Trung thu yêu thương trên xã đảo duy nhất của Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Huyện Đo&agrave;n huyện Cần Giờ v&agrave; Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An (huyện Cần Giờ) đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Trung thu y&ecirc;u thương cho thiếu nhi tr&ecirc;n x&atilde; đảo Thạnh An ng&agrave;y 09/9.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35408/TTYT%20Thanh%20An%203.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng trao tặng 20 xe đạp cho thiếu nhi tr&ecirc;n x&atilde; đảo Thạnh An</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại chương tr&igrave;nh, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao tặng 20 xe đạp; 5 suất học bổng mỗi suất trị gi&aacute; 1 triệu đồng, 100 phần qu&agrave; trung thu, 200 đầu s&aacute;ch B&aacute;c Hồ với thanh thiếu nhi cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn theo học tại trường Trung học cơ sở - Trung học phổ th&ocirc;ng Thạnh An v&agrave; trường Mầm non Thạnh An. Tổng trị gi&aacute; chăm lo l&agrave; 75 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, Đo&agrave;n Khối, Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ v&agrave; đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An cũng tổ chức lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;N&acirc;ng cấp khu huấn luyện bơi v&agrave; t&igrave;m hiếm cứu hộ, cứu nạn&rdquo; tại Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An, huyện Cần Giờ trị gi&aacute; 30 triệu đồng. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng trong việc huấn luyện kỹ thuật bơi lội, n&acirc;ng cao kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ tại Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cũng như người d&acirc;n, thanh thiếu nhi tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35408/TTYT%20Thanh%20An%202.png" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng v&agrave; Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh tu sửa khu huấn luyện bơi lội</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Trung thu y&ecirc;u thương&rdquo; l&agrave; một trong rất nhiều c&aacute;c hoạt động thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của tổ chức Đo&agrave;n d&agrave;nh cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, mang đến cho c&aacute;c em một c&aacute;i Tết Trung thu vẹn tr&ograve;n, &yacute; nghĩa. Những chiếc xe đạp, suất học bổng được trao gửi kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui ng&agrave;y hội trăng rằm, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; h&agrave;nh trang n&acirc;ng bước ch&acirc;n thiếu nhi thuộc x&atilde; đảo duy nhất của Th&agrave;nh phố tr&ecirc;n con đường trở th&agrave;nh chủ nh&acirc;n tương lai đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">MINH ĐỨC</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;