Hành trình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 30/7/2022, nằm trong tuyến c&aacute;c hoạt động của H&agrave;nh tr&igrave;nh Thầy thuốc trẻ t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng chăm s&oacute;c sức khỏe hậu Covid-19 do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với c&ocirc;ng ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n, Hội LHTN Việt Nam Quận phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Pouyuen thực hiện chăm lo cho 10 anh chị c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tham gia trong kết nối, kh&aacute;m sức khỏe hậu COVID-19 v&agrave; tặng m&aacute;y đo SpO2, 1 tu&yacute;p Vitamin C, 2 vi&ecirc;n thuốc sổ giun cho 1.000 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&ocirc;ng ty TNHH Pouyuen Việt Nam, tổng gi&aacute; trị 330 triệu đồng.</p> <p style="text-align:justify">Tham dự c&oacute;&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Hữu T&uacute; &ndash; UVBCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch thường trực ki&ecirc;m Tổng thư k&yacute; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Quận ủy B&igrave;nh T&acirc;n; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch hội li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận B&igrave;nh T&acirc;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hu&acirc;n &ndash; Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty TCP Việt Nam; đồng ch&iacute; Phạm Minh Tu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ y tế Facare quốc tế; đồng ch&iacute; Trịnh Thị &Aacute;nh Hồng &ndash; QUV, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận uỷ, B&iacute; thư đảng ủy c&ocirc;ng ty tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam; đồng ch&iacute; Củ Ph&aacute;t Nghiệp &ndash; Chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH Pouyuen Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đồng h&agrave;nh, chăm s&oacute;c sức khỏe kịp thời cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n, c&ugrave;ng người d&acirc;n vượt qua kh&oacute; khăn, ổn định v&agrave; vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%201.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Anh Nguyễn Hữu T&uacute; &ndash; UVBCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch thường trực ki&ecirc;m Tổng thư k&yacute; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ph&aacute;t biểu về &yacute; nghĩa chương tr&igrave;nh.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%202.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%203.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%204.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%205.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%206.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%207.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%208.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35324/Hanh%20trinh%20thay%20thuoc%20tre%209.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;