Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho các em Đội viên, học sinh, thiếu nhi thông qua Hội thi "Khám phá môi trường" năm 2023 trên địa bàn Huyện Củ Chi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 11/7/2023, Huyện Đo&agrave;n - Nh&agrave; Thiếu nhi huyện Củ Chi phối hợp Ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường huyện tổ chức Hội thi &ldquo;Kh&aacute;m ph&aacute; m&ocirc;i trường&rdquo; năm 2023. Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi th&uacute; vị cho c&aacute;c c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu kiến thức về m&ocirc;i trường v&agrave; x&acirc;y dựng &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường.</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, vấn đề m&ocirc;i trường ng&agrave;y c&agrave;ng được cả x&atilde; hội d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đặc biệt. Nhằm g&oacute;p phần tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường cũng như mong muốn triển khai s&acirc;u rộng c&aacute;c kiến thức về bảo vệ m&ocirc;i trường một c&aacute;ch hiệu quả đến c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện, qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; điều kiện t&igrave;m hiểu kiến thức về bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu, s&aacute;ng ng&agrave;y 11/7/2023, Huyện Đo&agrave;n - Nh&agrave; Thiếu nhi huyện Củ Chi phối hợp Ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường huyện tổ chức Hội thi &ldquo;Kh&aacute;m ph&aacute; m&ocirc;i trường&rdquo; năm 2023 d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36256/01.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Văn nghệ đầu giờ khai mạc Hội Thi Kh&aacute;m Ph&aacute; M&ocirc;i Trường 2023</em></span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Đ/c Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hoạt động H&egrave; Th&agrave;nh phố, Đ/c Nguyễn Đỗ Minh - Trưởng Khoa s&aacute;ng tạo kỹ thuật, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của hơn 200 em thiếu nhi về tham dự chương tr&igrave;nh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi diễn ra s&ocirc;i nổi với sự tranh t&agrave;i nhiệt huyết từ c&aacute;c đội thi, trải qua 04 nội dung ch&iacute;nh gồm c&oacute;: Phần thi Kiến thức T&igrave;m hiểu về bảo vệ m&ocirc;i trường ;&nbsp;Phần thi Thực h&agrave;nh bắn t&ecirc;n lửa nước;&nbsp;Phần thi Tranh nghệ thuật v&agrave;&nbsp;Phần thi M&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36256/02.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;C&aacute;c bạn Th&iacute; sinh tham gia phầm thi Kiến thức t&igrave;m hiểu về bảo vệ m&ocirc;i trường&nbsp;</em></span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36256/03.jpg" style="height:533px; width:600px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn th&iacute; sinh tham gia phần thi T&ecirc;n lửa nước&nbsp;</em></span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36256/04.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn th&iacute; sinh thuyết tr&igrave;nh phần thi Tranh nghệ thuật&nbsp;</em></span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36256/05.jpg" style="height:587px; width:600px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu xem c&aacute;c t&aacute;c phẩm của c&aacute;c bạn th&iacute; sinh phần thi M&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo bảo vệ M&ocirc;i Trường</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 04 v&ograve;ng thi mang đầy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo với nhiều cảm x&uacute;c của c&aacute;c th&iacute; sinh đến từ 19 đội đến từ c&aacute;c x&atilde;, thị trấn tham gia tranh t&agrave;i với nhau, Ban Tổ chức đ&atilde; trao hơn 30 giải thưởng cho c&aacute;c đơn vị tham gia xuất sắc hội thi. Trong đ&oacute; kết quả Giải A chung cuộc được trao cho 2 đội xuất sắc nhất l&agrave; Đội thi X&atilde; Phước Vĩnh An v&agrave; Đội thi X&atilde; Trung Lập Hạ.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; một s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa gi&uacute;p cho c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; điều kiện t&igrave;m hiểu kiến thức về bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu v&agrave; nh&igrave;n thấy được t&aacute;c hại của những việc l&agrave;m g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Qua đ&oacute; cho c&aacute;c em thấy được nhiệm vụ bảo vệ m&ocirc;i trường l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tất cả ch&uacute;ng ta, đồng thời ph&aacute;t huy c&aacute;c đội tuy&ecirc;n truyền măng non từ c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh trong tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường &ndash; v&igrave; tương lai mai sau.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TH&Ugrave;Y TRANG - VĨNH THUẬN</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;