Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thành lập CLB Thép Đã Tôi Thế Đấy

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nh&acirc;n dịp kỷ ni&ecirc;̣m 77 năm ngày thành l&acirc;̣p Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Vi&ecirc;̣t Nam (22/12/1944 &ndash; 22/12/2021) v&agrave; 32 năm ngày h&ocirc;̣i Qu&ocirc;́c phòng toàn d&acirc;n (22/12/1989 &ndash; 22/12/2016), Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n phối hợp với Ban C&ocirc;ng t&aacute;c chính trị tư tưởng Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức t&ocirc;̉ chức buổi họp mặt CBGVNV v&agrave;&nbsp; HSSV l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang c&ocirc;ng tác và học t&acirc;̣p tại trường năm 2021.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34820/Thep%20da%20toi%20the%20day%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Buổi họp mặt c&oacute; sự hiện diện của đại diện Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội LHTN Việt Nam TP. Thủ Đức, C&ocirc;ng an TP. Thủ Đức; đại diện l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường c&ugrave;ng sự g&oacute;p mặt của 06 GVNV (dự trực tiếp) v&agrave; 44 HSSV (dự trực tuyến) l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang c&ocirc;ng tác và học t&acirc;̣p tại trường.</p> <p>Tại buổi họp mặt, BTC đ&atilde; kịp thời lắng nghe 18 &yacute; kiến trao đổi v&agrave; nguyện vọng của CBGVNV v&agrave; HSSV l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; học tập tại nh&agrave; trường. C&ugrave;ng với đ&oacute;, đại diện l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường, C&ocirc;ng đo&agrave;n nh&agrave; trường, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; kịp thời th&ocirc;ng tin về chủ trương, chế độ quyền lợi, nhiệm vụ của qu&acirc;n nh&acirc;n l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang học tập trong m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục hiện nay, nhất l&agrave; những &yacute; kiến của HSSV l&agrave; bộ đội xuất ngũ.</p> <p>Đặc biệt, được sự định hướng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chấp thuận của Đảng ủy - Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường trong việc phát huy hơn nữa ph&acirc;̉m ch&acirc;́t người l&iacute;nh, phẩm chất anh B&ocirc;̣ đ&ocirc;̣i cụ H&ocirc;̀ tại nh&agrave; trường, Đo&agrave;n trường CĐCN Thủ Đức đ&atilde; c&ocirc;ng bố v&agrave; trao quyết định th&agrave;nh lập CLB &ldquo;Th&eacute;p đ&atilde; t&ocirc;i thế đấy&rdquo; của HSSV l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang học tập tại nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34820/Thep%20da%20toi%20the%20day%203.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p>Nhằm thể hiện sự quan t&acirc;m, động vi&ecirc;n của Đảng ủy - BGH nh&agrave; trường đến CBGVNV v&agrave; HSSV l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tại nh&agrave; trường, mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 500.000Đ đ&atilde; được trao tặng cho CBGVNV l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại nh&agrave; trường v&agrave; phần qu&agrave; trị gi&aacute; 200.000Đ d&agrave;nh cho HSSV l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang học tập tại nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34820/Thep%20da%20toi%20the%20day%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Tại buổi họp mặt, Thầy V&otilde; Long Triều - Ủy vi&ecirc;n BTV Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự nh&agrave; trường - Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị tư tưởng đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng, động vi&ecirc;n v&agrave; định hướng nhiệm vụ cho CLB &ldquo;Th&eacute;p đ&atilde; t&ocirc;i thế đấy&rdquo; cũng như to&agrave;n thể lực lượng l&agrave; bộ đội xuất ngũ đang học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tại nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN