Giải pháp giáo dục thiếu nhi về tình yêu thành phố, yêu đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ l&agrave; việc l&agrave;m cần thiết, cấp b&aacute;ch lu&ocirc;n được Đảng, Nh&agrave; nước, gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội quan t&acirc;m. Từ đ&oacute; hướng tới tương lai x&acirc;y dựng n&ecirc;n mẫu h&igrave;nh những người c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, văn h&oacute;a, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với cộng đồng, kỹ năng hội nhập quốc tế&hellip;&nbsp;</strong></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giai đoạn 2018 - 2023, Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; cho nhiều hoạt động, phong tr&agrave;o cụ thể từ cấp th&agrave;nh đến cấp cơ sở nhằm trang bị cho thiếu nhi th&agrave;nh phố c&aacute;c kiến thức về lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, địa phương. Từ đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức của c&aacute;c em trong việc giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống vẻ vang, đặc sắc của qu&ecirc; hương, đất nước; ph&aacute;t huy hơn nữa niềm tin v&agrave; l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, cổ vũ tinh thần quyết t&acirc;m, t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, đưa đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng hiện đại, văn minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Khởi đầu từ năm 2015, h&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa, như một phần thưởng m&agrave; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh ti&ecirc;u biểu, đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập, t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; vượt kh&oacute;, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2023, h&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 đ&atilde; diễn ra từ ng&agrave;y 17 đến ng&agrave;y 15-7-2023, với sự tham gia của 102 đại biểu, gồm 84 đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave; học sinh THCS v&agrave; 18 phụ tr&aacute;ch Đội ti&ecirc;u biểu. C&aacute;c bạn l&agrave; những tấm gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, gương Ngh&igrave;n việc tốt, t&agrave;i năng trẻ, c&oacute; tinh thần vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n, gia đ&igrave;nh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36390/TN%2001.jpg" style="height:339px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương - gặp mặt đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi trong h&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&quot; - Ảnh: H&Agrave; THANH, b&aacute;o Tuổi Trẻ</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c bạn thiếu đội vi&ecirc;n, phụ tr&aacute;ch Đội khi tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ di chuyển bằng t&agrave;u hỏa dọc chiều d&agrave;i đất nước, từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh ngược ra Bắc, đi qua 18 tỉnh th&agrave;nh, dừng ch&acirc;n tại tỉnh Nghệ An v&agrave; thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội. Ở c&aacute;c điểm dừng, c&aacute;c bạn sẽ được tham quan c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, hoạt động t&igrave;m hiểu kiến thức về văn h&oacute;a, lịch sử ở v&ugrave;ng đất m&agrave; m&igrave;nh đặt ch&acirc;n. C&oacute; thể kể đến c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị như: đến thăm qu&ecirc; B&aacute;c tại Nghệ An, tham quan di t&iacute;ch K9 - Đ&aacute; Ch&ocirc;ng, t&igrave;m hiểu lịch sử Ho&agrave;ng th&agrave;nh Thăng Long, d&acirc;ng hương Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p, tại H&agrave; Nội&hellip; Qua đ&oacute; khơi gợi v&agrave; hun đ&uacute;c trong mỗi người thiếu ni&ecirc;n trẻ t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, tự h&agrave;o về truyền thống văn h&oacute;a, đấu tranh ki&ecirc;n cường, bất khuất của c&aacute;c thế hệ cha anh</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36390/TN%2002.jpg" style="height:370px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam 2023 chụp ảnh lưu niệm tại đ&agrave;i tưởng niệm Tru&ocirc;ng Bồn - Ảnh: THANH HIỆP , chuy&ecirc;n trang Mực T&iacute;m</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố của em</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave; kế hoạch h&egrave; được UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai trong dịp h&egrave; 2023, từ ng&agrave;y 18-5 đến 20-8,&nbsp; h&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố của em l&agrave; một hoạt động mới lạ, th&uacute; vị, với nhiều tuyến nội dung đa dạng, phong ph&uacute;, nằm tạo ra s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa cho trẻ em th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Một trong số những nội dung đặc sắc, th&uacute; vị của chương tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động trải nghiệm xe bu&yacute;t 2 tầng v&agrave; t&igrave;m hiểu lịch sử th&agrave;nh phố nh&acirc;n kỷ niệm 325 năm th&agrave;nh lập S&agrave;i G&ograve;n - TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 47 năm ng&agrave;y TP. S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ch&iacute;nh thức mang t&ecirc;n của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại, được diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 2-7-2023. 300 em thiếu nhi tham gia chương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi ở m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, lớp học t&igrave;nh thương tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận, huyện của th&agrave;nh phố. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em đ&atilde; được một ng&agrave;y tham quan, trải nghiệm th&agrave;nh phố &yacute; nghĩa với nhiều hoạt động như: d&acirc;ng hương tại tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi (Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố); di chuyển bằng xe bu&yacute;t 2 tầng đến c&aacute;c địa chỉ đỏ của th&agrave;nh phố; tham quan bảo t&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh; thưởng thức c&aacute;c tiết mục xiếc, văn nghệ thiếu nhi tại nh&agrave; h&aacute;t Cải lương Trần Hữu Trang&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36390/TN%2003.jpg" style="height:303px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">300 em thiếu nhi tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố của em&rdquo;&nbsp;- Ảnh: Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời, b&ecirc;n cạnh tuyến hoạt động cấp th&agrave;nh, tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc cũng đ&atilde; nỗ lực tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố của em cấp cơ sở, tạo cơ hội, điều kiện để đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; cơ hội trải nghiệm những chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh tiếp cận, t&igrave;m hiểu về lịch sử, văn h&oacute;a của th&agrave;nh phố, địa phương m&igrave;nh đang sinh sống.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&oacute; thể kể đến tại Quận Đo&agrave;n 10, Ban Chỉ Đạo h&egrave; Phường 11 đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng với CLB Gi&aacute;o dục truyền thống thế hệ trẻ v&agrave; CLB Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi phường tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố của em&quot; cho hơn 40 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường. Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh c&aacute;c em được tham quan v&agrave; d&acirc;ng hương tại Bia Trần Ph&uacute;, Bia truyền thống c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ, Nh&agrave; truyền thống tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng v&agrave; Dinh Độc Lập.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36390/TN%2004.jpg" style="height:413px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em thiếu nhi đến địa chỉ đỏ tại địa phương trong khu&ocirc;n khổ h&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố của em - Ảnh: Trang th&ocirc;ng tin điện tử phường 11, Quận 10.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hay tại Quận Đo&agrave;n 11, Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; Phường 6 đ&atilde; tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố của em&rdquo; với sự tham gia của c&aacute;c em thanh thiếu nhi sinh sống, học tập tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường. C&aacute;c em đ&atilde; đến tham quan Bảo t&agrave;ng Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh, t&igrave;m hiểu về c&aacute;c bộ sưu tập, hiện vật độc đ&aacute;o, qu&yacute; gi&aacute; thể hiện một giai đoạn lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, trải nghiệm Kh&ocirc;ng gian xanh phức hợp tại Quận Đo&agrave;n 11, Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại Thư viện Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a &ndash; Thể thao Quận 11 v&agrave; c&aacute;c kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Phường 6.