Sắp công chiếu bộ phim tài liệu dài tập về sự tan rã của Liên Xô

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="box-des-detail this-one" style="font-weight: 700; margin: 0px 0px 30px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"> <p>Bộ phim t&agrave;i liệu &quot;M&ugrave;a đ&ocirc;ng năm 1991&quot; ph&acirc;n t&iacute;ch về sự tan r&atilde; của Li&ecirc;n X&ocirc; - sự kiện được coi l&agrave; &ldquo;thảm họa địa ch&iacute;nh trị lớn nhất thế kỷ XX&rdquo;, gồm 10 tập do đơn vị Media 21 v&agrave; Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP Hồ Ch&iacute; Minh hợp t&aacute;c sản xuất, sắp được c&ocirc;ng chiếu li&ecirc;n tục từ ng&agrave;y 17&nbsp;đến 26/12 tr&ecirc;n k&ecirc;nh HTV9.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34793/LX%20tan%20ra%201.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <h2 style="font-style: italic; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><em>Ảnh cắt từ trailer bộ phim t&agrave;i liệu &quot;M&ugrave;a đ&ocirc;ng 1991&quot; n&oacute;i về sự tan r&atilde; của Li&ecirc;n X&ocirc;.</em></span></span></h2> </div> <div class="detail-content-body " style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"> <p>Thay mặt nh&oacute;m đạo diễn, PGS, TS B&ugrave;i Ch&iacute; Trung cho biết, bộ phim t&agrave;i liệu &ldquo;M&ugrave;a đ&ocirc;ng năm 1991&rdquo; gồm 10 tập n&oacute;i về sự kiện 30 năm Li&ecirc;n X&ocirc; tan r&atilde; - cơn địa chấn ch&iacute;nh trị chấn động thế kỷ XX (25/12/1991-25/12/2021).</p> <p>Sự kiện Li&ecirc;n bang Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa X&ocirc; viết (Li&ecirc;n X&ocirc;) tan r&atilde; diễn ra đ&atilde; tr&ograve;n 30 năm, nhưng tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n thế giới, c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng đại ch&uacute;ng, c&aacute;c mạng x&atilde; hội vẫn đề cập đến sự kiện n&agrave;y với một sự ch&uacute; &yacute; đ&aacute;ng kinh ngạc.</p> <p>Trong suốt 3 thập kỷ qua, cơ quan nghi&ecirc;n cứu x&atilde; hội học c&oacute; uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu nước Nga - Trung t&acirc;m Levada thường xuy&ecirc;n thực hiện c&aacute;c cuộc khảo s&aacute;t x&atilde; hội qua từng năm. Kết quả cho thấy, Lenin v&agrave; Stalin l&agrave; hai c&aacute;i t&ecirc;n lu&ocirc;n nằm trong danh s&aacute;ch 4 nh&acirc;n vật&nbsp;được bầu chọn nhiều nhất cho vị tr&iacute;&nbsp;nh&acirc;n vật nổi bật nhất trong to&agrave;n bộ lịch sử đất nước.</p> <p>Thậm ch&iacute;, trong những năm gần đ&acirc;y, hai vị l&atilde;nh tụ Li&ecirc;n X&ocirc; n&agrave;y c&ograve;n thường xuy&ecirc;n dẫn đầu danh s&aacute;ch với một tỷ lệ ủng hộ c&aacute;ch biệt so với phần c&ograve;n lại. Tỷ lệ ủng hộ hệ thống ch&iacute;nh trị kiểu Li&ecirc;n X&ocirc; của người Nga cũng c&oacute; xu hướng gia tăng, chiếm tới 49% v&agrave;o năm 2021, trong khi tỷ lệ ủng hộ cho m&ocirc; h&igrave;nh tự do d&acirc;n chủ kiểu phương T&acirc;y chỉ chiếm 16%.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34793/LX%20tan%20ra%202.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Nh&oacute;m đạo diễn bộ phim t&agrave;i liệu &quot;M&ugrave;a đ&ocirc;ng năm 1991&quot;: B&ugrave;i Ch&iacute; Trung (đứng giữa), Trần Vũ Anh, Đặng Bảo Trung, Nguyễn H&agrave; Tiệp, Đỗ Đức Lương.</em></span></p> <p>Li&ecirc;n bang Nga hiện nay kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; một nước x&atilde; hội chủ nghĩa nữa, nhưng những kết quả thăm d&ograve; dư luận n&agrave;y vẫn l&agrave; minh chứng về t&igrave;nh cảm v&agrave; th&aacute;i độ của nh&acirc;n d&acirc;n với những ưu việt v&agrave; tốt đẹp của chủ nghĩa x&atilde; hội.</p> <p>&ldquo;R&otilde; r&agrave;ng, nh&acirc;n d&acirc;n kh&ocirc;ng hề từ bỏ chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; sự phản bội mang t&iacute;nh chất quyết định của một số nh&agrave; l&atilde;nh đạo Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; đ&atilde; tước đoạt đi chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa ở đất nước n&agrave;y. Việc sửa đổi điều 6 Hiến ph&aacute;p Li&ecirc;n X&ocirc; năm 1990 cũng do ch&iacute;nh lực lượng n&agrave;y chủ tr&igrave;, kh&ocirc;ng một thế lực th&ugrave; địch b&ecirc;n ngo&agrave;i n&agrave;o c&oacute; khả năng thực hiện được điều đ&oacute;&rdquo;, PGS, TS B&ugrave;i Ch&iacute; Trung nhấn mạnh.</p> <p>Theo PGS, TS B&ugrave;i Ch&iacute; Trung, năm 1990, khi &ecirc;-k&iacute;p của Mikhail Gorbachev lập ra chức vụ Tổng thống Li&ecirc;n X&ocirc; để thay thế Tổng B&iacute; thư Đảng Cộng sản nắm giữ chức vụ Tổng Tư lệnh tối cao c&aacute;c lực lượng vũ trang của Li&ecirc;n X&ocirc;, khi đ&oacute; Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; đ&atilde; tự m&igrave;nh đoạn tuyệt với qu&acirc;n đội Li&ecirc;n X&ocirc;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34793/LX%20tan%20ra%203.jpg" style="height:520px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Nh&oacute;m l&agrave;m phim phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Ch&iacute; Vịnh, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Thứ trưởng Quốc ph&ograve;ng.&nbsp;</em></span></p> <p>Đảng mất đi quyền kiểm so&aacute;t qu&acirc;n đội cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n trực tiếp dẫn đến sự thất bại của cuộc ch&iacute;nh biến ng&agrave;y 19/8/1991, khi Ủy ban Nh&agrave; nước về t&igrave;nh trạng khẩn cấp cố gắng loại bỏ Mikhail Gorbachev để cứu lấy Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; v&agrave; Li&ecirc;n bang X&ocirc; viết.</p> <p>Sau sự thất bại của cuộc ch&iacute;nh biến 19/8/1991, Đảng Cộng sản bị cấm hoạt động tr&ecirc;n l&atilde;nh thổ Li&ecirc;n bang Nga, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; cũng bị giải t&aacute;n, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; dấu chấm hết cho Li&ecirc;n bang Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa X&ocirc; viết sau 74 năm tồn tại.</p> <p>Li&ecirc;n X&ocirc; tan r&atilde; l&agrave; một tai họa cho nh&acirc;n d&acirc;n Li&ecirc;n X&ocirc; cũng như thế giới. Đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nhận định ri&ecirc;ng của những người cộng sản. Mikhail Gorbachev đ&atilde; phải th&uacute; nhận trong hồi k&yacute; của m&igrave;nh rằng: &ldquo;Đ&oacute; thực sự l&agrave; một bi kịch - một bi kịch đối với đa số c&ocirc;ng d&acirc;n X&ocirc; viết &hellip; Việc giải thể Li&ecirc;n bang đ&atilde; l&agrave;m thay đổi triệt để t&igrave;nh h&igrave;nh ở ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; thế giới, ph&aacute; vỡ sự c&acirc;n bằng địa ch&iacute;nh trị, l&agrave;m suy yếu khả năng thực hiện nhiều phong tr&agrave;o tiến bộ đang diễn ra trong nền ch&iacute;nh trị thế giới v&agrave;o cuối năm 1991&rdquo;.</p> <p>Tổng thống đương nhiệm của Li&ecirc;n bang Nga, nh&acirc;n vật c&oacute; tầm ảnh hưởng nhất trong nền ch&iacute;nh trị Nga đương đại, &ocirc;ng Vladimir Putin cũng đ&atilde; c&oacute; một tổng kết nổi tiếng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới: &ldquo;Li&ecirc;n X&ocirc; sụp đổ l&agrave; thảm họa địa ch&iacute;nh trị lớn nhất trong thế kỷ XX&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34793/LX%20tan%20ra%204.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>PGS, TS B&ugrave;i Ch&iacute; Trung v&agrave; nh&oacute;m l&agrave;m phim phỏng vấn&nbsp;TS Vũ Ngọc Ho&agrave;ng, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương.</em><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p>PGS, TS B&ugrave;i Ch&iacute; Trung cho biết, nh&acirc;n dịp 30 năm sự kiện Li&ecirc;n X&ocirc; sụp đổ, nh&oacute;m thực hiện dự &aacute;n phim muốn th&ocirc;ng qua bộ phim để hệ thống h&oacute;a, x&acirc;u chuỗi c&aacute;c sự kiện, từ đ&oacute; ph&acirc;n t&iacute;ch để đưa ra những c&acirc;u trả lời thỏa đ&aacute;ng cho những c&acirc;u hỏi, như: V&igrave; sao Li&ecirc;n X&ocirc; sụp đổ? Những b&agrave;i học g&igrave; của sự kiện trải qua 30 năm vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn gi&aacute; trị?...</p> <p>Đặc biệt, bộ phim sử dụng rất nhiều tư liệu qu&yacute; lần đầu ti&ecirc;n được c&ocirc;ng bố, nh&oacute;m l&agrave;m phim đ&atilde; tỏa đi nhiều mũi cả ở trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i để thực hiện c&aacute;c phỏng vấn độc quyền chứng nh&acirc;n lịch sử, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, học giả v&agrave; nhiều nh&acirc;n vật c&oacute; li&ecirc;n quan đến sự kiện.</p> <p style="text-align: right;"><strong>TRINH DŨNG - B&Aacute;O NH&Acirc;N D&Acirc;N</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN