SAMCO: Phát huy chuyên môn trong hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chào mừng thành c&ocirc;ng Đại h&ocirc;̣i Đoàn các c&acirc;́p ti&ecirc;́n tới Đại h&ocirc;̣i Đoàn Thành ph&ocirc;́ l&acirc;̀n thứ XI, nhi&ecirc;̣m kỳ 2022 - 2027 và phát huy tinh th&acirc;̀n xung kích, tình nguy&ecirc;̣n của đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, ngày 08/9/2022, Đoàn T&ocirc;̉ng C&ocirc;ng ty SAMCO đ&atilde; tổ chức hoạt động t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới và an sinh xã h&ocirc;̣i dịp T&ecirc;́t Trung thu năm 2022 tại &Acirc;́p 5, xã T&acirc;n Hưng, huy&ecirc;̣n Đ&ocirc;̀ng Phú, tỉnh Bình Phước. Đ&acirc;y là địa phương còn nhi&ecirc;̀u khó khăn, thi&ecirc;́u nhi d&acirc;n t&ocirc;̣c thi&ecirc;̉u s&ocirc;́ còn thi&ecirc;́u các s&acirc;n chơi an toàn, lành mạnh.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35394/SAMCO%20gi%20do%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Hình ảnh: Đoàn vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n SAMCO trao tặng c&ocirc;ng trình s&acirc;n chơi cho thi&ecirc;́u nhi tại tỉnh Bình Phước</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y là c&ocirc;ng trình s&acirc;n chơi thi&ecirc;́u nhi thứ 03 được trao tặng sau 02 c&ocirc;ng trình s&acirc;n chơi được đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Nhà máy &Ocirc; t&ocirc; Củ Chi (SAMCO An Lạc) trao tặng cho Trường Ti&ecirc;̉u học T&acirc;n Thạnh Đ&ocirc;ng và Trường Ti&ecirc;̉u học Bình Mỹ 2, huy&ecirc;̣n Củ Chi. Dự ki&ecirc;́n trong năm nay, Đoàn T&ocirc;̉ng C&ocirc;ng ty SAMCO cũng sẽ trao tặng th&ecirc;m 02 c&ocirc;ng trình s&acirc;n chơi tương tự cho thi&ecirc;́u nhi địa bàn khó khăn tỉnh Trà Vinh và tỉnh Đăk-N&ocirc;ng.&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Với kh&acirc;̉u hi&ecirc;̣u&nbsp;</span><em>&ldquo;L&acirc;́y chuy&ecirc;n m&ocirc;n làm tình nguy&ecirc;̣n - L&acirc;́y chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng&rdquo;,</em><span style="font-size:16px">&nbsp;đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Nhà máy &Ocirc; t&ocirc; Củ Chi (SAMCO An Lạc) thu&ocirc;̣c Đoàn T&ocirc;̉ng C&ocirc;ng ty SAMCO đã t&acirc;̣n dụng các v&acirc;̣t li&ecirc;̣u nhưng sắt, thép dư trong quá trình sản xu&acirc;́t xe buýt, xe khách, vỏ xe cũ, &hellip; với tay ngh&ecirc;̀ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, ý tưởng sáng tạo của tu&ocirc;̉i trẻ và lòng thương y&ecirc;u các em thi&ecirc;́u nhi địa bàn khó khăn tạo ra những c&ocirc;ng trình s&acirc;n chơi đ&acirc;̀y màu sắc, thú vị như xích đu, b&acirc;̣p b&ecirc;̣nh, &hellip;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35394/SAMCO%20gi%20do%203.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thời gian qua, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n T&ocirc;̉ng C&ocirc;ng ty SAMCO với h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa đ&atilde; để lại dấu ấn r&otilde; n&eacute;t, khẳng định vai tr&ograve;, đóng góp của Tuổi trẻ SAMCO vào sự phát tri&ecirc;̉n doanh nghi&ecirc;̣p và trong ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội của Thành ph&ocirc;́ và c&aacute;c địa phương. Trong đ&oacute;, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện theo hướng gắn với c&aacute;c thế mạnh về chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thành các c&ocirc;ng trình ứng dụng v&agrave;o thực tiễn được ch&uacute; trọng.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35394/SAMCO%20gi%20do%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>Nguyễn Ch&iacute; Nguy&ecirc;n</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;