Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;. &ldquo;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&rdquo; - &yacute; nghĩa cao đẹp của chiếc huy hiệu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n đang đeo trang trọng tr&ecirc;n ngực &aacute;o l&agrave; một trong c&aacute;c chủ đề của Diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;. Diễn đ&agrave;n sẽ t&aacute;i hiện lại h&igrave;nh ảnh của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch đi đầu trong mọi ho&agrave;n cảnh từ xưa đến nay để l&agrave;m bật l&ecirc;n l&yacute; tưởng cao đẹp của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0705.jpg" style="height:399px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh giao lưu với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</em></p> <p style="text-align:justify">Tại diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Thu H&agrave; - &nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự hiện diện của 100 đại biểu l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh lịch sử vẻ vang của m&igrave;nh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n n&ecirc;u cao ngọn cờ của l&yacute; tưởng cộng sản, xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong trong mọi lĩnh vực, chung tay, g&oacute;p sức v&igrave; sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của Thanh ni&ecirc;n Tiền phong những ng&agrave;y c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định đứng l&ecirc;n l&agrave;m cuộc C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p quay trở lại x&acirc;m lược. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của phong tr&agrave;o &ldquo;Năm xung phong&rdquo; của những người con trẻ tuổi tham gia diệt giặc Mỹ, lập n&ecirc;n những chiến t&iacute;ch vẻ vang. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh những thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ti&ecirc;n phong đến những nơi xa x&ocirc;i, những v&ugrave;ng kinh tế mới sau giải ph&oacute;ng để x&acirc;y dựng đất nước &ldquo;đ&agrave;ng ho&agrave;ng hơn, to đẹp hơn&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẵn s&agrave;ng đi bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; Tổ quốc cần trong những thời điểm, những nơi khắc nghiệt nhất.</p> <p style="text-align:justify">Từ những h&igrave;nh ảnh &yacute; nghĩa m&agrave; B&aacute;c Hồ nhắc đến trong chiếc huy hiệu Đo&agrave;n <em>&ldquo;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&rdquo;,</em> c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n&nbsp; - Gia Định &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n xung k&iacute;ch đi đầu trong mọi phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, trong lịch sử thăng trầm, oai h&ugrave;ng của Th&agrave;nh phố. Trong diễn đ&agrave;n đ&atilde; được nghe những c&acirc;u chuyện của qu&yacute; vị kh&aacute;ch mời từ đ&oacute; cảm nhận được tinh thần xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh - Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng đội trưởng Tổng Đội 3 bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam Tổng đội Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố Sự dấn th&acirc;n, xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&igrave; một m&agrave;u cờ, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; sự kh&aacute;t vọng v&igrave; một Việt Nam h&ugrave;ng cường, gi&agrave;u mạnh. Sự xung k&iacute;ch ấy đến từ h&igrave;nh ảnh của những người Thanh ni&ecirc;n Xung phong (TNXP). 50 năm về trước h&igrave;nh ảnh của những TNXP l&agrave; h&igrave;nh ảnh của thế hệ thanh ni&ecirc;n hiện nay. Với nhiệm vụ ch&iacute;nh trị l&uacute;c bấy giờ l&agrave; sau khi h&ograve;a b&igrave;nh thống nhất đất nước, x&atilde; hội c&ograve;n ngổn ngang, việc sự sắp xếp lại trật tự x&atilde; hội của ch&iacute;nh quyền l&agrave; một th&aacute;ch thức rất lớn. Với sự k&ecirc;u gọi của l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, dưới ngọn cờ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố khao kh&aacute;t được cống hiến một ch&uacute;t g&igrave; đ&oacute; cho Th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u n&agrave;y. Với Tổ chức TNXP, những thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; dấn th&acirc;n <em>&ldquo;l&ecirc;n rừng, xuống biển&rdquo;</em> kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, gian khổ để nối tiếp truyền thống của cha anh đi trước. Đặc biệt l&agrave; sự dấn th&acirc;n, xung k&iacute;ch của c&aacute;c anh c&aacute;c chị đến với chiến trường bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam với tinh thần <em>&ldquo;gi&uacute;p bạn l&agrave; gi&uacute;p m&igrave;nh&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify">Niềm tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đo&agrave;n, kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, c&agrave;i l&ecirc;n ngực m&igrave;nh chiếc huy hiệu đo&agrave;n của thế hệ lớp thanh ni&ecirc;n đi trước được bộc bạch qua c&acirc;u n&oacute;i: <em>&ldquo;H&ocirc;m nay l&agrave; ng&agrave;y ghi xương khắc cốt của cuộc đời t&ocirc;i&rdquo;</em> &ndash; C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh chia sẻ. Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thế hệ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n gi&agrave;&rdquo; m&agrave; cho d&ugrave; ở bất kỳ thời kỳ n&agrave;o lớp lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam vẫn tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.C&aacute;i g&igrave; đ&atilde; tạo ra động lực? C&acirc;u hỏi được c&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh đặt ra trong diễn đ&agrave;n &ldquo;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&rdquo; đ&oacute; l&agrave; sự tiếp nối truyền thống TNXP qua c&aacute;c thế hệ, từ thế hệ TNXP trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, thế hệ TNXP trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, rồi thế hệ TNXP sau giải ph&oacute;ng. Đ&oacute; l&agrave; truyền thống xung k&iacute;ch ti&ecirc;n phong, cống hiến sức m&igrave;nh cho x&atilde; hội, cho Nh&acirc;n d&acirc;n, cho đất nước v&igrave; một tương lai tươi s&aacute;ng, ph&ocirc;ng vinh v&agrave; hạnh ph&uacute;c.Với m&agrave;u &aacute;o cỏ &uacute;a của lực lượng TNXP thời kỳ trước m&agrave; với c&ocirc; cho rằng l&agrave; l&atilde;ng mạn. Thanh ni&ecirc;n phải c&oacute; l&atilde;ng mạn, m&agrave; l&atilde;ng mạn đ&oacute; l&agrave; &ldquo;l&atilde;ng mạn c&aacute;ch mạng&rdquo;. Từ những c&acirc;u chuyện của m&igrave;nh c&ocirc; khẳng định. &ldquo;t&iacute;nh c&aacute;ch mạng của Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; xung k&iacute;ch, đi đầu&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">B&aacute;c sĩ H&agrave; Hiếu Trung - Ph&oacute; trưởng Ph&ograve;ng kế to&aacute;n Tổng hợp, B&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện Ung bướu, chia sẻ về tinh thần xung k&iacute;ch của tuổi trẻ h&ocirc;m nay, sự x&ocirc;ng pha của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave;o tuyến đầu ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p style="text-align:justify">Ca sĩ Ngọc Linh -<strong> </strong>Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: Trong đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t thứ tư của đại dịch COVID-19 tại Th&agrave;nh phố, dưới ngọn cờ hiệu triệu của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, h&agrave;ng chục ng&agrave;n t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n với hai m&agrave;u &aacute;o xanh, &aacute;o trắng đ&atilde; x&ocirc;ng pha trong c&aacute;c tuyến đầu chống dịch. Trong đ&oacute;, h&igrave;nh ảnh của những văn nghệ sĩ v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n th&acirc;n thương - Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ đ&atilde; trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh đẹp, l&agrave; minh chứng sống động cho tinh thần &ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&quot;. Ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ: bản th&acirc;n theo d&otilde;i những người bạn của m&igrave;nh tham gia t&igrave;nh nguyện. Bản th&acirc;n chị tự hỏi: <em>&ldquo;tại sao m&igrave;nh v&ocirc; dụng qu&aacute; vậy? sao m&igrave;nh kh&ocirc;ng dấn th&acirc;n?&rdquo;</em>. Chị cho biết th&ecirc;m chị lớn l&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng, n&ecirc;n điều ấy tự th&ocirc;i th&uacute;c bản th&acirc;n m&igrave;nh l&ecirc;n đường tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c chống dịch. Chị đ&atilde; được sự động vi&ecirc;n của bố v&agrave; ủng hộ của con g&aacute;i của chị. Thế l&agrave; sau một buổi tối, s&aacute;ng h&ocirc;m sau đa chị kho&aacute;c ba l&ocirc; l&ecirc;n đường, với chiếc thẻ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đi chống dịch. Chị chia sẻ: <em>&ldquo;Cảm ơn COVID-19 đ&atilde; gi&uacute;p chị d&aacute;m khẳng định m&igrave;nh&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0761.