Tôi có sở thích chơi Facebook để lắng nghe bạn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">N&oacute;i như c&aacute;c bạn gen Z b&acirc;y giờ, t&ocirc;i đ&atilde; &quot;d&agrave;nh cả thanh xu&acirc;n&quot; cho Đo&agrave;n. T&ocirc;i rời Đo&agrave;n v&igrave; tuổi t&aacute;c m&agrave; Đo&agrave;n kh&ocirc;ng chịu rời t&ocirc;i khi nay t&ocirc;i đ&atilde; U80. Mỗi lần c&oacute; sự kiện n&agrave;o đ&oacute;, c&aacute;c em lại gọi &quot;Ch&uacute; S&aacute;u gi&uacute;p tụi con...&quot;.</span></strong></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&iacute;nh từ khi được kết nạp Đo&agrave;n trong căn cứ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n ở Bến C&aacute;t - B&igrave;nh Dương năm 1965, t&ocirc;i ở trong Đo&agrave;n 24 năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh, t&ocirc;i vẫn tiếp tục c&ocirc;ng t&aacute;c trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n ở nhiều nơi cho đến ng&agrave;y rời xa hoạt động thanh ni&ecirc;n năm 1989.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35423/Toi%20da%20danh%20ca%20thanh%20xuan.jpg" style="height:391px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (b&igrave;a phải) biểu diễn văn nghệ c&ugrave;ng c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n - Ảnh: Q.L. - B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ocirc;i đi &quot;truyền lửa&quot;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đi c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n Trường Saigontourist tham quan Khu di t&iacute;ch lịch sử địa đạo Củ Chi, nh&igrave;n c&aacute;c bạn rộn r&atilde; n&oacute;i cười, t&ocirc;i nhớ h&igrave;nh ảnh những du k&iacute;ch trẻ năm xưa trước khi ra trận. C&aacute;c bạn đang tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh những hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, giới thiệu về đất nước v&agrave; con người Việt Nam m&agrave; t&ocirc;i tin những cảm nhận từ chuyến thực tập ấy gi&uacute;p c&aacute;c bạn sẽ n&oacute;i với cảm x&uacute;c thật sự về qu&ecirc; hương đất nước khi l&agrave;m nghề.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i nhớ những c&acirc;u chuyện về truyền thống c&aacute;ch mạng b&ecirc;n th&aacute;c Damb&rsquo;ri (L&acirc;m Đồng) trong &aacute;nh đuốc hay tr&ecirc;n đỉnh căn cứ n&uacute;i Dinh (B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) giữa đ&ecirc;m.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giữa kh&ocirc;ng gian tĩnh mịch của n&uacute;i rừng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, trong nghi thức &quot;Truyền lửa&quot;, người thầy với ngọn đuốc rực s&aacute;ng tr&ecirc;n tay t&acirc;m t&igrave;nh trước hơn 1.000 t&acirc;n sinh vi&ecirc;n về nhiệt huyết tuổi trẻ, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, kh&aacute;t vọng chinh phục những đỉnh cao của cuộc đời. Kh&ocirc;ng gian ấy dường như l&agrave;m mỗi bạn trẻ cảm nhận s&acirc;u sắc hơn về gi&aacute; trị truyền thống, về kh&aacute;t vọng!</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y, trong tọa đ&agrave;m &quot;<a href="https://tuoitre.vn/khong-quay-lung-voi-lich-su-va-van-hoa-nuoc-nha-20220915170634864.htm" target="_blank" title="Tuổi trẻ TP.HCM tự hào sử Việt">Tuổi trẻ TP.HCM tự h&agrave;o sử Việt</a>&quot;, nhiều c&aacute;n bộ Đo&agrave;n băn khoăn phần lớn giới trẻ ng&agrave;y nay đang &quot;ch&igrave;m&quot; trong Internet, sống c&ocirc;ng nghệ, học c&ocirc;ng nghệ, ăn c&ocirc;ng nghệ. C&aacute;c bạn kh&oacute; h&igrave;nh dung thế hệ cha anh &quot;sống ra sao&quot; khi chưa c&oacute; Internet.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nhận qu&aacute; nhiều th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng từng ng&agrave;y từng giờ, c&aacute;c bạn trẻ rất dễ bị nhiễu loạn, v&igrave; thế tổ chức Đo&agrave;n lo lắng việc kết nối giữa c&aacute;c thế hệ kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng như trước.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phải l&agrave;m sao để người trẻ kh&ocirc;ng bị đứt g&atilde;y với qu&aacute; khứ trở th&agrave;nh c&acirc;u hỏi lớn với Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế rồi nhiều người định kiến rằng người trẻ đ&atilde; &quot;quay lưng&quot; với lịch sử nước nh&agrave;. Nhưng với t&ocirc;i th&igrave; kh&ocirc;ng! Nhiều lần giao lưu truyền thống tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, được lắng nghe, t&ocirc;i vẫn thấy người trẻ kh&ocirc;ng hề &quot;ngoảnh mặt&quot; với lịch sử.