Thổi bùng ngọn lửa dấn thân của người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; lắng nghe &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần XI của nhiều đối tượng kh&aacute;c nhau những ng&agrave;y qua.</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nửa cuối nhiệm kỳ vừa qua, c&acirc;u chuyện dấn th&acirc;n, tinh thần t&igrave;nh nguyện tham gia ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ TP.HCM l&agrave; điều được nhiều &yacute; kiến cho rằng cần được đ&aacute;nh gi&aacute; thật kỹ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35422/Gop%20y%20van%20kien%20Dai%20hoi%20XI.jpg" style="height:676px; width:1200px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ đi v&agrave;o điểm n&oacute;ng, ổ dịch sẽ l&agrave; h&igrave;nh ảnh kh&oacute; qu&ecirc;n trong l&ograve;ng người d&acirc;n TP.HCM khi nhắc lại thời điểm b&ugrave;ng dịch COVID-19 cả th&agrave;nh phố - Ảnh: Q.L. - B&aacute;o Tuổi Trẻ Online</span></em></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&agrave;i học n&agrave;o từ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a dịch?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP.HCM Phạm Đức Hải n&oacute;i cần đ&aacute;nh gi&aacute;, diễn giải &yacute; s&acirc;u để thấy r&otilde; t&aacute;c động của đại dịch COVID-19. Qua đ&oacute;, ch&uacute;ng ta n&ecirc;u l&ecirc;n vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n. &quot;Phong tr&agrave;o mở rộng v&ugrave;ng xanh như b&aacute;o c&aacute;o chưa lột tả hết sự hy sinh của đội ngũ y b&aacute;c sĩ v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chưa r&otilde; n&eacute;t đặc th&ugrave; của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t&quot;, &ocirc;ng Hải n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề cập việc huy động đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n tham gia ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Luận - ph&oacute; Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP.HCM - ghi nhận b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; thẳng thắn đ&aacute;nh gi&aacute; những hạn chế, dấu ấn. Tuy nhi&ecirc;n, nếu cứ b&aacute;m theo Trung ương chỉ đạo th&igrave; rất kh&oacute; c&oacute; sự kh&aacute;c biệt, phải gắn với đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh TP.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Sao ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute;, đ&uacute;c kết ri&ecirc;ng về hoạt động xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong hai năm ph&ograve;ng chống dịch vừa qua của Đo&agrave;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n TP? Phải thấy được t&iacute;nh năng động hội nhập, nhanh nhạy với thời cuộc v&agrave; cũng l&agrave;m bật l&ecirc;n sự chấp nhận kh&oacute; khăn, d&aacute;m dấn th&acirc;n của tuổi trẻ TP&quot;, &ocirc;ng Luận n&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn Đua n&oacute;i phần đ&aacute;nh gi&aacute; thanh ni&ecirc;n chỉ 17 d&ograve;ng như thế chưa n&ecirc;u bật được t&igrave;nh h&igrave;nh của thanh ni&ecirc;n hiện nay. &Ocirc;ng n&ecirc;u những c&acirc;u hỏi: Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thanh thiếu nhi ra sao? Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&aacute;nh gi&aacute; sự dấn th&acirc;n của tuổi trẻ TP trong c&acirc;u chuyện ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 như thế n&agrave;o? Đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; dấu son của thanh ni&ecirc;n TP m&agrave; c&ograve;n l&agrave; b&agrave;i học từ c&acirc;u chuyện thực tế cho tổ chức Đo&agrave;n cả nước tham khảo.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Dịch COVID-19 bộc lộ ra những phẩm chất tốt đẹp của thanh ni&ecirc;n, h&agrave;ng trăm ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n tham gia t&igrave;nh nguyện. Đo&agrave;n cần n&ecirc;u nhận định về thanh ni&ecirc;n để thấy rằng tuổi trẻ TP to&aacute;t l&ecirc;n tinh thần xả th&acirc;n, dấn th&acirc;n v&igrave; TP, v&igrave; Tổ quốc&quot;, &ocirc;ng Đua nhấn mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Dương Th&agrave;nh Truyền n&oacute;i cần đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c thanh vận của Đo&agrave;n hiện nay để tiếp cận thanh thiếu nhi một c&aacute;ch hiệu quả. &Ocirc;ng Truyền n&oacute;i: &quot;Chưa bao giờ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n đối diện với t&igrave;nh h&igrave;nh thay đổi qu&aacute; nhanh như hiện nay. Đ&atilde; đến l&uacute;c ch&uacute;ng ta phải c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n nhận để thấy bức tranh về thanh thiếu nhi mới, nhất l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh vận trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tiếp cận khoa học hơn, thực tiễn hơn. Phải bắt được xu hướng giới trẻ tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng... từ đ&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c cổ động l&ocirc;i cuốn hơn&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Yếu tố con người&nbsp;l&agrave; then chốt</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đo&agrave;n c&oacute; l&agrave; chỗ dựa của thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng?&quot; - &ocirc;ng Nguyễn Văn Đua hỏi v&agrave; n&oacute;i rằng Đo&agrave;n kh&ocirc;ng chỉ quan t&acirc;m thanh ni&ecirc;n tr&iacute; thức, c&oacute; t&agrave;i năng m&agrave; rất cần đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n chậm tiến, bởi lẽ bối cảnh mạng x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị về lối sống hiện nay ảnh hưởng một bộ phận thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Luận thẳng thắn chỉ ra việc đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n kế cận thời gian qua bị thiếu. Đo&agrave;n ph&aacute;t huy được đội ngũ tr&iacute; thức, lao động c&oacute; tr&igrave;nh độ tay nghề cao b&ecirc;n cạnh đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n yếu thế. &quot;Gắn với đợt kỷ niệm 50 năm giải ph&oacute;ng TP.HCM, Đo&agrave;n c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc g&igrave; tham gia chung c&ugrave;ng TP kh&ocirc;ng? N&ecirc;n suy nghĩ c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&iacute;nh hiệu triệu thanh ni&ecirc;n TP tham gia g&oacute;p phần thực hiện mục ti&ecirc;u chung của TP&quot;, &ocirc;ng Luận n&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Th&aacute;i Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n - ph&oacute; Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM - n&oacute;i cần ph&acirc;n t&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan lẫn chủ quan v&igrave; sao chỉ ti&ecirc;u x&acirc;y dựng Đảng chưa đạt. Đồng thời cần cho thấy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n tham mưu về đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ v&igrave; thực tế chiếm tỉ số chưa cao. Do đ&oacute;, Đo&agrave;n phải xốc v&agrave;o kh&acirc;u tham mưu, đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ thời gian tới.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute; nhiều &yacute; kiến đề cập việc thanh thiếu nhi tiếp cận c&ocirc;ng nghệ, sử dụng mạng x&atilde; hội hiện rất nhiều n&ecirc;n Đo&agrave;n cần c&oacute; giải ph&aacute;p tiếp cận, gi&uacute;p trang bị kỹ năng trong thời đại số cho đối tượng trẻ. C&aacute;c &yacute; kiến kh&aacute;c đề xuất Th&agrave;nh Đo&agrave;n nghi&ecirc;n cứu tham mưu TP c&oacute; th&ecirc;m nhiều nguồn hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, ph&aacute;t huy t&agrave;i năng trẻ để thu h&uacute;t nhiều t&agrave;i năng xuất sắc g&oacute;p sức cho TP, gi&uacute;p định hướng v&agrave; lan tỏa gi&aacute; trị tốt đẹp trong đời sống.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;Chiếc &aacute;o&quot;&nbsp;TP chật cũng&nbsp;ảnh hưởng tới thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Phạm Phương Thảo - nguy&ecirc;n chủ tịch HĐND TP.HCM - đ&aacute;nh gi&aacute; bối cảnh TP sẽ ảnh hưởng đến thanh ni&ecirc;n. D&ugrave; c&oacute; nhiều cơ hội để thanh ni&ecirc;n học tập n&acirc;ng cao nhưng vẫn c&oacute; phần tương phản, c&ograve;n thanh ni&ecirc;n tệ nạn x&atilde; hội, ước mơ c&ograve;n thấp. B&agrave; Thảo n&oacute;i cơ chế của TP c&ograve;n kh&oacute; khăn, &quot;chiếc &aacute;o&quot; của TP dường như qu&aacute; chật cũng ảnh hưởng đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&ocirc;i trường r&egrave;n luyện của thanh ni&ecirc;n c&ograve;n hạn chế. T&igrave;nh trạng &quot;nhạt Đảng, kh&ocirc; Đo&agrave;n&quot; vẫn tồn tại l&agrave;m cho c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn. V&igrave; thế phương hướng cần nghi&ecirc;n cứu, hiểu r&otilde; t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t huy những người xuất sắc trong c&aacute;c lĩnh vực&quot;, b&agrave; Thảo g&oacute;p &yacute;.</span></span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thể hiện được vai tr&ograve; thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần đ&aacute;nh gi&aacute; bối cảnh dịch bệnh bất ngờ nhưng thể hiện được vai tr&ograve; thanh ni&ecirc;n. Việc x&aacute;c định chủ đề, khẩu hiệu của đại hội phải gắn với chủ đề của Đảng bộ TP.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Hải n&oacute;i phương hướng nhiệm kỳ mới cần c&oacute; nội dung cho thấy TP.HCM l&agrave; nơi hội tụ văn h&oacute;a hầu như đầy đủ c&aacute;c d&acirc;n tộc anh em, từ khắp nơi hội tụ về. &quot;Cả khi ph&acirc;n t&iacute;ch hạn chế, kh&oacute; khăn cũng phải thấy điểm mạnh để ph&aacute;t huy, điểm yếu để khắc phục. Sau khi lắng nghe g&oacute;p &yacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n ho&agrave;n chỉnh văn kiện kỹ hơn, đầy đủ hơn&quot; - &ocirc;ng Hải ph&aacute;t biểu.</span></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;