Nhiều đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tr&aacute;ch nhiệm với Tổ quốc, h&agrave;ng ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều đảng vi&ecirc;n trẻ của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; chuẩn bị một h&agrave;nh trang đầy &yacute; ch&iacute;, sẵn s&agrave;ng l&ecirc;n đường nhập ngũ.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34886/Nhap%20ngu%201.png" style="height:412px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Anh Nguyễn Hữu Tr&iacute;, Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phường An Lạc A v&agrave; t&acirc;n binh L&ecirc; Đức Lương (phải) - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với người đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; đảng vi&ecirc;n trẻ, thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự c&ograve;n l&agrave; cơ hội gi&uacute;p họ thể hiện bản lĩnh, vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, qua đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống, định hướng nghề nghiệp ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><a href="https://tuoitre.vn/nhap-ngu.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Nhập ngũ">Nhập ngũ</a>&nbsp;để định hướng tương lai</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; đảng vi&ecirc;n dự bị trẻ, L&ecirc; Đức Lương (sinh năm 1998, ngụ phường An Lạc A, Q. B&igrave;nh T&acirc;n, TP.HCM) n&oacute;i rằng việc tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ lần n&agrave;y l&agrave; để c&oacute; cơ hội định hướng tương lai.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trước khi l&agrave; một d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ của phường An Lạc A, Lương từng l&agrave; sinh vi&ecirc;n của một trường đại học tại TP.HCM. Nhưng đến giữa năm hai đại học, Lương nhận ra bản th&acirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n y&ecirc;u th&iacute;ch ng&agrave;nh học của m&igrave;nh nữa (ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin). &quot;M&igrave;nh sợ nhất vẫn l&agrave; kh&ocirc;ng biết bản th&acirc;n th&iacute;ch g&igrave;, giỏi việc g&igrave; v&agrave; l&agrave;m tốt việc g&igrave;&quot;, Lương n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nghỉ học, ch&agrave;ng trai tuổi 20 l&uacute;c đ&oacute; vừa phụ gi&uacute;p c&ocirc;ng việc gia đ&igrave;nh, vừa t&igrave;nh nguyện tham gia v&agrave;o đội d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ của phường. Với Lương, kỉ niệm đ&aacute;ng nhớ nhất vẫn qu&atilde;ng thời gian miệt m&agrave;i chống dịch hơn 4 th&aacute;ng kh&ocirc;ng về thăm nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34886/Nhap%20ngu%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Với Lương (phải), m&ocirc;i trường kỷ cương qu&acirc;n đội gi&uacute;p bản th&acirc;n nhận ra được sở th&iacute;ch, sở trường của bản th&acirc;n cũng như định hướng tương lai. Ảnh chụp Lương c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ kh&aacute;c hỗ trợ lương thực cho người d&acirc;n hồi th&aacute;ng 7-2021 - Ảnh: NVCC</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ograve;n với mọi người, Lương l&agrave; ch&agrave;ng trai xốc v&aacute;c, nhanh nhạy, kỷ luật. &quot;Được sống, l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường kỷ cương qu&acirc;n đội gi&uacute;p m&igrave;nh nhận ra bản th&acirc;n rất phụ hợp với c&ocirc;ng việc n&agrave;y. Cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; tự viết đơn xin được đi nghĩa vụ c&ocirc;ng an. T&ocirc;i tin ở đ&oacute; bản th&acirc;n sẽ định hướng được tương lai của m&igrave;nh&quot;, Lương chia sẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>&quot;Được gọi nhập ngũ, t&ocirc;i rất vui sướng&quot;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">D&ugrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh hai năm với vai tr&ograve; l&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n thường trực tại phường An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, Q.12, TP.HCM, đảng vi&ecirc;n trẻ Nguyễn Th&agrave;nh Đạt (sinh năm 2000) vẫn t&igrave;nh nguyện viết đơn được thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự đợt n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm của một d&acirc;n qu&acirc;n, cậu con trai &uacute;t Th&agrave;nh Đạt về nh&agrave; phụ gia đ&igrave;nh b&aacute;n qu&aacute;n ăn s&aacute;ng để mưu sinh. Khi Đạt b&agrave;y tỏ &yacute; kiến với cha mẹ m&igrave;nh sẽ l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n v&agrave;o năm 2022, bạn đ&atilde; được cả nh&agrave; ủng hộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Từ hồi đi học THPT, t&ocirc;i được học m&ocirc;n Gi&aacute;o dục quốc ph&ograve;ng, c&oacute; lần c&ograve;n được thực h&agrave;nh th&aacute;o lắp s&uacute;ng n&ecirc;n rất y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; muốn trở th&agrave;nh người bộ đội cụ Hồ. Tốt nghiệp lớp 12 xong, t&ocirc;i xin đi d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ v&agrave; cho đến tận b&acirc;y giờ vẫn rất muốn được r&egrave;n luyện trong m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội&quot;, đảng vi&ecirc;n trẻ Th&agrave;nh Đạt chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34886/Nhap%20ngu%203.jpg" style="height:840px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Trước giờ t&ograve;ng qu&acirc;n, t&acirc;n binh Nguyễn Th&agrave;nh Đạt vừa kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh bộ qu&acirc;n phục m&agrave; anh y&ecirc;u th&iacute;ch - Ảnh: C.K</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng việc của người d&acirc;n qu&acirc;n thường trực tại địa phương khiến Đạt c&ugrave;ng đồng đội đảm đương rất nhiều việc kh&ocirc;ng t&ecirc;n, từ hỗ trợ b&agrave; con ở những đ&aacute;m ma chay đến hỏa hoạn hay ẩu đả&hellip; Đạt c&ograve;n gi&agrave;nh những thời gian nghỉ của m&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng b&agrave; con bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nơi sinh sống sạch đẹp, an to&agrave;n, văn minh, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đầu năm 2021, Đạt ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ d&acirc;n qu&acirc;n thường trực, được ra qu&acirc;n nhưng đợt TP.HCM b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bệnh COVID-19, Đạt tiếp tục xung phong tham gia tăng cường c&ugrave;ng anh em trực chốt ph&ograve;ng chống dịch bệnh, hỗ trợ b&agrave; con trong nhiều việc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Khi được gọi nhập ngũ đợt n&agrave;y trong l&ograve;ng t&ocirc;i rất vui sướng. Kiểu như đời trai được thỏa ch&iacute; tang bồng&quot; - Đạt hồ hỏi chia sẻ trước giờ l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n v&agrave;o s&aacute;ng 16-2.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chia sẻ với tr&aacute;ch nhiệm của người đảng vi&ecirc;n trẻ, Đạt cho rằng m&igrave;nh chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm sống n&ecirc;n cậu bạn mong muốn được học tập, r&egrave;n luyện thật nhiều v&agrave; sẵn s&agrave;ng đi bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; khi Tổ quốc cần.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;H&agrave;nh trang h&ocirc;m nay t&ocirc;i mang theo ngo&agrave;i tư trang đơn giản c&ograve;n l&agrave; nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cứ ch&aacute;y hết m&igrave;nh c&ugrave;ng đam m&ecirc;&quot;, Đạt n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&Ocirc;NG TRIỆU - KIM ANH (TUỔI TRẺ ONLINE)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN