Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh dự thi VCK Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Đặng Văn Khoa</strong><strong> sẽ</strong><strong> đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố tham dự V&ograve;ng Chung kết Li&ecirc;n hoa</strong><strong>n, được tổ chức ng&agrave;y 09/01/2021 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</strong></p> <p style="text-align:justify">Đặng Văn Khoa l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n gi&agrave;u kinh nghiệm, đ&atilde; từng c&oacute; nhiều b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề gi&aacute;o dục l&yacute; luận ch&iacute;nh trị c&oacute; gi&aacute; trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố tại nhiều đơn vị như: &ldquo;C&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;X&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ chủ quyền l&atilde;nh thổ, bi&ecirc;n giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay&rdquo;, &ldquo;Một số kỹ năng cần thiết d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với biển, đảo hiện nay&rdquo;, &ldquo;Những vấn đề cơ bản về Luật An ninh mạng năm 2018, &ldquo;Ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo;,&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34844/Dang%20Van%20Khoa%202.jpg" style="height:411px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Đặng Văn Khoa, Th&agrave;nh vi&ecirc;n BCN CLB L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐHSP TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tham dự VCK Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n To&agrave;n quốc năm 2021</em></p> <p style="text-align:justify">Tại v&ograve;ng sơ khảo Li&ecirc;n hoan, đồng ch&iacute; Đặng Văn Khoa đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;N&acirc;ng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho thế hệ trẻ hiện nay&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Những đ&oacute;ng g&oacute;p của đồng ch&iacute; Đặng Văn Khoa trong lĩnh vực b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; được cụ thể h&oacute;a th&agrave;nh nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong 3 năm qua như: danh hiệu &ldquo;Giảng vi&ecirc;n giỏi Nghiệp vụ sư phạm&rdquo; tại Hội thi Giảng vi&ecirc;n giỏi Nghiệp vụ sư phạm to&agrave;n quốc lần I năm 2020 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo; Giải Ba Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi năm 2021 do Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức; Giải Nhất Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi chủ đề &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức năm 2019,&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34844/Dang%20Van%20Khoa%201.jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Đặng Văn Khoa từng đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong lĩnh vực b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n những năm gần đ&acirc;y</em></p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; Đặng Văn Khoa hiện l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN