Trung thu yêu thương trên xã đảo duy nhất của Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Huyện Đo&agrave;n huyện Cần Giờ v&agrave; Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An (huyện Cần Giờ) đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Trung thu y&ecirc;u thương cho thiếu nhi tr&ecirc;n x&atilde; đảo Thạnh An ng&agrave;y 09/9.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35408/TTYT%20Thanh%20An%203.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng trao tặng 20 xe đạp cho thiếu nhi tr&ecirc;n x&atilde; đảo Thạnh An</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại chương tr&igrave;nh, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao tặng 20 xe đạp; 5 suất học bổng mỗi suất trị gi&aacute; 1 triệu đồng, 100 phần qu&agrave; trung thu, 200 đầu s&aacute;ch B&aacute;c Hồ với thanh thiếu nhi cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn theo học tại trường Trung học cơ sở - Trung học phổ th&ocirc;ng Thạnh An v&agrave; trường Mầm non Thạnh An. Tổng trị gi&aacute; chăm lo l&agrave; 75 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, Đo&agrave;n Khối, Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ v&agrave; đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An cũng tổ chức lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;N&acirc;ng cấp khu huấn luyện bơi v&agrave; t&igrave;m hiếm cứu hộ, cứu nạn&rdquo; tại Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An, huyện Cần Giờ trị gi&aacute; 30 triệu đồng. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng trong việc huấn luyện kỹ thuật bơi lội, n&acirc;ng cao kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ tại Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cũng như người d&acirc;n, thanh thiếu nhi tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35408/TTYT%20Thanh%20An%202.png" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng v&agrave; Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh tu sửa khu huấn luyện bơi lội</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Trung thu y&ecirc;u thương&rdquo; l&agrave; một trong rất nhiều c&aacute;c hoạt động thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của tổ chức Đo&agrave;n d&agrave;nh cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, mang đến cho c&aacute;c em một c&aacute;i Tết Trung thu vẹn tr&ograve;n, &yacute; nghĩa. Những chiếc xe đạp, suất học bổng được trao gửi kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui ng&agrave;y hội trăng rằm, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; h&agrave;nh trang n&acirc;ng bước ch&acirc;n thiếu nhi thuộc x&atilde; đảo duy nhất của Th&agrave;nh phố tr&ecirc;n con đường trở th&agrave;nh chủ nh&acirc;n tương lai đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">MINH ĐỨC</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;