Hành trình khát vọng trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Kh&aacute;t vọng trẻ&rdquo; với 03 chủ đề hấp dẫn như &ldquo;Kh&aacute;t vọng Đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;, &ldquo;Kh&aacute;t vọng Th&agrave;nh phố s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; &ldquo;Kh&aacute;t vọng Th&agrave;nh phố văn h&oacute;a&rdquo; được chia th&agrave;nh 03 tuyến d&agrave;nh cho 170 đại biểu ch&iacute;nh thức tham dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35008/DSC_9569.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với tuyến chủ đề thứ nhất &ldquo;Kh&aacute;t vọng Đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo; c&aacute;c đại biểu tham gia đ&atilde; được nghe giới thiệu về đề &aacute;n &ldquo;X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh v&agrave; Tổng đ&agrave;i 1022&rdquo; tại Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố v&agrave; nghe giới thiệu về &ldquo;Chiến lược ph&aacute;t triển v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n viễn th&ocirc;ng quan trọng của Th&agrave;nh phố&rdquo; tại Trung t&acirc;m VNPT Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến với tuyến chủ đề thứ hai &ldquo;Kh&aacute;t vọng Th&agrave;nh phố s&aacute;ng tạo&rdquo; c&aacute;c đại biểu tham gia đ&atilde; được nghe giới thiệu về đề &aacute;n &ldquo;H&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo, tương t&aacute;c cao ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Th&agrave;nh phố&rdquo; tại Sở Quy hoạch &ndash; Kiến tr&uacute;c Th&agrave;nh phố v&agrave; tham quan Khu C&ocirc;ng nghệ cao Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35008/DSC_9509.JPG" style="font-size:14px; height:399px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35008/1.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với tuyến chủ đề thứ ba &ldquo;Kh&aacute;t vọng Th&agrave;nh phố văn h&oacute;a&rdquo; c&aacute;c đại biểu tham gia đ&atilde; tham dự Lễ D&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Bia Tưởng niệm Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh Giải Ph&oacute;ng, tham quan Bảo t&agrave;ng VOH Radio, tham quan Kh&ocirc;ng gian &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&rdquo; v&agrave; trải nghiệm di chuyển bằng xe bu&yacute;t 2 tầng đến tham quan Bảo t&agrave;ng Mỹ Thuật Th&agrave;nh phố v&agrave; nghe giới thiệu về đề &aacute;n &ldquo;Chiến lược ph&aacute;t triển ng&agrave;nh văn h&oacute;a Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 &ndash; 2035&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35008/IMG_1890.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35008/hinh%20BTMT.jpg" style="height:299px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">BT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;