Sinh hoạt truyền thống trong đợt cao điểm hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>S&aacute;ng 01/10/2022, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh Lễ ch&agrave;o cờ &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; năm 2022 v&agrave; ph&aacute;t động đợt cao điểm h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; tại&nbsp;</strong><strong>Khu truyền thống c&aacute;ch mạng S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;-&nbsp;Chợ Lớn&nbsp;-&nbsp;Gia Định tại huyện Củ Chi.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35421/1.jpg" style="height:317px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 66 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022), hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</p> <p style="text-align: justify;">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; anh Do&atilde;n Trường Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n: Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; hơn 500, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đại biểu, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thực hiện nghi thức d&acirc;ng hương tại Khu truyền thống c&aacute;ch mạng S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;-&nbsp;Chợ Lớn&nbsp;-&nbsp;Gia Định v&agrave; Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược để tưởng nhớ c&ocirc;ng lao to lớn của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tiền bối ti&ecirc;u biểu, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đồng b&agrave;o, chiến sỹ đ&atilde; chiến đấu, hy sinh tại S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định v&agrave; những người c&oacute; c&ocirc;ng lớn với th&agrave;nh phố trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống qu&acirc;n x&acirc;m lược thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ với c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh phần &ldquo;Một thời hoa lửa&rdquo;, bằng h&igrave;nh thức vừa kể chuyện vừa tương t&aacute;c hỏi đ&aacute;p với c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, vi&ecirc;n, nhằm &ocirc;n lại lịch sử anh h&ugrave;ng của Đất th&eacute;p Củ Chi.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; đ&atilde; đọc b&agrave;i văn bia&nbsp;&ldquo;Đời đời ghi nhớ&rdquo; của nh&agrave; thơ Viễn Phương: <em>&ldquo;Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn. Ai đếm khăn tang, ai đong m&aacute;u chiến trường? Con của mẹ ra đi kh&ocirc;ng bao giờ trở lại, mẹ kh&oacute;c mỗi ho&agrave;ng h&ocirc;n... chim bay về n&uacute;i tối rồi.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>M&aacute;u hồng tỏa hương ch&iacute;nh kh&iacute;,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nh&acirc;n kiệt l&agrave;m n&ecirc;n địa linh.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Đất nước lớn v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n anh h&ugrave;ng,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nh&acirc;n d&acirc;n lớn v&igrave; tấm l&ograve;ng y&ecirc;u nước.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Người đang sống nhớ thương người đ&atilde; khuất,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Khắc đ&aacute; l&agrave;m bia dụng giữa đất trời.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Những anh liệt như ng&agrave;n sao tỏa s&aacute;ng,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Đời đời sau chiếu m&atilde;i giữa tim người&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; cũng đ&atilde; &ocirc;n lại những thắng lợi của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước; sự ra đời v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh của Di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn Nguyễn Thị V&acirc;n Anh chia: &ldquo;L&agrave; một&nbsp;thanh ni&ecirc;n&nbsp;tham gia chương tr&igrave;nh giao lưu truyền thống ng&agrave;y h&ocirc;m nay, con được hiểu hơn về lịch sử của th&agrave;nh phố, v&ugrave;ng đất Củ Chi, về những con người chiến đấu ki&ecirc;n cường cho qu&ecirc; hương Đất Th&eacute;p, bản th&acirc;n con rất tự h&agrave;o v&agrave; biết c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;&nbsp;thế hệ đi trước đ&atilde; chiến đấu đến ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng cho ho&agrave; b&igrave;nh m&agrave; ch&uacute;ng con c&oacute; được h&ocirc;m nay. Nh&acirc;n chương tr&igrave;nh, được nghe ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n NHật T&acirc;n kể chuyện, được nghe những b&agrave;i thơ, b&agrave;i h&aacute;t ca ngợi tinh thần chiến đấu của qu&acirc;n d&acirc;n ta, ch&uacute;ng con được tiếp th&ecirc;m lửa nhiệt huyết, ph&aacute;t huy sức trẻ của m&igrave;nh trong x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh tất cả hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham dự c&ugrave;ng h&aacute;t vang b&agrave;i ca truyền thống&nbsp;<em>&ldquo;Củ Chi đất lửa hoa hồng&rdquo;: &ldquo;L&agrave; d&acirc;n Củ Chi diệt th&ugrave; ta cứ đi/ Băng qua lửa đạn hiểm nguy ta sợ g&igrave;/ L&agrave; qu&ecirc; hương th&agrave;nh đồng chống Mỹ/ Đất lửa hoa hồng l&agrave; đất anh h&ugrave;ng Củ Chi&hellip;&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: right;"><strong><em>T.Đ</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;