Hành trình về nguồn, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa Quận Đoàn Gò Vấp và Huyện Đoàn Côn Đảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space-collapse: preserve; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm trong chuỗi c&aacute;c hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 76 năm Ng&agrave;y thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ quận G&ograve; Vấp tự h&agrave;o, tiếp bước truyền thống Anh h&ugrave;ng&quot; lần 1 - năm 2023 diễn ra từ ng&agrave;y 12.7 đến ng&agrave;y 14.7.2023 tại Huyện C&ocirc;n Đảo với sự tham dự của đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Ho&agrave;i - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; đồng ch&iacute; Trần Thị Thanh Nh&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; 35 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội chủ chốt tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36247/1.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; white-space-collapse:preserve; width:600px" /></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space-collapse: preserve; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, thế hệ trẻ Quận nh&agrave; được tham quan nhiều địa danh, di t&iacute;ch lịch sử nổi tiếng gắn liền với qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; lịch sử đấu tranh, ph&aacute;t triển tại v&ugrave;ng đất linh thi&ecirc;ng - C&ocirc;n Đảo. Trong thời chiến tranh chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mỹ, C&ocirc;n Đảo l&agrave; một &ldquo;địa ngục trần gian&rdquo; của hệ thống nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo, nơi giam giữ những t&ugrave; nh&acirc;n l&agrave; c&aacute;c chiến sĩ ưu t&uacute; của c&aacute;ch mạng Việt Nam y&ecirc;u nước. H&ograve;n đảo l&agrave; nơi che chở linh hồn c&aacute;ch mạng dũng cảm của người d&acirc;n Việt, hơn 22.000 t&ugrave; nh&acirc;n C&ocirc;n Đảo đ&atilde; hi sinh cho độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; nằm lại ở h&ograve;n đảo n&agrave;y, mỗi nắm đất C&ocirc;n Đảo l&agrave; xương m&aacute;u bao cha &ocirc;ng đ&atilde; ng&atilde; xuống </span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space-collapse: preserve; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tự h&agrave;o v&agrave; tri &acirc;n s&acirc;u sắc, h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; đến viếng v&agrave; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang H&agrave;ng Keo, Bia tưởng niệm anh h&ugrave;ng Liệt sĩ Nghĩa trang H&agrave;ng Dương với gần 2000 ng&ocirc;i mộ liệt sĩ v&agrave; &ocirc;n lại tiểu sử về những tấm gương trung dũng ki&ecirc;n cường của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; nằm lại tr&ecirc;n mảnh đất C&ocirc;n Đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, trong đ&oacute; ti&ecirc;u biểu nhất l&agrave; Nữ liệt sĩ &ndash; Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n V&otilde; Thi S&aacute;u, đồng ch&iacute; L&ecirc; Hồng Phong, cụ Nguyễn An Ninh&hellip;Ngo&agrave;i ra, Đo&agrave;n c&ograve;n tham quan di t&iacute;ch Trại Ph&uacute; Tường, Bảo t&agrave;ng C&ocirc;n Đảo,&hellip;với nhiều hiện vật, h&igrave;nh ảnh c&ograve;n được lưu giữ cho đến h&ocirc;m nay ghi dấu 113 năm &ldquo;Địa ngục trần gian&rdquo; đầy đau khổ v&agrave; kh&oacute;c liệt m&agrave; biết bao thế hệ anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, đồng b&agrave;o y&ecirc;u nước đ&atilde; phải g&aacute;nh chịu những đ&ograve;n tra tấn d&atilde; man của chế độ thục d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; Đế quốc Mỹ nhưng vẫn giữ vững kh&iacute; tiết, ki&ecirc;n định đến c&ugrave;ng nhất quyết kh&ocirc;ng khuất phục v&igrave; sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc thống nhất đất nước gi&agrave;nh thắng lợi đến h&ocirc;m nay.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space-collapse: preserve; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n C&ocirc;n Đảo, trao tặng 100 l&aacute; cờ Tổ quốc, 150 phần qu&agrave; cho người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện với tổng gi&aacute; trị 35.000.000 đồng; phối hợp c&ugrave;ng Chi đo&agrave;n Chi cục thuế quận G&ograve; Vấp trao tặng 1000 tập trắng cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh. Qua đ&oacute; thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; giữa hai đơn vị, đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội gi&uacute;p hai đơn vị c&ugrave;ng nhau chia sẻ những m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m, giải ph&aacute;p hay trong hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi. Huyện C&ocirc;n Đảo l&agrave; đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh trực thuộc UBND tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u. Tổng diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n to&agrave;n huyện l&agrave; hơn 75 km2, gồm 16 h&ograve;n đảo lớn, nhỏ; h&ograve;n đảo lớn nhất v&agrave; tập trung d&acirc;n cư sinh sống c&oacute; diện t&iacute;ch 51,52 km2. C&ocirc;n Đảo chỉ c&oacute; ch&iacute;nh quyền cấp huyện, kh&ocirc;ng c&oacute; ch&iacute;nh quyền cấp x&atilde;, dưới cấp huyện c&oacute; 09 khu d&acirc;n cư. V&agrave; tương ứng hệ thống tổ chức Đo&agrave;n tại Huyện C&ocirc;n Đảo gồm Huyện Đo&agrave;n C&ocirc;n Đảo v&agrave; c&aacute;c Chi đo&agrave;n khu d&acirc;n cư, kh&ocirc;ng c&oacute; Đo&agrave;n cơ sở cấp Phường như Quận G&ograve; Vấp.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36247/4.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; white-space-collapse:preserve; width:600px" /></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space-collapse: preserve; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&eacute;p lại h&agrave;nh tr&igrave;nh C&ocirc;n Đảo để lại những cảm x&uacute;c kh&oacute; qu&ecirc;n cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n. X&uacute;c động trước những h&igrave;nh ảnh t&aacute;i hiện lại sự tra tấn người t&ugrave; c&aacute;ch mạng trong từng buồng giam, c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; b&agrave;y tỏ: &ldquo;Được đi thực tế, bản th&acirc;n vừa mở mang sự hiểu biết lịch sử, truyền thống c&aacute;ch mạng, c&agrave;ng biết ơn v&agrave; tự h&agrave;o &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường, bất khuất của nhiều thế hệ chiến sĩ y&ecirc;u nước. Ch&uacute;ng em - thế hệ trẻ của đất nước nguyện sẽ phấn đấu nhiều hơn trong học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước, xứng đ&aacute;ng với sự hi sinh cao cả của cha &ocirc;ng cho h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập h&ocirc;m nay&rdquo;.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36247/3.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; white-space-collapse:preserve; width:600px" /></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space-collapse: preserve; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh về nguồn thật sự đ&atilde; mang lại &yacute; nghĩa thiết thực, gi&uacute;p c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thấu hiểu s&acirc;u sắc hơn về cuộc đấu tranh anh dũng của cha &ocirc;ng đ&atilde; ng&atilde; xuống. Qua đ&oacute; nhắn nhủ thế hệ trẻ n&acirc;ng cao nhận thức, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, xứng đ&aacute;ng với sự hi sinh của c&aacute;c thế hệ cha anh, những người đi trước đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36247/2.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; white-space-collapse:preserve; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">XU&Acirc;N HƯƠNG</span></span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;