho&agrave;n chỉnh th&agrave;nh chiến lược v&agrave;o cuối thập ni&ecirc;n 80 của&nbsp; thế kỷ XX. Diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh l&agrave; chiến lược của chủ nghĩa đế quốc v&agrave; c&aacute;c thế lực phản động quốc tế thực hiện&nbsp; dưới một phương thức mới, thủ đoạn mới, phi qu&acirc;n sự để chống ph&aacute;, đẩy l&ugrave;i v&agrave; đi tới x&oacute;a bỏ chủ nghĩa x&atilde; hội&rdquo;</em>.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[11] Mạnh T&ugrave;ng (2019), &ldquo;D&acirc;n tộc n&agrave;o g&igrave;n giữ được bản sắc của m&igrave;nh th&igrave; d&acirc;n tộc đ&oacute; m&atilde;i&nbsp; m&atilde;i trường tồn&rdquo;, <em>B&aacute;o điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ng&agrave;y 23/11/2019</em>, truy cập tại: https://dangcongsan.vn/thoi-su/dan-toc-nao-gin-giu-duoc-bansac-cua-minh-thi-dan-toc-do-mai-mai-truong-ton-543466.html, truy xuất dữ liệu ng&agrave;y 26/5/2021.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[12]&nbsp;Phạm B&igrave;nh Minh (2017), &ldquo;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - Anh h&ugrave;ng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, nh&agrave; văn&nbsp; ho&aacute; kiệt xuất&rdquo;,<em> B&aacute;o điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ng&agrave;y 24/11/2017,</em> truy cập tại: https://dangcongsan.vn/thoi-su/chu-tich-ho-chi-minh--anh-hung giai-phong-dan-toc-nha-van-hoa-kiet-xuat-463208.html, truy xuất dữ liệu ng&agrave;y 26/5/2021.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[13]&nbsp;Trần Trọng T&acirc;n (2013), &ldquo;Về văn h&oacute;a Việt Nam v&agrave; việc x&acirc;y dựng nền văn h&oacute;a&rdquo;,&nbsp; <em>B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, ng&agrave;y 13/01/2013, </em>truy cập tại: https://nhandan.vn/dong chay/ve-van-hoa-viet-nam-va-viec-xay-dung-nen-van-hoa-384266, truy xuất dữ liệu ng&agrave;y 26/5/2021.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[14]Trang th&ocirc;ng tin điện tử tổ chức UNESCO (2009), <em>Khung thống k&ecirc; văn h&oacute;a UNESCO 2009</em>&nbsp;(bản tiếng Việt), truy cập tại http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Hanoi/images/Final%20FCS%20Vietnamese.pdf; truy xuất&nbsp; ng&agrave;y 26/5/2021.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">[15] T&ugrave;ng L&acirc;m (2020), &ldquo;Đấu tranh với c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i tr&ecirc;n lĩnh vực văn học, nghệ thuật&rdquo;, <em>Tạp ch&iacute; Cộng sản ng&agrave;y 01/8/2020, </em>truy cập tại: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu sai-trai-thu-dich/chi-tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/dau-tranh-voi-cac-quan-diem-sai-trai-tren linh-vuc-van-hoc-nghe-thuat, truy xuất dữ liệu v&agrave;o ng&agrave;y 26/5/2021.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN