Tuổi trẻ TPHCM tham gia diễn đàn “Phá vỡ mọi giới hạn”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">Ng&agrave;y 14/10/2022, diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; l&agrave; một trong năm diễn đ&agrave;n th&agrave;nh phần sau diễn đ&agrave;n ch&iacute;nh &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Trung t&acirc;m Hội nghị 272. Đ&acirc;y l&agrave; chuỗi hoạt động trong khu&ocirc;n khổ nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.&nbsp;</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/IMG_9701.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">C&aacute;c đại biểu giao lưu trong diễn đ&agrave;n</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c nội dung của diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; gắn với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng tạo&rdquo;, một trong năm th&agrave;nh tố chủ đề &ldquo;Y&ecirc;u nước &ndash; Đo&agrave;n kết &ndash; Xung k&iacute;ch &ndash; S&aacute;ng tạo &ndash; Hội nhập&rdquo;. Đến tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham gia của gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố, c&aacute;c nh&acirc;n vật truyền cảm hứng c&ugrave;ng 200 đại biểu Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Diễn đ&agrave;n gồm 3 chặng ch&iacute;nh: &ldquo;S&aacute;ng tư duy&rdquo; &ndash; &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; &ndash; &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>Chặng 1: S&aacute;ng tư duy</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mở đầu diễn đ&agrave;n l&agrave; cuộc gặp gỡ với bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i, Sinh vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin &ndash; trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG &ndash; HCM. Bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i c&oacute; &ldquo;Con đường s&aacute;ng tạo&rdquo; của m&igrave;nh bằng đam m&ecirc; trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ khi lu&ocirc;n nỗ lực chinh phục c&aacute;c thử th&aacute;ch trong c&aacute;c cuộc thi c&ocirc;ng nghệ. Một số th&agrave;nh t&iacute;ch của bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i: Giải Nhất AI Hackathon 2020; 02 lần đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi khoa học quốc tế MediaEval; Giải Nh&igrave; quốc tế AI City Challenge 2022; đồng t&aacute;c giả 04 b&agrave;i b&aacute;o quốc tế (03 b&agrave;i hội nghị, 01 b&agrave;i tạp ch&iacute; nh&oacute;m Q2). Bạn Kh&ocirc;i chia sẻ: &ldquo;Qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu rất d&agrave;i, cần sự đầu tư v&agrave; r&egrave;n luyện. Với bản th&acirc;n em, điều quan trọng nhất l&agrave; mục ti&ecirc;u đặt ra khi nghi&ecirc;n cứu v&agrave; động lực để m&igrave;nh duy tr&igrave; nghi&ecirc;n cứu đ&oacute;. Em tin rằng thế hệ trẻ ở đ&acirc;y, với đủ sự nỗ lực, đam m&ecirc; v&agrave; nhiệt huyết th&igrave; mọi r&agrave;o cản đều c&oacute; thể vượt qua, mọi giới hạn c&oacute; thể ph&aacute; vỡ. Quan trọng nhất l&agrave; m&igrave;nh phải đặt mục ti&ecirc;u tiếp theo cho bản th&acirc;n để tiếp tục ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phần chia sẻ tiếp theo l&agrave; của anh Phan Trường Ph&aacute;t - 01 gương c&ocirc;ng nh&acirc;n từ quan s&aacute;t thực tiễn đ&atilde; s&aacute;ng tạo ra giải ph&aacute;p cho đơn vị. Anh Ph&aacute;t l&agrave; gương ti&ecirc;u biểu phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo của Đo&agrave;n TCT Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n SAWACO; gương giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2017, 2018; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018; gương giải thưởng T&ocirc;n Đức Thắng năm 2019. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, anh Ph&aacute;t đ&atilde; t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu để tạo ra thiết bị thay thế c&aacute;c thiết bị nhập từ nước ngo&agrave;i, tiết kiệm rất nhiều chi ph&iacute; cho đơn vị anh đang c&ocirc;ng t&aacute;c. Anh Phan Trường Ph&aacute;t c&oacute; th&ocirc;ng điệp muốn nhắn gởi tới c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n: &ldquo;H&atilde;y lu&ocirc;n năng động, nhiệt huyết v&agrave; s&aacute;ng tạo.