Lan tỏa sức trẻ người làm báo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong><em>S&aacute;ng 12/2, Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o Người Lao Động đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh B&aacute;o Người Lao Động lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027. Tại Đại hội, tuổi trẻ B&aacute;o Người Lao Động đ&atilde; trao tặng c&aacute;c quận, huyện Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c Tỉnh đo&agrave;n Long An, Tiền Giang, T&acirc;y Ninh 18.000 l&aacute; cờ Tổ quốc thực hiện chương tr&igrave;nh &quot;Đường cờ Tổ quốc&quot;.</em></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34889/Bao%20Lao%20Dong%201.jpg" style="height:352px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Đậm dấu ấn tuổi trẻ người l&agrave;m b&aacute;o</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ng&agrave;y 03/4/2019 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Ph&ecirc; duyệt Quy hoạch ph&aacute;t triển v&agrave; quản l&yacute; b&aacute;o ch&iacute; to&agrave;n quốc đến năm 2025, B&aacute;o Người Lao Động chuyển đổi cơ quan chủ quản từ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động TP Hồ Ch&iacute; Minh sang Th&agrave;nh ủy TP Hồ Ch&iacute; Minh. C&ugrave;ng với đ&oacute;, Chi đo&agrave;n B&aacute;o Người Lao Động cũng đ&atilde; được chuyển đổi cấp Đo&agrave;n trực thuộc v&agrave; n&acirc;ng cấp th&agrave;nh Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o Người Lao Động trực thuộc Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng từ th&aacute;ng 9/2021.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ B&aacute;o Người Lao Động đ&atilde; c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa, nh&acirc;n văn v&agrave; thiết thực, ghi đậm dấu ấn tuổi trẻ người l&agrave;m b&aacute;o trong thời đại 4.0. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t tại TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tr&ecirc;n cả nước, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n B&aacute;o Người Lao Động đ&atilde; c&oacute; nhiều hỗ trợ cho cộng đồng như: tặng nước rửa tay s&aacute;t khuẩn, khẩu trang y tế cho người d&acirc;n; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho c&aacute;c nơi phong tỏa; trao tặng dụng cụ học cho c&aacute;c em mồ c&ocirc;i cha, mẹ do dịch Covid-19&hellip; Nhiều t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n B&aacute;o Người Lao Động đoạt giải b&aacute;o ch&iacute; của Th&agrave;nh phố, Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; cấp Khối v&agrave; Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; của Th&agrave;nh đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại Đại hội, đồng ch&iacute; Trần Anh Tiến (Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng TP Hồ Ch&iacute; Minh) ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao những kết quả m&agrave; Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o Người Lao Động đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ qua.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Trong thời gian tới, đồng ch&iacute; Trần Anh Tiến đề nghị Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o Người Lao Động tiếp tục đổi mới phương thức tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n theo hướng tăng cường chiều s&acirc;u, sức lan tỏa; ph&aacute;t huy v&agrave; khai tốt mạng x&atilde; hội trong phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền; tăng cường h&agrave;m lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o; quan t&acirc;m triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;; chủ động nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu, thường xuy&ecirc;n chăm lo, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong cuộc sống v&agrave; c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y; thực hiện hiệu quả chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thường xuy&ecirc;n bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>18.000 l&aacute; cờ Tổ quốc được gửi đi từ Đại hội</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội, Nh&agrave; b&aacute;o T&ocirc; Đ&igrave;nh Tu&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Tổng Bi&ecirc;n tập B&aacute;o&nbsp;Người Lao Động biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n B&aacute;o Người Lao Động trong sự ph&aacute;t triển chung của tờ b&aacute;o. Tổng bi&ecirc;n tập B&aacute;o Người Lao động đề nghị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n B&aacute;o trong thời gian tới phải xung k&iacute;ch, đi đầu, tham gia v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội của B&aacute;o, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Một triệu l&aacute; cờ Tổ quốc c&ugrave;ng ngư d&acirc;n b&aacute;m biển&rdquo;, &ldquo;Cờ Tổ quốc bi&ecirc;n cương&rdquo;, &ldquo;Đường cờ Tổ quốc&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Nh&agrave; b&aacute;o T&ocirc; Đ&igrave;nh Tu&acirc;n cũng đề nghị c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n B&aacute;o Người Lao Động phải gắn chặt hơn nữa hoạt động Đo&agrave;n v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của cơ quan v&agrave; sự nghiệp b&aacute;o ch&iacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34889/Bao%20Lao%20Dong%204.jpg" style="height:378px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại Đại hội, Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o&nbsp;Người Lao Động&nbsp;đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c đơn vị đo&agrave;n ph&aacute;t động tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Đường cờ Tổ quốc&quot;. Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o&nbsp;Người Lao Động&nbsp;trao tặng 5.000 l&aacute; cờ Tổ quốc cho&nbsp;Tỉnh đo&agrave;n Long An; 5.000 l&aacute; cờ Tổ quốc cho Tỉnh đo&agrave;n Tiền Giang; 5.000 l&aacute; cờ Tổ quốc cho Tỉnh đo&agrave;n T&acirc;y Ninh; 1.000 l&aacute; cờ Tổ quốc cho Quận đo&agrave;n 12; 1.000 l&aacute; cờ Tổ quốc cho Quận đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n; 1.000 l&aacute; cờ Tổ quốc cho Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh &quot;Đường cờ Tổ quốc&quot; do Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o&nbsp;Người Lao Động&nbsp;tổ chức, thực hiện l&agrave; một hợp phần của chương tr&igrave;nh &quot;Một triệu l&aacute; cờ Tổ quốc c&ugrave;ng ngư d&acirc;n b&aacute;m biển&quot; do&nbsp;B&aacute;o Người Lao Động&nbsp;ph&aacute;t động, tổ chức.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o&nbsp;Người Lao Động&nbsp;trao tặng cờ Tổ quốc đến c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c quận, huyện, TP Thủ Đức tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; một số tỉnh l&acirc;n cận. Những con đường rợp cờ đỏ sao v&agrave;ng sẽ g&oacute;p phần tạo bộ mặt trang trọng, mỹ quan cho c&aacute;c tuyến đường thuộc địa phương, đường dẫn v&agrave;o c&aacute;c khu di t&iacute;ch, khu tưởng niệm&hellip; đồng thời vận động người d&acirc;n thực hiện treo cờ Tổ quốc v&agrave;o dịp lễ, Tết, ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y kỷ niệm lớn của đất nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh &quot;Đường cờ Tổ quốc&quot; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, kh&iacute;ch lệ tinh thần đo&agrave;n kết, quyết t&acirc;m chung sức, chung l&ograve;ng của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; ch&iacute;nh quyền để x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, gi&agrave;u đẹp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34889/Bao%20Lao%20Dong%202.jpg" style="height:383px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại hội đ&atilde; bầu ra 5 đồng ch&iacute; tham gia v&agrave;o BCH Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o Người Lao Động nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027. Trong đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Trần Minh Tr&iacute; được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh B&aacute;o Người Lao Động.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại đại hội, Đo&agrave;n Cơ sở B&aacute;o Người Lao Động đ&atilde; vinh dự nhận cờ thi đua của BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP Hồ Ch&iacute; Minh với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi giai đo&agrave;n 2019 &ndash; 2021. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cũng đ&atilde; nhận được giấy khen của Tỉnh đo&agrave;n Long An, Quận đo&agrave;n 12 v&agrave; Ban Bi&ecirc;n tập B&aacute;o Người Lao Động.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34889/Bao%20Lao%20Dong%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>Ảnh: BTC ĐẠI HỘI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN