UFM: Mang nghệ thuật hát bội đến gần hơn với các bạn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Tối ng&agrave;y 14/4, Đo&agrave;n trường ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Nh&agrave; Văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n v&agrave; Nh&agrave; h&aacute;t nghệ thuật h&aacute;t bội tổ chức chương tr&igrave;nh &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường với chủ đề &ldquo;Nghệ thuật h&aacute;t bội Nam bộ&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35015/Hinh 1.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c nghệ sĩ Nh&agrave; h&aacute;t nghệ thuật h&aacute;t bội với tiết mục m&uacute;a ch&agrave;o mừng &ldquo;Nghĩ về h&aacute;t bội th&ecirc;m y&ecirc;u truyền thống&rdquo;</em></p> <p>H&aacute;t bội (c&ograve;n gọi l&agrave; h&aacute;t bộ, h&aacute;t tuồng) xuất hiện v&agrave;o khoảng cuối thế kỷ XII khi nh&agrave; Trần đ&aacute;nh bại qu&acirc;n x&acirc;m lược Nguy&ecirc;n - M&ocirc;ng v&agrave; bắt được nhiều t&ugrave; binh trong đ&oacute; c&oacute; những con h&aacute;t theo phục vụ qu&acirc;n đội m&agrave; nổi tiếng nhất l&agrave; L&yacute; Nguy&ecirc;n C&aacute;t. Vua Trần giữ những người n&agrave;y lại để m&uacute;a h&aacute;t gi&uacute;p vui trong cung đồng thời truyền dạy lối h&aacute;t đang thịnh h&agrave;nh ở triều Nguy&ecirc;n cho ta, gọi l&agrave; h&aacute;t bội.</p> <p>Thực tế, ch&uacute;ng ta chỉ học hỏi c&aacute;ch vẽ mặt, y trang, bổ sung những điệu h&aacute;t mới nhằm nhuận sắc cho nghệ thuật m&uacute;a h&aacute;t theo tuồng t&iacute;ch đ&atilde; c&oacute; từ trước đ&oacute;. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tr&ograve; giải tr&iacute; chốn cung đ&igrave;nh, h&aacute;t bội nhanh ch&oacute;ng lan tỏa khắp th&ocirc;n qu&ecirc;, được người d&acirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch.</p> <p>Đến với chương tr&igrave;nh c&aacute;c bạn Sinh vi&ecirc;n UFM được giao lưu với Diễn giả: NSƯT Hữu Danh, để được nghệ sĩ diễn giải &yacute; nghĩa của tiết mục m&uacute;a ch&agrave;o mừng (B&aacute;t Thi&ecirc;n Vương Nhật Nguyệt); t&igrave;m hiểu về Qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của nghệ thuật H&aacute;t Bội; &Yacute; nghĩa của h&oacute;a trang trong nghệ thuật H&aacute;t Bội v&agrave; T&iacute;nh ước lệ, tượng trưng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu H&aacute;t Bội.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35015/Hinh 2.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35015/Hinh 3.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Diễn giả: NSƯT Hữu Danh giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</em></p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn c&ograve;n được theo d&otilde;i 2 tr&iacute;ch đoạn &ldquo;B&agrave; Huyện Thanh Quan đ&aacute;nh ghen&rdquo; v&agrave; &ldquo;Trần B&igrave;nh Trọng tuẫn tiết&rdquo; do c&aacute;c nghệ sĩ đến từ Nh&agrave; h&aacute;t nghệ thuật h&aacute;t bội biểu diễn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35015/Hinh 4.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35015/Hinh 5.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>Chương tr&igrave;nh được tổ chức nhằm&nbsp;tạo ra s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch đến với c&aacute;c bạn trẻ, giới thiệu c&aacute;c loại h&igrave;nh văn h&oacute;a nghệ thuật truyền thống đến về thế hệ trẻ; mang &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc đến với học đường; đồng thời qua đ&oacute;, tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n n&acirc;ng cao &ldquo;văn h&oacute;a thưởng thức&rdquo;, tiếp cận với c&aacute;c loại h&igrave;nh nghệ thuật truyền thống của d&acirc;n tộc, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; giữ g&igrave;n truyền thống tốt đẹp của d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Tiến Kh&ocirc;i</strong><strong><em>​</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;