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp theo l&agrave; phần chia sẻ của ThS. Trần Tuấn Đạt, l&agrave; hot tiktoker &ldquo;Thầy Beo U40&rdquo; nổi tiếng trong lĩnh vực s&aacute;ng tạo nội dung số tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng (tiktok v&agrave; youtube) với nhiều clip triệu view. Ngo&agrave;i ra, thầy Đạt c&ograve;n l&agrave; giảng vi&ecirc;n với chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao v&agrave; c&oacute; phong c&aacute;ch trẻ trung. Thầy Đạt chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; khuy&ecirc;n nhủ c&aacute;c bạn trẻ: &ldquo;Như mọi người đều biết l&agrave; c&aacute;c nền tảng kỹ thuật số đang rất hiện h&agrave;nh v&agrave; sự phổ biến đ&oacute; l&agrave; điều ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể n&agrave;o phủ nhận được. Do đ&oacute;, ai trong ch&uacute;ng ta cũng đều c&oacute; thể trở th&agrave;nh nh&agrave; s&aacute;ng tạo nội dung nếu ch&uacute;ng ta thực sự mong muốn l&agrave;m điều đ&oacute;&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/IMG_9858.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">C&aacute;c đại biểu giao lưu biểu diễn trong diễn đ&agrave;n</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>Chặng 2 &ndash; Tạo &yacute; tưởng&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mở đầu Chặng 2 l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu l&agrave;m &ldquo;Gạch ng&oacute;i UNC (l&agrave;m từ r&aacute;c thải nhựa kết hợp với c&aacute;t) v&agrave; d&acirc;y chuyền sản xuất&rdquo; của bạn Phạm Mạnh Đ&igrave;nh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Bạn Đ&igrave;nh chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ng tạo ra sản phẩm gạch ng&oacute;i UNC đầy kh&oacute; khăn của m&igrave;nh v&agrave; gửi gắm th&ocirc;ng điệp: &ldquo;Đừng nh&igrave;n v&agrave;o hiện tại m&agrave; h&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o tương lai. Bởi v&igrave;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m, m&igrave;nh từng gặp rất nhiều thất bại, kh&oacute; khăn trước mắt. Tuy nhi&ecirc;n, m&igrave;nh lu&ocirc;n nh&igrave;n về tương lai với c&acirc;u hỏi &ldquo;M&igrave;nh sẽ l&agrave; người như thế n&agrave;o cho x&atilde; hội?&rdquo; để cố gắng.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp theo l&agrave; &ldquo;C&ocirc;ng cụ kiểm tra kết nối thiết bị SCADA trung thế&rdquo; của anh Huỳnh C&ocirc;ng Ph&uacute;c, kỹ sư của Trung t&acirc;m Điều độ hệ thống điện TP.HCM &ndash; trực thuộc Tổng c&ocirc;ng ty điện lực TP.HCM. Anh Ph&uacute;c đ&atilde; thực hiện 09 s&aacute;ng kiến cấp EVN-HCMC được c&ocirc;ng nhận mang lại hiệu quả cao g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị v&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty. Khi ph&aacute;t biểu về c&ocirc;ng tr&igrave;nh của anh v&agrave; c&aacute;c cộng sự, anh Ph&uacute;c tr&igrave;nh b&agrave;y: &ldquo;Khi c&ocirc;ng cụ ra đời, n&oacute; giảm thiểu được thời gian kết nối thiết bị cho c&aacute;c kỹ sư rất nhiều. Cụ thể l&agrave; từ h&agrave;ng giờ đồng hồ chỉ c&ograve;n v&agrave;i ph&uacute;t, trong một năm c&oacute; thể giảm hơn 1000 giờ c&ocirc;ng t&aacute;c cho c&aacute;c kỹ sư&rdquo;. Cuối c&ugrave;ng, anh Ph&uacute;c chia sẻ với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n rằng: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; giới hạn n&agrave;o l&agrave; kh&ocirc;ng ph&aacute; vỡ được, h&atilde;y s&aacute;ng tạo với những thứ đơn giản nhất&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ - kỹ thuật, sự s&aacute;ng tạo c&ograve;n được thể hiện trong nghệ thuật qua gương mặt piano trẻ đầy t&agrave;i năng của Nhạc viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; bạn Nguyễn Lan Anh. Bạn Lan Anh kh&ocirc;ng chỉ để lại dấu ấn ở c&aacute;c s&acirc;n chơi trong nước m&agrave; c&ocirc; g&aacute;i &ldquo;Thần đồng &acirc;m nhạc&rdquo; c&ograve;n quảng b&aacute; &acirc;m nhạc Việt Nam ra c&aacute;c đấu trường quốc tế. Trong diễn đ&agrave;n h&ocirc;m nay, Lan Anh đem đến diễn đ&agrave;n tiết mục đ&aacute;nh đ&agrave;n piano t&aacute;c phẩm &ldquo;Trống cơm&rdquo; đặc sắc. Ngo&agrave;i ra, Lan Anh c&ograve;n chia sẻ qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, ngo&agrave;i việc tập luyện th&igrave; c&ograve;n ch&uacute; trọng nghe nhạc để tạo ra tư duy &acirc;m nhạc cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chặng 2 &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; với 03 &yacute; kiến chia sẻ đều thể hiện kh&aacute;t vọng v&agrave; quyết t&acirc;m rất cao để biến &yacute; tưởng th&agrave;nh sản phẩm, m&ocirc; h&igrave;nh cụ thể.