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh c&aacute;c bạn, bằng nhiều c&aacute;ch đang &acirc;m thầm lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u sử Việt, chia sẻ những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của lịch sử d&acirc;n tộc tới những người trẻ kh&aacute;c rất tự nhi&ecirc;n, hiệu quả, v&agrave; cả phương thức hiện đại m&agrave; giới trẻ ưa d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nghe để thấu hiểu,&nbsp;đồng h&agrave;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quan s&aacute;t thực tế v&agrave; trải nghiệm c&aacute; nh&acirc;n, t&ocirc;i nghĩ Đo&agrave;n h&atilde;y lắng nghe người trẻ, hiểu c&aacute;ch họ cảm nhận về lịch sử thế n&agrave;o. D&ugrave;ng người trẻ để truyền cảm hứng cho ch&iacute;nh thế hệ của họ bằng ng&ocirc;n ngữ hiện đại, đ&ocirc;i khi ch&iacute;nh thế hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng được chia sẻ nhiều c&aacute;ch thức s&aacute;ng tạo, th&uacute; vị từ những người trẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n cần lắng nghe v&agrave; cập nhật xu hướng của giới trẻ hằng ng&agrave;y. Đặc biệt, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phải hội nhập với thời đại 4.0 &quot;truyền th&ocirc;ng đa phương tiện&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n mới sẽ l&agrave; gen Z. N&ecirc;n nắm bắt nhu cầu, th&oacute;i quen th&ocirc;ng tin mạng của lứa tuổi n&agrave;y, biết c&aacute;c khuynh hướng, thị hiếu (trend), ng&ocirc;n ngữ của thế hệ v&agrave; t&igrave;m đường kết nối, tương t&aacute;c với họ, hướng họ đến những suy nghĩ, nhận thức t&iacute;ch cực về cộng đồng v&agrave; Tổ quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong mỗi lần giao lưu tại cơ sở Đo&agrave;n, thế hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i thường được hỏi đ&aacute;nh gi&aacute; thế n&agrave;o về thế hệ trẻ ng&agrave;y nay, v&agrave; c&oacute; lời khuy&ecirc;n n&agrave;o cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i chọn lắng nghe v&agrave; tự nghiệm rằng thế hệ trẻ hiện nay bắt đầu tham gia lực lượng lao động c&oacute; sức mạnh v&ocirc; bi&ecirc;n của c&ocirc;ng nghệ 4.0, lao động thể chất kết hợp lao động dựa tr&ecirc;n kỹ thuật số.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn c&oacute; lợi thế về ngoại ngữ, văn h&oacute;a, kiến thức n&ecirc;n tiếp cận đa chiều trước những vấn đề thời đại, thế hệ Z đang trở th&agrave;nh t&acirc;m điểm của thời đại.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i c&oacute; sở th&iacute;ch chơi Facebook để &quot;lắng nghe&quot; c&aacute;c bạn trẻ chia sẻ. Ở đ&oacute;, c&aacute;c bạn truyền cảm hứng sống cho nhau với nhiều c&acirc;u n&oacute;i hay, triết l&yacute; sống rất thực tế. H&atilde;y lắng nghe tuổi trẻ để hiểu, để chia sẻ, để cảm th&ocirc;ng, để thấy những năng lượng tiềm t&agrave;ng &quot;kh&ocirc;ng giới hạn&quot; của thế hệ mới, nghe để tạo điều kiện cho họ vững l&ograve;ng tin v&agrave;o sứ mệnh của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tin rằng nếu thế hệ 4.0 được Đo&agrave;n v&agrave; x&atilde; hội lắng nghe, thấu hiểu v&agrave; đồng h&agrave;nh với họ, gi&uacute;p họ định hướng l&yacute; tưởng sống đ&uacute;ng đắn, họ sẽ l&agrave;m n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c thế hệ trước đ&acirc;y phải ngưỡng mộ.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ để n&oacute;i với Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần XI (nhiệm kỳ 2022-2027) sắp diễn ra m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để g&oacute;p tiếng n&oacute;i c&ugrave;ng tổ chức Đo&agrave;n tại TP.HCM.</p> <p><em>Tuổi Trẻ&nbsp;</em>ch&agrave;o đ&oacute;n &yacute; kiến, chia sẻ của những ai quan t&acirc;m đến hoạt động thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung, với Đo&agrave;n n&oacute;i ri&ecirc;ng. C&ograve;n điều g&igrave; bạn muốn &quot;N&oacute;i với Đo&agrave;n&quot;, xin vui l&ograve;ng gửi về địa chỉ quoclinh@tuoitre.com.vn.</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;