Những tấm gương hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc của những nữ chiến sĩ Anh hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong rất nhiều những hy sinh anh dũng</strong><strong> l&agrave;m n&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng m&atilde;i m&atilde;i ghi v&agrave;o lịch sử d&acirc;n tộc như những biểu tượng s&aacute;ng ngời về chủ nghĩa</strong><strong> y&ecirc;u nước </strong><em><strong>&ldquo;Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh&rdquo;</strong></em><strong>, kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng kể đến </strong><strong>những cống hiến, hy sinh của những người nữ chiến sĩ anh h&ugrave;ng.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến tranh đ&atilde; l&ugrave;i xa, thế nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n để đến được ng&agrave;y độc lập như h&ocirc;m nay, biết bao thế hệ cha anh đi trước đ&atilde; ng&atilde; xuống để gi&agrave;nh lấy. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể kh&ocirc;ng nhắc đến với th&ugrave; hận nữa, nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng được qu&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng năm, cứ đến Ng&agrave;y Thương binh liệt sĩ 27/7, trong l&ograve;ng ch&uacute;ng ta vẫn thường tr&agrave;o d&acirc;ng l&ecirc;n biết bao niềm x&uacute;c động. Rất nhiều anh chị ra đi khi tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, g&aacute;c lại biết bao nhi&ecirc;u ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o&hellip; Biết bao tuổi trẻ &nbsp;<em>&ldquo;Xếp b&uacute;t nghi&ecirc;n l&ecirc;n đường cầm s&uacute;ng/Học người xưa đi cứu non s&ocirc;ng.&rdquo; </em>Ấy vậy m&agrave; vẫn lu&ocirc;n lạc quan, rất v&ocirc; tư v&agrave; ch&aacute;y ng&ugrave;n ngụt nhiệt huyết tuổi thanh ni&ecirc;n: &ldquo;<em>Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể l&agrave; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;. </em><em>Th&aacute;ng bảy nhắc nhớ, gợi về những hy sinh của biết bao anh h&ugrave;ng, liệt sĩ. </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36292/27.7.jpg" style="height:800px; width:550px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong rất nhiều những hy sinh anh dũng l&agrave;m n&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng m&atilde;i m&atilde;i ghi v&agrave;o lịch sử d&acirc;n tộc như những biểu tượng s&aacute;ng ngời về chủ nghĩa y&ecirc;u nước <em>&ldquo;Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh&rdquo;</em>, kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng kể đến những cống hiến, hy sinh của những người nữ chiến sĩ anh h&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; những năm th&aacute;ng chiến tranh đau thương đ&atilde; l&ugrave;i xa, những mất m&aacute;t đang dần được khỏa lấp trong cuộc sống h&ograve;a b&igrave;nh h&ocirc;m nay, nhưng lịch sử Việt Nam lu&ocirc;n khắc ghi đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của những nữ anh h&ugrave;ng liệt sỹ. Trải qua thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống qu&acirc;n x&acirc;m lược, đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc cho đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay, ở mỗi giai đoạn c&aacute;ch mạng, phụ nữ lu&ocirc;n c&oacute; mặt tr&ecirc;n nhiều trận tuyến, lu&ocirc;n tu dưỡng, r&egrave;n luyện, phấn đấu về mọi mặt, nỗ lực vươn l&ecirc;n, khẳng định vị tr&iacute;, vai tr&ograve;, đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng, t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ti&ecirc;u biểu l&agrave;: Liệt sĩ Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n V&otilde; Thị S&aacute;u, người đội vi&ecirc;n C&ocirc;ng an xung phong Đất Đỏ đ&atilde; dũng cảm, s&aacute;ng tạo, tham gia nhiều trận chiến đấu để bảo vệ qu&ecirc; hương; Liệt sĩ B&ugrave;i Thị C&uacute;c, Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang CAND đ&atilde; n&ecirc;u gương s&aacute;ng về tinh thần chiến đấu ki&ecirc;n cường, bất khuất, chịu mọi đ&ograve;n roi tra tấn của kẻ th&ugrave; để giữ g&igrave;n b&iacute; mật cho đồng đội v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n, được Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tặng S&aacute;u chữ v&agrave;ng &ldquo;Sống anh dũng, chết vẻ vang&rdquo; v&agrave; nhiều tấm gương anh h&ugrave;ng&hellip; C&aacute;c chị l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng ngời cho c&aacute;c lớp lớp thế hệ thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung v&agrave; nhất l&agrave; c&aacute;c bạn nữ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng noi theo. B&agrave;i viết l&agrave; những sưu tầm th&ocirc;ng tin về cuộc đời, sự nghiệp của c&aacute;c chị - những người nữ chiến sỹ anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Người nữ Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n trẻ tuổi nhất -&nbsp;Liệt sĩ Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n V&otilde; Thị S&aacute;u</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị S&aacute;u, sinh năm 1933 trong một gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o gi&agrave;u truyền thống c&aacute;ch mạng, ở x&atilde; Phước Lợi, quận Đất Đỏ, tỉnh B&agrave; Rịa (nay l&agrave; x&atilde; Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; tham gia c&aacute;ch mạng từ nhỏ, năm 1947, đồng ch&iacute; được kết nạp v&agrave;o Đội C&ocirc;ng an xung phong quận Đất Đỏ v&agrave; l&agrave;m li&ecirc;n lạc cho Đội C&ocirc;ng an xung phong quận Đất Đỏ. Do chưa đến tuổi th&agrave;nh ni&ecirc;n n&ecirc;n đồng ch&iacute; c&oacute; điều kiện đi lại giữa hai v&ugrave;ng ta v&agrave; địch. C&ocirc;ng an quận Đất Đỏ đ&atilde; huấn luyện V&otilde; Thị S&aacute;u sử dụng m&igrave;n, s&uacute;ng v&agrave; lựu đạn để v&agrave;o v&ugrave;ng địch ph&aacute; tề, trừ gian. Với v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ b&eacute; c&ugrave;ng với sự th&ocirc;ng minh, nhanh nhẹn v&agrave; can đảm của m&igrave;nh trong c&aacute;c vai người bu&ocirc;n b&aacute;n, người l&agrave;m c&ocirc;ng, đồng ch&iacute; luồn s&acirc;u v&agrave;o v&ugrave;ng địch tạm chiếm thu thập nhiều tin tức quan trọng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36292/AHLS%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1u.jpg" style="height:621px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ V&otilde; Thị S&aacute;u, (1933 &ndash; 1952)</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>đội vi&ecirc;n C&ocirc;ng an xung phong quận Đất Đỏ, tỉnh B&agrave; Rịa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tr&iacute; th&ocirc;ng minh v&agrave; năng khiếu trinh s&aacute;t, đầu năm 1948, đồng ch&iacute; đ&atilde; ph&aacute;t hiện t&ecirc;n S&aacute;u Thoại l&agrave;m gi&aacute;n điệp cho Ph&aacute;p v&agrave; t&ecirc;n Sơn phản hội, &acirc;m mưu đưa Ph&aacute;p về đ&aacute;nh &uacute;p căn cứ của đội C&ocirc;ng an xung phong ở Ruộng Rừng. Những tin tức đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p C&ocirc;ng an quận Đất Đỏ c&oacute; kế hoạch chủ động đề ph&ograve;ng v&agrave; tiến c&ocirc;ng địch. Nhờ đ&oacute; lực lượng C&ocirc;ng an nhanh ch&oacute;ng tho&aacute;t khỏi nguy hiểm v&agrave; kịp thời bắt giữ, xử l&yacute; đối tượng tr&aacute;nh tổn thất cho ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 14/7/1948, bọn ngụy quyền quận tổ chức m&iacute;t tinh tại s&acirc;n vận động kỷ niệm &ldquo;ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh Ph&aacute;p&rdquo;. Sau khi địch dồn nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o khu vực bảo vệ để tổ chức m&iacute;t tinh,&nbsp;nhận nhiệm vụ của Đội C&ocirc;ng an Xung phong Đất Đỏ được giao nhiệm vụ ph&aacute; cuộc m&iacute;t tinh, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị S&aacute;u d&ugrave;ng lựu đạn n&eacute;m v&agrave;o kh&aacute;n đ&agrave;i trống để uy hiếp, giải t&aacute;n cuộc m&iacute;t tinh. Sau đ&oacute;, hai chốt C&ocirc;ng an Xung phong nổ sung uy hiếp giải t&aacute;n cuộc m&iacute;t tinh v&agrave; yểm trợ cho đồng ch&iacute; S&aacute;u r&uacute;t lui an to&agrave;n. Sau chiến c&ocirc;ng n&agrave;y, đồng ch&iacute; được tổ chức tuy&ecirc;n dương khen ngợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biết r&otilde; t&ecirc;n cai tổng T&ograve;ng l&agrave; Việt gian kh&eacute;t tiếng gian &aacute;c, đồng ch&iacute;&nbsp;V&otilde; Thị S&aacute;u đ&atilde; đề xuất với C&ocirc;ng an quận Đất Đỏ phương &aacute;n diệt y ngay tại tổng h&agrave;nh dinh. Sau khi được cấp tr&ecirc;n chấp thuận, một buổi s&aacute;ng th&aacute;ng 11/1949, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị S&aacute;u tr&agrave; trộn c&ugrave;ng tốp người l&agrave;m căn cước mang theo tr&aacute;i lựu đạn &ldquo;m&atilde;ng cầu&rdquo; giấu trong cơi đựng trầu v&agrave;o nh&agrave; l&agrave;m việc của t&ecirc;n cai tổng T&ograve;ng r&uacute;t chốt lựu đạn n&eacute;m thẳng v&agrave;o v&agrave; h&ocirc; &ldquo;Việt Minh tấn c&ocirc;ng&rdquo; rồi chạy ra ngo&agrave;i. Lựu đạn nổ, tổng T&ograve;ng bị thương nặng, l&agrave;m cho bọn tề v&agrave; qu&acirc;n l&iacute;nh khiếp sợ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Tiếp sau đ&oacute;, đồng ch&iacute; S&aacute;u c&ograve;n đề nghị với l&atilde;nh đạo ti&ecirc;u diệt hai t&ecirc;n việt gian Cả Suốt v&agrave; Cả Đay - hai &aacute;c &ocirc;n c&oacute; nhiều tội &aacute;c với Nh&acirc;n d&acirc;n. Th&aacute;ng 2/1950, trong phi&ecirc;n chợ gi&aacute;p Tết Canh Dần, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị S&aacute;u t&aacute;o bạo d&ugrave;ng lựu đạn ti&ecirc;u diệt 2 t&ecirc;n Cả Đay v&agrave; Cả Suốt. Mặc d&ugrave; đ&atilde; được đồng đội yểm trợ, nhưng do qu&acirc;n địch đ&ocirc;ng n&ecirc;n V&otilde; Thị S&aacute;u bị địch bắt đưa về giam giữ tại kh&aacute;m Ch&iacute; Ho&agrave; (S&agrave;i G&ograve;n). Trong nh&agrave; t&ugrave;, chị kh&ocirc;ng khai b&aacute;o cho địch, lu&ocirc;n lạc quan, t&iacute;ch cực học th&ecirc;u, học h&aacute;t, được nhận giải thưởng về th&agrave;nh t&iacute;ch phổ cập tiểu học do li&ecirc;n đo&agrave;n t&ugrave; nh&acirc;n kh&aacute;ng chiến kh&aacute;m Ch&iacute; Ho&agrave; tặng; kẻ địch kh&ocirc;ng khuất phục được người con g&aacute;i quận Đất Đỏ, bọn ch&uacute;ng đưa ra to&agrave; đại h&igrave;nh, V&otilde; Thị S&aacute;u đ&atilde; vạch mặt bọn Ph&aacute;p x&acirc;m lược v&agrave; bọn tay sai b&aacute;n nước hại d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Run sợ trước dư luận, ng&agrave;y 21/1/1952 bọn thực d&acirc;n đưa chị ra C&ocirc;n Đảo để chờ thi h&agrave;nh &aacute;n.&nbsp;Tại C&ocirc;n Đảo đồng ch&iacute; tiếp tục giữ vững kh&iacute; tiết của người chiến sỹ C&ocirc;ng an, đ&ecirc;m ng&agrave;y 22/01/1952, V&otilde; Thị S&aacute;u được Chi bộ nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo&nbsp;kết nạp v&agrave;o Đảng Lao động Việt Nam v&agrave; c&ocirc;ng nhận l&agrave; đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức. Ng&agrave;y 23/01/1952, địch đưa chị ra ph&aacute;p trường. Trước l&uacute;c hy sinh, V&otilde; Thị S&aacute;u từ chối rửa tội: &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; tội. Nếu cha muốn rửa tội xin h&atilde;y rửa cho những kẻ sắp giết t&ocirc;i đ&acirc;y&rdquo;. Kh&ocirc;ng cần bịt mắt, chị hi&ecirc;n ngang nh&igrave;n thẳng v&agrave;o họng s&uacute;ng kẻ th&ugrave;, h&aacute;t vang b&agrave;i Tiến qu&acirc;n ca rồi h&ocirc; to: &ldquo;Hồ Ch&iacute; Minh mu&ocirc;n năm! Việt Nam độc lập mu&ocirc;n năm!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị S&aacute;u hy sinh đ&atilde; để lại sự thương tiếc v&ocirc; hạn đối với đồng ch&iacute;, đồng đội v&agrave; đồng b&agrave;o; đồng thời sự hy sinh của chị l&agrave; lời tố c&aacute;o đanh th&eacute;p đối với sự d&atilde; man v&agrave; &acirc;m mưu h&egrave;n hạ của chế độ thực d&acirc;n Ph&aacute;p l&uacute;c bấy giờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị S&aacute;u l&agrave; người tử t&ugrave; đầu ti&ecirc;n ở C&ocirc;n Đảo cũng l&agrave; người nữ t&ugrave; nhỏ tuổi nhất<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Đồng ch&iacute; l&agrave; tấm gương s&aacute;ng để lại cho c&aacute;c thế hệ đời sau noi theo. Với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong chiến đấu, dũng cảm ki&ecirc;n cường trong lao t&ugrave; v&agrave; hy sinh anh dũng, năm 1993, Nh&agrave; nước đ&atilde; truy tặng chị Hu&acirc;n chương chiến c&ocirc;ng hạng Nhất v&agrave; danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Liệt sĩ B&ugrave;i Thị C&uacute;c, Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang CAND &ndash; người được Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tặng S&aacute;u chữ v&agrave;ng &ldquo;Sống anh dũng, chết vẻ vang&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Liệt sĩ&nbsp;CAND&nbsp;B&ugrave;i Thị C&uacute;c t&ecirc;n thật l&agrave; Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại&nbsp;l&agrave;ng V&acirc;n Mạc, x&atilde; Quang Trung, huyện &Acirc;n Thi, nay l&agrave;&nbsp;th&ocirc;n V&acirc;n Mạc, x&atilde; V&acirc;n Du, huyện &Acirc;n Thi, tỉnh Hưng Y&ecirc;n.&nbsp;Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh n&ocirc;ng d&acirc;n ngh&egrave;o, nhưng gi&agrave;u truyền thống c&aacute;ch mạng, nh&agrave; c&oacute; 7 anh chị em, chị l&agrave; con thứ 5. Bố mất khi chị c&ograve;n nhỏ, do nh&agrave; ngh&egrave;o n&ecirc;n từ khi 9 tuổi chị đ&atilde; phải đi l&agrave;m con nu&ocirc;i - thực chất l&agrave; con ở trừ nợ cho gia đ&igrave;nh địa chủ trong l&agrave;ng. Khi C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 th&agrave;nh c&ocirc;ng, được chia ruộng đất, chị được trở về đo&agrave;n tụ với gia đ&igrave;nh. Trong gia đ&igrave;nh gi&agrave;u truyền thống c&aacute;ch mạng, lại sẵn c&oacute; l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; t&iacute;nh cần c&ugrave;, chị gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng&nbsp;từ rất sớm. Được c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n tin tưởng giao nhiệm vụ v&agrave; r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch, n&ecirc;n mọi nhiệm vụ được giao, d&ugrave; bất kỳ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o chị đều ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc. Cuối năm 1947 chị được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam- l&agrave; nữ Đảng vi&ecirc;n trẻ nhất x&atilde;, l&agrave;m c&aacute;n bộ phụ nữ x&atilde;, rồi l&agrave;m c&aacute;n sự Hội Phụ nữ huyện &Acirc;n thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những năm 1947, 1948, &Acirc;n Thi l&agrave; một huyện &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; của tỉnh Hưng Y&ecirc;n, qu&acirc;n địch đ&oacute;ng bốt v&agrave; lập căn cứ v&ugrave;ng tề ở hầu hết c&aacute;c x&atilde; trọng điểm, x&atilde; Quang Trung c&oacute; 12 th&ocirc;n th&igrave; c&oacute; 4 th&ocirc;n lập tề.&nbsp;Ch&uacute;ng x&acirc;y dựng bốt Cảnh L&acirc;m để khống chế c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận v&agrave; kiểm so&aacute;t quốc lộ số 5. Ch&uacute;ng sử dụng nhiều t&ecirc;n Việt gian thu thập tin tức, l&ugrave;ng bắt c&aacute;n bộ ta. Với<strong> </strong>t&ecirc;n Nguyễn Do&atilde;n S&uacute;y l&agrave;m xếp bốt, Nguyễn Do&atilde;n T&iacute;n v&agrave; Nguyễn Do&atilde;n Nhi (anh em vợ S&uacute;y), đều l&agrave;m việc ở ph&ograve;ng nh&igrave;, ch&uacute;ng l&agrave; địa chủ gian &aacute;c rất nguy hiểm cho c&aacute;ch mạng, bắt nh&acirc;n d&acirc;n phải quy h&agrave;ng để phục dịch cho bộ m&aacute;y cai trị của ch&uacute;ng. Trong đ&oacute;, t&ecirc;n Do&atilde;n Nhi đ&atilde; c&oacute; nhiều tội &aacute;c với đồng b&agrave;o v&agrave; g&acirc;y nhiều kh&oacute; khăn cho hoạt động của ta trong khu vực. C&ocirc;ng an Hưng Y&ecirc;n giao nhiệm vụ cho đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị C&uacute;c tiếp cận đối tượng v&agrave; phối hợp với lực lượng của ta lập kế hoạch diệt t&ecirc;n Do&atilde;n Nhi, tạo điều kiện ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng ở v&ugrave;ng n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo kế hoạch đ&atilde; định, ng&agrave;y 12-5-1950, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị C&uacute;c, c&ocirc;ng an tỉnh Hưng Y&ecirc;n đ&atilde; mưu tr&iacute; dụ được t&ecirc;n Do&atilde;n Nhi, nh&acirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Nh&igrave; bốt Cảnh L&acirc;m v&agrave;o nơi ta đ&atilde; phục k&iacute;ch để đồng đội ti&ecirc;u diệt. Khi đồng ch&iacute; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ cũng l&agrave; l&uacute;c địch ph&aacute;t hiện v&agrave; bắt được đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau những trận tra tấn &aacute;c liệt, chị vẫn ki&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng khai. Chị n&oacute;i với anh em bị giam chung một nơi: &ldquo;T&ocirc;i nhận cả về t&ocirc;i rồi, đừng ai khai g&igrave; cả&rdquo;. Chị lại dặn c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n c&oacute; mặt &ldquo;Thế n&agrave;o n&oacute; cũng giết t&ocirc;i. D&ugrave; chết t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng khai ai cả, c&aacute;c đồng ch&iacute; cứ y&ecirc;n t&acirc;m. Ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; ở lại mạnh khỏe. C&oacute; gặp mẹ t&ocirc;i, nhờ c&aacute;c đồng ch&iacute; động vi&ecirc;n cụ gi&uacute;p t&ocirc;i&rdquo;.&nbsp;<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Bất lực trước sự hi&ecirc;n ngang v&agrave; &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường của chị, d&ugrave; sau những ng&agrave;y ch&uacute;ng dụ dỡ v&agrave; d&ugrave;ng nhiều cực h&igrave;nh, s&aacute;ng ng&agrave;y 15/5/1950, bọn ch&uacute;ng đ&atilde; đưa chị C&uacute;c ra h&agrave;nh h&igrave;nh trước mặt d&acirc;n l&agrave;ng. Tại đ&acirc;y ch&uacute;ng tiếp tục giở những tr&ograve; man rợ để khủng bố d&acirc;n ch&uacute;ng. D&ugrave; bị tra tấn d&atilde; man, khi c&ograve;n ch&uacute;t sức lực cuối c&ugrave;ng, chị vẫn cố gắng h&ocirc;: &ldquo;Hồ Chủ tịch mu&ocirc;n năm&rdquo;, kh&ocirc;ng hề khai b&aacute;o, giữ vững kh&iacute; tiết của người c&ocirc;ng an c&aacute;ch mạng cho đến hơi thở cuối c&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36292/AHLS%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%BAc.jpg" style="height:586px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Liệt sĩ&nbsp; B&ugrave;i Thị C&uacute;c&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(1930 -1951)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị C&uacute;c đ&atilde; hi&ecirc;n ngang, ki&ecirc;n cường, anh dũng hy sinh, thể hiện phẩm chất cao qu&yacute; của người Đảng vi&ecirc;n Cộng sản, người chiến sĩ&nbsp;C&ocirc;ng an C&aacute;ch mạng, người phụ nữ ki&ecirc;n trung, bất khuất. Gương chiến đấu, hy sinh của nữ chiến sĩ&nbsp;CAND B&ugrave;i Thị C&uacute;c đ&atilde; được đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng cảm phục, n&eacute;n đau thương, căm phẫn v&agrave; uất ức chờ ng&agrave;y trả th&ugrave; cho Chị - người con g&aacute;i tận trung với Đảng, tận hiếu với d&acirc;n, với nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tinh thần hi sinh v&agrave; h&agrave;nh động dũng cảm của chị C&uacute;c đ&atilde; vang xa tr&ecirc;n khắp đất nước, được Hồ Chủ tịch theo d&otilde;i s&aacute;t, thăm hỏi điạ phương v&agrave; gia đ&igrave;nh. Ghi nhận c&ocirc;ng lao v&agrave; sự hy sinh anh dũng của người Cộng sản trẻ tuổi, người chiến sỹ C&ocirc;ng an c&aacute;ch mạng, ng&agrave;y 15/1/1952 Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; k&yacute; Sắc lệnh số 77/SL truy tặng đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị C&uacute;c Hu&acirc;n chương độc lập hạng III v&agrave; 6 chữ v&agrave;ng: &ldquo;<em><strong>Sống&nbsp;anh dũng, chết vẻ vang</strong></em>&rdquo;. Ng&agrave;y 03 th&aacute;ng 8 năm 1995, nh&acirc;n kỷ niệm 50 năm ng&agrave;y truyền thống lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; Chủ tịch nước k&yacute; Quyết định số 499-KT/CTN truy tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n đối với liệt sĩ&nbsp;B&ugrave;i Thị C&uacute;c (tức Trần Thị Lan).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; hai trong rất nhiều tấm gương phụ nữ</em> <em>ki&ecirc;n trung, anh dũng chiến đấu, sẵn s&agrave;ng hy sinh th&acirc;n m&igrave;nh v&igrave; sự nghiệp của Đảng, của c&aacute;ch mạng, của d&acirc;n tộc. C&aacute;c b&agrave;, c&aacute;c chị hy sinh để lại cho ch&uacute;ng ta niềm tự h&agrave;o v&agrave; quyết t&acirc;m phấn đấu v&igrave; sự nghiệp của Tổ quốc. Những hy sinh của những anh h&ugrave;ng liệt sỹ đ&atilde; trở th&agrave;nh tấm gương sống cho c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam học tập, noi theo.