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ca sĩ Ngọc Linh v&agrave; Nghệ sĩ Thế Phi chia sẻ</em></p> <p style="text-align:justify">Tiếp lời của chị Ngọc Linh, Nghệ sĩ, MC Thế Phi - Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 chia sẻ: <em>&ldquo;Nhiệm vụ b&acirc;y giờ của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; phải tiếp tục truyền ngọn lửa xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện đến c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; tiếp tục cống hiến cho x&atilde; hội&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify">B&aacute;c sĩ Tống V&acirc;n Anh &ndash; B&iacute; thư chi đo&agrave;n bệnh viện d&atilde; chiến cấp 2 số 3, Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu-đăng cho biết: Nhiệm vụ ch&iacute;nh trị quan trọng m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước trao cho chị n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; bệnh viện D&atilde; chiến cấp 2 số 3, Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu - đăng l&agrave; l&agrave;m sao mang h&igrave;nh ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn b&egrave; quốc tế. Chị cho biết việc th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất l&agrave; về nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tuy điều kiện cơ sở vật chất rất thiếu thốn, c&aacute;c anh chị đ&atilde; tự t&igrave;m kiếm, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c phương thức mới để ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn tại đất nước Nam Xu &ndash; đăng. Đất nước Nam Xu - đăng rất ngh&egrave;o kh&oacute;, cho n&ecirc;n chị v&agrave; đồng đội đ&atilde; cố gắng tạo ra nhiều hoạt động thiện nguyện cho người d&acirc;n ở nơi đ&acirc;y. Bệnh viện đ&atilde; l&agrave;m được 12 hoạt động thiện nguyện trong một năm mặc cho ngo&agrave;i kia sẽ c&oacute; bom rơi, sẽ c&oacute; đạn lạc nhưng c&aacute;c anh chị vẫn kh&ocirc;ng ch&ugrave;n bước, lực lượng n&ograve;ng cốt l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với sự cố vấn, chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n. Tuy nh&acirc;n sự &iacute;t hơn c&aacute;c bệnh viện của nước bạn nhưng bệnh viện d&atilde; chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đ&atilde; được bạn b&egrave; quốc tế c&ocirc;ng nhận v&agrave; y&ecirc;u thương.&nbsp; Tất cả những điều ấy đ&atilde; cho thấy h&igrave;nh ảnh của những thanh ni&ecirc;n Việt Nam y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh mong muốn đem h&igrave;nh ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn b&egrave; năm ch&acirc;u.</p> <p style="text-align:justify">Nối tiếp truyền thống cha anh, chị n&oacute;i: <em>&ldquo;chỉ muốn cống hiến hết m&igrave;nh cho đất nước&rdquo;</em>. Thượng &uacute;y, B&aacute;c sĩ gửi gắm đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n: <em>&ldquo;Người trẻ ch&uacute;ng ta th&igrave; lu&ocirc;n giữ cho m&igrave;nh kh&aacute;t vọng, kh&ocirc;ng chỉ cho c&aacute;c nh&acirc;n, m&agrave; cho x&atilde; hội l&agrave;m sao đưa nước ta s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u như B&aacute;c Hồ đ&atilde; dạy&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Diễn đ&agrave;n c&ograve;n nhận được sự chia sẻ của một số anh chị l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Những c&acirc;u chuyện xoay quanh h&igrave;nh ảnh của những thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i tham gia ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19, những thanh ni&ecirc;n muốn cống hiến lan tỏa những điều t&iacute;ch cực nhất đế với x&atilde; hội, với Th&agrave;nh phố n&agrave;y. H&igrave;nh ảnh m&agrave;u &aacute;o thanh ni&ecirc;n Việt Nam sẽ s&aacute;ng m&atilde;i, s&aacute;ng m&atilde;i như một biểu trưng cho tinh thần &ldquo;xung k&iacute;ch, đi đầu&rdquo; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Tổng kết lại những &yacute; kiến trong diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tổng kết tất cả đ&atilde; cho thấy được tinh thần xung c&aacute;ch của tuổi trẻ d&ugrave; ở giai đoạn n&agrave;o, ho&agrave;n cảnh n&agrave;o d&ugrave; 50 năm trước, hay ở thời điểm hiện tại. Tinh thần ấy vẫn s&aacute;ng m&atilde;i ch&aacute;y s&aacute;ng trong mỗi thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Kết th&uacute;c diễn đ&agrave;n, chị gửi gắm đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố bằng một c&acirc;u n&oacute;i của đồng ch&iacute; cố Thủ tướng V&otilde; Văn Kiệt: <em>&ldquo;Tương lai kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; sẵn v&agrave; tự dưng đến với ch&uacute;ng ta. Phải th&ocirc;ng qua chiến đấu v&agrave; lao động bằng ch&iacute;nh sức m&igrave;nh mới c&oacute; được tương lai bền vững. Lớp người trước kh&ocirc;ng tiếc m&aacute;u. Lớp người sau kh&ocirc;ng tiết mồ h&ocirc;i. Tổ quốc sống, Th&agrave;nh phố sống v&igrave; những lứa tuổi thanh xu&acirc;n biết nghĩ, biết l&agrave;m&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0816.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại biểu chia sẻ tại Diễn đ&agrave;n</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35435/MIN_0695.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trần Thu H&agrave; ghi nhận c&aacute;c &yacute; kiến của đại biểu</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>TUẤN ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;