Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">Chiều 12/7, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận quyết định tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy Thủ Đức, giữ chức vụ B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n trao quyết định nh&acirc;n sự cho&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp. Ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ Online.</em></p> <p><span style="font-size:16px">Đến dự buổi lễ c&ograve;n c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp l&agrave; c&aacute;n bộ đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ cơ sở, c&oacute; kinh nghiệm phong ph&uacute;. Nhất l&agrave; trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, với vai tr&ograve; Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp đ&atilde; nỗ lực hết m&igrave;nh c&ugrave;ng với c&aacute;c địa phương chống dịch, chăm lo đời sống của người d&acirc;n. Do đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n tin tưởng đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp tiếp tục ph&aacute;t huy được c&aacute;c điểm mạnh để c&ugrave;ng với Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, Thường trực Th&agrave;nh ủy Thủ Đức thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ v&agrave; mục ti&ecirc;u đề ra.</span></p> <p><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng nhắn nhủ TP. Thủ Đức khi được th&agrave;nh lập mang trong m&igrave;nh những sứ mệnh, kh&aacute;t khao rất lớn, nhưng đến nay vẫn chưa l&agrave;m được nhiều, mong muốn đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp c&ugrave;ng tập thể Th&agrave;nh ủy Thủ Đức tiếp tục tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; chỉnh đốn Đảng, l&agrave;m sao c&oacute; đội ngũ c&aacute;n bộ đều tay, c&oacute; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, th&aacute;i độ phục vụ tận tụy, hết l&ograve;ng v&igrave; c&ocirc;ng việc.</span></p> <p><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n cũng đề nghị nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đề xuất c&aacute;c cơ chế ph&ugrave; hợp để ph&aacute;t triển TP. Thủ Đức, r&agrave; so&aacute;t, ph&acirc;n c&ocirc;ng để xử l&yacute; rốt r&aacute;o c&aacute;c vụ việc vướng mắc li&ecirc;n quan đến c&aacute;c dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh...</span></p> <p><span style="font-size:16px">Cuối c&ugrave;ng, đồng ch&iacute; ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao vai tr&ograve; của đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu đ&atilde; c&ugrave;ng tập thể Th&agrave;nh ủy Thủ Đức nỗ lực, quyết t&acirc;m, củng cố đội h&igrave;nh để đi v&agrave;o hoạt động, tiếp tục c&ocirc;ng việc của 3 Đảng bộ hợp nhất lại một.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35275/Trao%20quyet%20dinh%20Bi%20thu%20Thu%20Duc%202.jpg" style="height:362px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện Th&agrave;nh ủy Thủ Đức tặng hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ Online</em></p> <p><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, t&acirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp b&agrave;y tỏ đ&acirc;y l&agrave; vinh dự, đồng thời l&agrave; nhiệm vụ, tr&aacute;ch nhiệm nặng nề m&agrave; Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh giao ph&oacute;. L&agrave; người đứng đầu Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết m&igrave;nh, nhanh ch&oacute;ng tiếp cận nhiệm vụ mới, học hỏi một c&aacute;ch cầu thị những kinh nghiệm của nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo quận Thủ Đức, Quận 2 v&agrave; Quận 9 c&aacute;c thời kỳ. Đồng thời, tiếp nối v&agrave; triển khai liền mạch sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo với những nhiệm vụ, giải ph&aacute;p của đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu đ&atilde; triển khai hơn 1 năm qua.</span></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17.6px; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp (55 tuổi, qu&ecirc; B&igrave;nh Dương) c&oacute; tr&igrave;nh độ cử nh&acirc;n Sử, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Đồng ch&iacute; từng giữ c&aacute;c chức vụ Trưởng ban D&acirc;n vận, Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy, trợ l&yacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; vụ trưởng Vụ địa phương III (thuộc Ban Tổ chức Trung ương), B&iacute; thư Quận ủy G&ograve; Vấp, Chủ tịch Uỷ ban nhan d&acirc;n huyện Cần Giờ, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;