</em> <em>L&agrave; thế hệ trẻ sống trong cuộc sống h&ograve;a b&igrave;nh h&ocirc;m nay,</em> <em>ch&uacute;ng ta nguyện nguyện học tập v&agrave; l&agrave;m theo 6 điều B&aacute;c Hồ dạy, hết l&ograve;ng ra sức phấn đấu r&egrave;n luyện về thể chất, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ về mọi mặt để cống hiến cho qu&ecirc; hương, đất nước, đưa đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển phồn vinh, văn minh v&agrave; gi&agrave;u đẹp./.</em></span></span></p> <div> <p style="text-align:right"><strong>TH&Ugrave;Y TRANG</strong></p> <p><strong>T&Agrave;I LIỆU THAM KHẢO:</strong></p> <p>1. Cổng th&ocirc;ng tin huyện Đất Đỏ, T&oacute;m tắt tiểu sử v&agrave; gương chiến đấu anh dũng của Liệt sĩ V&otilde; Thị S&aacute;u. Link: <a href="https://datdo.baria-vungtau.gov.vn/article?item=c236f3a636cabb063765f22e5bae6d7b">https://datdo.baria-vungtau.gov.vn/article?item=c236f3a636cabb063765f22e5bae6d7b</a></p> <p>2. Cổng Th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng an Hưng Y&ecirc;n, <em>Nữ anh h&ugrave;ng liệt sĩ B&ugrave;i Thị C&uacute;c &ndash; Sống anh dũng, chết vẻ vang &ndash; Niềm tự h&agrave;o của lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, </em>Link: <a href="http://congan.hungyen.gov.vn/nu-anh-hung-liet-si-bui-thi-cuc-song-anh-dung-chet-ve-vang-niem-tu-hao-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-c210398.html">http://congan.hungyen.gov.vn/nu-anh-hung-liet-si-bui-thi-cuc-song-anh-dung-chet-ve-vang-niem-tu-hao-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-c210398.html</a></p> <p>3. Thư của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh gửi c&aacute;c Chiến sĩ Cảm tử qu&acirc;n Thủ đ&ocirc;, ng&agrave;y 27/01/1947.</p> <hr /> <div id="ftn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cổng th&ocirc;ng tin huyện Đất Đỏ, T&oacute;m tắt tiểu sử v&agrave; gương chiến đấu anh dũng của Liệt sĩ V&otilde; Thị S&aacute;u. Link: <a href="https://datdo.baria-vungtau.gov.vn/article?item=c236f3a636cabb063765f22e5bae6d7b">https://datdo.baria-vungtau.gov.vn/article?item=c236f3a636cabb063765f22e5bae6d7b</a></span></span></p> </div> <div id="ftn2"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Bảo t&agrave;ng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, Liệt sĩ V&otilde; Thị S&aacute;u. Link: <a href="http://m.baotangcand.vn/tri-an/Vang-bong-mot-thoi/anh-hung-liet-si-vo-thi-sau.htm">http://m.baotangcand.vn/tri-an/Vang-bong-mot-thoi/anh-hung-liet-si-vo-thi-sau.htm</a></span></span></p> </div> <div id="ftn3"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cổng Th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng an Hưng Y&ecirc;n, <em>Nữ anh h&ugrave;ng liệt sĩ B&ugrave;i Thị C&uacute;c &ndash; Sống anh dũng, chết vẻ vang &ndash; Niềm tự h&agrave;o của lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, </em>Link: <a href="http://congan.hungyen.gov.vn/nu-anh-hung-liet-si-bui-thi-cuc-song-anh-dung-chet-ve-vang-niem-tu-hao-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-c210398.html">http://congan.hungyen.gov.vn/nu-anh-hung-liet-si-bui-thi-cuc-song-anh-dung-chet-ve-vang-niem-tu-hao-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-c210398.html</a></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;