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2013, hướng đến c&aacute;c đối tượng l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Hội thi l&agrave; một hoạt động cụ thể, thiết thực, gi&uacute;p n&acirc;ng cao nhận thức, tr&aacute;ch nhiệm của nh&acirc;n d&acirc;n n&oacute;i chung v&agrave; của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố n&oacute;i chung trong việc t&igrave;m hiểu lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&ocirc;ng qua những b&agrave;i học, những gi&aacute; trị lịch sử d&acirc;n tộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36390/TN%2005.jpg" style="height:365px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn trẻ tham gia thi đợt 1 hội thi Tự h&agrave;o sử Việt lần VI năm 2022 - Ảnh: K.ANH, b&aacute;o Tuổi Trẻ</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phạm vi kiến thức của hội thi đa dạng, trải rộng từ những kiến thức chung về lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; lịch sử, truyền thống c&aacute;ch mạng của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c tấm gương anh h&ugrave;ng liệt sĩ, c&aacute;c bậc tiền bối c&aacute;ch mạng Việt Nam&hellip; Đến kiến thức về c&aacute;c địa danh, di t&iacute;ch lịch sử, văn h&oacute;a cấp Th&agrave;nh phố hoặc cấp quốc gia, địa chỉ đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; những kiến thức về văn h&oacute;a truyền thống d&acirc;n tộc Việt Nam&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36390/TN%2006.jpg" style="height:365px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c em thiếu nhi t&iacute;ch cực, hăng h&aacute;i tham gia hội thi - Ảnh: K. Anh, b&aacute;o Tuổi Trẻ</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2022, Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt diễn ra lần thứ V với chủ đề Tự h&agrave;o tiếp bước, kết hợp h&igrave;nh thức thi trực tuyến v&agrave; trực tiếp, chia th&agrave;nh 3 bảng dự thi bao gồm: Bảng A d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; Bảng B d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi; Bảng C d&agrave;nh cho bạn đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ, thu h&uacute;t sự tham gia của gần 10 ngh&igrave;n th&iacute; sinh. Trải qua 3 v&ograve;ng thi với nhiều nội dung thử th&aacute;ch v&agrave; trải nghiệm kh&aacute;c nhau, giải thưởng chung cuộc đ&atilde; được trao cho 3 tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; phần thể hiện xuất sắc nhất. Trong đ&oacute;, giải Nhất thuộc về nh&oacute;m bạn Trương Văn Ho&agrave;i Khanh (ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM), Phạm Quang Thắng (Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh), Nguyễn Minh Tr&iacute; (ĐH Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh), H&agrave; Thị Kim Kh&aacute;nh (ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">V&agrave; c&ograve;n nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa đ&atilde; được triển khai, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng trong thời gian qua, g&oacute;p một phần quan trọng v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc gi&aacute;o dục lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, trui r&egrave;n, hun đ&uacute;c tinh thần tự h&agrave;o, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc cho thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi, để c&aacute;c bạn trở th&agrave;nh những người c&ocirc;ng d&acirc;n gương mẫu trong tương lai, chung tay x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, ph&aacute;t triển.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Định hướng giai đoạn 2023 - 2028</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong thời gian tới, c&ocirc;ng cuộc gi&aacute;o dục thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc vẫn l&agrave; một trong số những nhiệm vụ trọng t&acirc;m, quan trọng cần ch&uacute; trọng b&aacute;m s&aacute;t, thực hiện. B&ecirc;n cạnh việc ph&aacute;t huy những phong tr&agrave;o, hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực sẵn c&oacute;, cần c&oacute; những &yacute; kiến, đề xuất mới để c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ở phương diện văn h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u sắc v&agrave; hiệu quả hơn.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong bối cảnh của sự phổ biến v&agrave; sức ảnh hướng ng&agrave;y c&agrave;ng cao của Internet, c&aacute;c nền tảng mạng x&atilde; hội, cho ph&eacute;p mọi người chia sẻ h&igrave;nh ảnh, thể hiện t&iacute;nh c&aacute;ch, quan điểm c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng, c&oacute; thể thấy việc gi&aacute;o dục văn h&oacute;a, lịch sử d&acirc;n tộc cũng cần mở rộng tr&ecirc;n đa nền tảng, th&iacute;ch nghi với xu thế chung của thời đại. X&acirc;y dựng n&ecirc;n thế hệ c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của đất nước tự tin, vững v&agrave;ng, c&oacute; bản lĩnh l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ, đậm đ&agrave; bản sắc văn h&oacute;a, truyền thống, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc ngay trong kỷ nguy&ecirc;n số h&oacute;a của to&agrave;n cầu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Theo đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 05-3-2022, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; k&yacute; quyết định số 311/QĐ-TTg ph&ecirc; duyệt Chương tr&igrave;nh &ldquo;Gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng giai đoạn 2022 - 2030&rdquo;. Đặt ra mục ti&ecirc;u về n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng. Đồng thời h&igrave;nh th&agrave;nh, ph&aacute;t triển c&aacute;c kỹ năng nhận diện, xử l&yacute;, l&agrave;m chủ th&ocirc;ng tin v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng; chủ động s&agrave;ng lọc, nhận diện được c&aacute;c th&ocirc;ng tin &ldquo;xấu&rdquo;, &ldquo;độc&rdquo;, tiếp nhận th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng, đấu tranh, phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Quyết định đ&atilde; đặt ra c&aacute;c mục ti&ecirc;u cụ thể về việc tuy&ecirc;n truyền, thực hiện Quy tắc ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, chung sức b&agrave;i trừ c&aacute;c th&ocirc;ng tin xấu động, g&oacute;p phần lan tỏa những h&igrave;nh ảnh tốt đẹp, t&iacute;ch cực về lịch sử, văn h&oacute;a, bản sắc của con người Việt Nam tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng x&atilde; hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tổ chức Đo&agrave;n, Đội c&aacute;c cấp cần tiếp tục tăng cường, ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao nhận thức, kỹ năng cho thanh thiếu nhi khi tham gia c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng một c&aacute;ch thật hiệu quả, an to&agrave;n; lu&ocirc;n ra sức bảo vệ, ngăn chặn c&aacute;c th&ocirc;ng tin sai lệch, vi phạm ph&aacute;p luật c&oacute; nguy cơ ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến tư tưởng v&agrave; suy nghĩ của thanh thiếu nhi, nhất l&agrave; đối tượng c&aacute;c em thiếu ni&ecirc;n nhi đồng - chưa c&oacute; nhận thức thật sự r&otilde; r&agrave;ng trong việc ph&acirc;n loại, chắt lọc nguồn tin;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thực hiện triển khai hiệu quả c&aacute;c cuộc vận động Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng. Với những c&acirc;u chuyện truyền cảm hứng về việc l&agrave;m tốt, h&agrave;nh động đẹp thể hiện l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, tấm l&ograve;ng y&ecirc;u thương, nh&acirc;n hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn s&agrave;ng hy sinh lợi &iacute;ch của bản th&acirc;n v&igrave; đất nước v&agrave; cộng đồng; về những tấm gương vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n, th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống v&agrave; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p thiết thực cho x&atilde; hội;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">X&acirc;y dựng nhiều hơn c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng hiện đại, thu h&uacute;t, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức lối sống như: đồ họa th&ocirc;ng tin, đồ họa chuyển động, video clip, phim ngắn, infographic tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c giai đoạn lịch sử, c&aacute;c ấn phẩm tuy&ecirc;n truyền dạng đồ họa 2D, 3D, c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo&hellip; t&aacute;i hiện c&aacute;c tấm gương anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c anh h&ugrave;ng trẻ tuổi. Qua đ&oacute; truyền cảm hứng, t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; l&ograve;ng ngưỡng mộ của c&aacute;c em thiếu nhi đến c&aacute;c bậc cha anh đi trước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chỉ r&otilde; &#39;&#39;mỗi d&acirc;n tộc phải chăm lo đặc t&iacute;nh của m&igrave;nh trong nghệ thuật&#39;&#39;, phải &#39;&#39;ch&uacute; &yacute; ph&aacute;t huy cốt c&aacute;ch d&acirc;n tộc&#39;&#39;.&nbsp; Người cho rằng, văn h&oacute;a l&agrave; tinh hoa của d&acirc;n tộc, văn h&oacute;a phải g&oacute;p phần khẳng định vị thế của d&acirc;n tộc, kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời việc giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc với việc ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội của nước nh&agrave;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đối với đối tượng đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n nhi đồng, những mầm non tương lai của đất nước, việc gi&aacute;o dục văn h&oacute;a, tuy&ecirc;n truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của d&acirc;n tộc lại c&agrave;ng l&agrave; một nhiệm vụ quan trọng v&agrave; tất yếu. Ch&iacute;nh t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước ch&iacute;nh l&agrave; nguồn động lực to lớn, mạnh mẽ th&uacute;c đẩy c&aacute;c em ra sức học tập, r&egrave;n luyện, hướng tới tương lai c&ugrave;ng chung tay x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển nước Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa ng&agrave;y một hiện đại, phồn vinh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">THU HƯƠNG - TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;