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>Chặng 3 &ndash; Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mở đầu cho chặng &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; l&agrave; &ldquo;C&acirc;u chuyện chuyển đổi số Đo&agrave;n &ndash; Hội Trường Đại học Kinh tế&rdquo; từ đồng ch&iacute; Trần Nhật Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng chia sẻ những &yacute; tưởng được hiện thực h&oacute;a từ những lối đi ri&ecirc;ng v&agrave; kh&aacute;c biệt đem lại những ảnh hưởng t&iacute;ch cực đến c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đơn vị của m&igrave;nh, cụ thể l&agrave; c&acirc;u chuyện về phương thức chuyển đổi số trong hoạt động Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n,&hellip; Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c cộng sự đ&atilde; ứng dụng kỹ thuật số trong c&aacute;c hoạt động nhằm đem lại c&aacute;c trải nghiệm tốt nhất cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp theo l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp s&aacute;ng tạo &ldquo;Nu&ocirc;i c&aacute; Koi trong m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n&rdquo; của bạn Nguyễn Phạm Tấn C&ocirc;ng &ndash; x&atilde; B&igrave;nh Lợi, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. Đến với diễn đ&agrave;n, bạn Tấn C&ocirc;ng đem đến bể c&aacute; Koi trưng b&agrave;y được nu&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n trong tự nhi&ecirc;n. Với c&acirc;u chuyện khởi nghiệp của m&igrave;nh, bạn C&ocirc;ng chia sẻ: &ldquo;Do đặc th&ugrave; nh&agrave; em thuần n&ocirc;ng nu&ocirc;i c&aacute; thịt v&agrave; em nhận thấy nu&ocirc;i c&aacute; Koi đem lại lợi nhuận kinh tế cao n&ecirc;n đ&atilde; thử sức. Em thực hiện đưa c&aacute; Koi nguồn gốc từ Nhật Bản về, cải tạo m&ocirc;i trường ph&ugrave; hợp v&agrave; lai tạo c&aacute;c đời c&aacute; F1, F2 để chọn ra c&aacute;c con c&aacute; tương th&iacute;ch với m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n từ nhỏ để nh&acirc;n giống&rdquo;. M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; của bạn Tấn C&ocirc;ng thể hiện sự ph&aacute; vỡ giới hạn v&igrave; c&aacute; Koi được biết đến l&agrave; giống c&aacute; rất kh&oacute; chăm s&oacute;c.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cuối c&ugrave;ng, đề &aacute;n &ldquo;M&aacute;y thu gom r&aacute;c thải tại nguồn&rdquo; của Quận Đo&agrave;n 1. Đại diện Quận Đo&agrave;n 1, đồng ch&iacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Thi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB S&aacute;ng tạo trẻ Quận 1 tr&igrave;nh b&agrave;y về dự &aacute;n &ldquo;M&aacute;y thu gom r&aacute;c thải tại nguồn&rdquo; như sau: &ldquo;M&aacute;y sử dụng c&ocirc;ng nghệ tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI) c&oacute; thể ph&acirc;n loại chai nhựa, lon nh&ocirc;m, vỏ hộp sữa,&hellip; v&agrave; tiến h&agrave;nh t&iacute;ch điểm cho người đem r&aacute;c tới c&aacute;c điểm thu nhận r&aacute;c&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau đ&oacute;, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc NXB Trẻ, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM tiến h&agrave;nh tặng qu&agrave; cho 05 đại biểu c&oacute; chia sẻ hay trong cuộc thi &ldquo;Bạn đ&atilde; s&aacute;ng tạo như thế n&agrave;o?&rdquo;, bao gồm: Nguyễn Cường Ph&aacute;t &ndash; Trường Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM; Dương Quốc Trung &ndash; Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM; Đặng L&ecirc; Ph&uacute; Qu&yacute; &ndash; ĐH Y Dược TP.HCM; Phạm Đức Đạt &ndash; Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM; Huỳnh Thị Phương Duy&ecirc;n &ndash; Trường Đại học Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP.HCM. Tiếp theo, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc NXB Trẻ, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM tặng qu&agrave; lưu niệm cho 09 đại biểu kh&aacute;ch mời chia sẻ trong diễn đ&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kết lại, sau 03 chặng &ldquo;S&aacute;ng tư duy&rdquo; &ndash; &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; &ndash; &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo;, diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; đem đến những c&acirc;u chuyện s&aacute;ng tạo nhấn mạnh tinh thần kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn để t&igrave;m lối đi ri&ecirc;ng. Diễn đ&agrave;n đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ tham dự đ&uacute;c kết được những th&ocirc;ng điệp của ri&ecirc;ng m&igrave;nh để ph&aacute;t huy sự s&aacute;ng tạo, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/IMG_9967.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">C&aacute;c đại biểu giao lưu trong diễn đ&agrave;n</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/Hinh.jpg" style="height:296px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>QUỲNH HƯƠNG</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;