Ứng dụng AI vào giáo dục lịch sử

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI) hiện được chấp nhận rộng r&atilde;i khi đang trở th&agrave;nh một phần trong cuộc sống hằng ng&agrave;y của ch&uacute;ng ta, l&agrave;m thay đổi nhanh ch&oacute;ng nhiều lĩnh vực, ng&agrave;nh nghề.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35424/Ung%20dung%20AI%20vao%20lich%20su.jpg" style="height:400px; width:586px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng nghệ thực tế ảo đang rất được ch&uacute; &yacute; ứng dụng trong gi&aacute;o dục hiện nay - Ảnh: Q.L.&nbsp;- B&aacute;o Tuổi Trẻ Online</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thực ra, AI đ&atilde; hiện diện v&agrave; c&oacute; tiềm năng ứng dụng lớn trong gi&aacute;o dục. Do đ&oacute;, việc ứng dụng AI v&agrave;o gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống l&agrave; hết sức cần thiết, nếu kh&ocirc;ng muốn n&oacute;i để đ&oacute;n đầu xu thế, tạo sự đam m&ecirc;, y&ecirc;u th&iacute;ch lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc cho thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay m&agrave; t&ocirc;i nghĩ Đo&agrave;n c&oacute; thể t&iacute;nh đến.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&atilde; c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t ứng dụng học ngoại ngữ hữu &iacute;ch, giao diện bắt mắt, tạo cảm hứng cho học sinh, đ&aacute;p ứng nhu cầu, tập trung c&aacute;c chủ đề m&agrave; người học quan t&acirc;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thế n&ecirc;n x&acirc;y dựng ứng dụng gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống theo m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; khả thi, ứng dụng c&aacute;c phương ph&aacute;p khoa học gi&uacute;p người d&ugrave;ng nhớ c&aacute;c nh&acirc;n vật, sự kiện lịch sử.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng cụ trợ l&yacute; học tập ảo m&agrave; chatbot l&agrave; c&ocirc;ng cụ hiện đại đang dần phổ biến, được ứng dụng đa dạng lĩnh vực, lại hỗ trợ đắc lực qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy v&agrave; ph&ugrave; hợp với người học trẻ hiện nay. Đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng phổ biến của AI v&agrave; xử l&yacute; ng&ocirc;n ngữ tự nhi&ecirc;n (NLP).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chatbot c&oacute; thể chủ động đưa ra c&acirc;u trả lời bằng việc cung cấp t&agrave;i liệu học tập qua tin nhắn văn bản, h&igrave;nh ảnh, video, tệp t&agrave;i liệu trước c&aacute;c c&acirc;u hỏi của người d&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chatbot c&oacute; thể đ&oacute;ng vai tr&ograve; như một trợ l&yacute; học tập ảo. V&igrave; thế việc x&acirc;y dựng c&aacute;c chatbot d&agrave;nh ri&ecirc;ng gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống sẽ khả thi v&agrave; ph&ugrave; hợp với năng lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin hiện nay của Việt Nam, sẽ th&uacute;c đẩy t&iacute;nh t&ograve; m&ograve;, s&aacute;ng tạo của người d&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo (VR, hay Virtual Reality) với m&ocirc;i trường m&ocirc; phỏng thế giới thực. Trong m&ocirc;i trường đ&oacute;, mọi h&igrave;nh ảnh, cơ chế hoạt động đều t&aacute;c động trực tiếp tới gi&aacute;c quan con người, cho ph&eacute;p ch&uacute;ng ta thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c để c&oacute; được những g&oacute;c nh&igrave;n ch&acirc;n thật nhất, đem lại trải nghiệm ấn tượng, kiến thức sẽ trở n&ecirc;n sinh động v&agrave; cụ thể hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Việc gi&uacute;p người d&ugrave;ng đắm ch&igrave;m v&agrave;o c&aacute;c sự kiện lịch sử trong thế giới thực tế ảo gi&uacute;p họ dễ d&agrave;ng ghi nhớ c&aacute;c sự kiện lịch sử cũng như hiểu r&otilde; hơn &yacute; nghĩa của ch&uacute;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo l&agrave; xu hướng tất yếu trong thời đại ng&agrave;y nay với những ứng dụng hữu &iacute;ch của n&oacute;. V&igrave; thế việc đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống cũng n&ecirc;n gắn với xu hướng n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p tiết kiệm c&ocirc;ng sức của người l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p người học c&oacute; niềm đam m&ecirc;, hứng th&uacute; hơn với lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong tương lai, khi c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục gắn liền với AI tiếp tục ph&aacute;t triển, hy vọng c&oacute; thể gi&uacute;p lấp đầy những khoảng trống trong nhu cầu trau dồi kiến thức về lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc. Từ đ&oacute; mang lại h&igrave;nh thức mới trong gi&aacute;o dục, cải tiến hơn v&agrave; ph&ugrave; hợp với xu hướng của thời đại m&agrave; t&ocirc;i cho rằng tổ chức Đo&agrave;n rất n&ecirc;n nghĩ đến.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">V&Otilde; KH&Aacute;NH AN (Trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, ĐH Quốc gia TP.HCM)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;