Quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào và sự tiếp nối, phát huy của thế hệ trẻ TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Việt Nam -&nbsp;L&agrave;o l&agrave; hai nước l&aacute;ng giềng n&uacute;i s&ocirc;ng liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai d&acirc;n tộc đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; hun đ&uacute;c trong lịch sử h&agrave;ng ngh&igrave;n năm dựng nước v&agrave; giữ nước. Đ&acirc;y l&agrave; mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn b&oacute; thủy chung giữa Nh&acirc;n d&acirc;n hai nước Việt Nam - L&agrave;o được Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane v&agrave; Chủ tịch Suphanouvong đặt nền m&oacute;ng, được c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n hai nước d&agrave;y c&ocirc;ng vun đắp, vượt qua v&ocirc; v&agrave;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, đ&atilde; trở th&agrave;nh mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm c&oacute;.</strong> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36441/bac.png" style="height:453px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tiếp, n&oacute;i chuyện th&acirc;n mật với đồng ch&iacute; Kaysone Phomvihane, Trưởng Đo&agrave;n đại biểu Đảng v&agrave; Mặt trận L&agrave;o y&ecirc;u nước sang thăm hữu nghị Việt Nam năm 1966. Ảnh: Tư liệu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Mối quan hệ keo sơn, tin cậy lẫn nhau</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ năm 1962 sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ&nbsp;về L&agrave;o được k&yacute; kết, một thời kỳ ph&aacute;t triển mới cho c&aacute;ch mạng hai nước đ&atilde; mở ra. Với thời cơ v&agrave; điều kiện thuận lợi đ&oacute;, hai nước ch&iacute;nh thức thiết lập quan hệ ngoại giao v&agrave;o ng&agrave;y 5/9/1962. Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện lịch sử trọng đại, l&agrave; dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ hai nước, khẳng định sự gắn b&oacute; vận mệnh trong cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc v&agrave; gi&agrave;nh độc lập của mỗi nước. Từ đ&oacute;, li&ecirc;n minh chiến đấu của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n hai nước Việt Nam - L&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng được tăng cường v&agrave; d&atilde;y Trường Sơn h&ugrave;ng vĩ với hai nửa Trường Sơn Đ&ocirc;ng - Trường Sơn T&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh sinh động của mối quan hệ keo sơn &ldquo;hạt muối cắn đ&ocirc;i, cọng rau bẻ nửa&rdquo; trong những năm th&aacute;ng kh&aacute;ng chiến gian khổ nhưng đầy vinh quang, g&oacute;p phần to lớn gi&uacute;p Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c lực lượng vũ trang hai nước đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c, m&agrave; đỉnh cao l&agrave; Đại thắng m&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975 tại Việt Nam v&agrave; Chiến thắng ng&agrave;y 02 th&aacute;ng 12 năm 1975 tại L&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam - L&agrave;o bước sang kỷ nguy&ecirc;n mới, c&ugrave;ng s&aacute;nh bước b&ecirc;n nhau tiến l&ecirc;n x&acirc;y dựng x&atilde; hội chủ nghĩa. Bước v&agrave;o thời kỳ mới x&acirc;y dựng đất nước trong h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, quan hệ hai nước chuyển từ quan hệ đo&agrave;n kết trong chiến đấu chống kẻ th&ugrave; chung sang quan hệ hữu nghị, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Đảng Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o.&nbsp;Nhận thức s&acirc;u sắc về &yacute; nghĩa sống c&ograve;n của quan hệ hợp t&aacute;c đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o, L&agrave;o - Việt Nam, Ch&iacute;nh phủ hai nước đ&atilde; nhất tr&iacute; k&yacute; kết Hiệp ước Hữu nghị v&agrave; Hợp t&aacute;c ng&agrave;y 18 th&aacute;ng 7 năm 1977.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, n&ecirc;u r&otilde;: <em>&ldquo;Hai b&ecirc;n cam kết ra sức bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o, L&agrave;o - Việt Nam, kh&ocirc;ng ngừng tăng cường t&igrave;nh đo&agrave;n kết v&agrave; tin cậy lẫn nhau, sự hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; gi&uacute;p đỡ lẫn nhau về mọi mặt tr&ecirc;n tinh thần của chủ nghĩa quốc tế v&ocirc; sản v&agrave; theo nguy&ecirc;n tắc ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh đẳng, t&ocirc;n trọng độc lập, chủ quyền v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của nhau, t&ocirc;n trọng lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của nhau, kh&ocirc;ng can thiệp v&agrave;o c&ocirc;ng việc nội bộ của nhau&rdquo;</em><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; một mốc lịch sử quan trọng, đ&aacute;nh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hai nước, vừa tạo cơ sở ph&aacute;p l&yacute; vững chắc cho việc tăng cường v&agrave; mở rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o trong thời kỳ mới, vừa tạo cơ sở để hai b&ecirc;n tiến tới k&yacute; kết h&agrave;ng loạt c&aacute;c thỏa thuận hợp t&aacute;c sau n&agrave;y giữa hai nước. Ngo&agrave;i ra, về mặt quốc tế, Việc k&yacute; kết c&aacute;c hiệp ước c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng, n&ecirc;u cao tinh thần quốc tế trong s&aacute;ng giữa hai nước đang c&ugrave;ng hướng tới mục ti&ecirc;u chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; ph&aacute;t huy ảnh hưởng t&iacute;ch cực trong khu vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau 30 năm tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc Đổi mới, đến th&aacute;ng 11 năm 2016, hai Đảng đ&atilde; ra Tuy&ecirc;n bố chung n&ecirc;u r&otilde;: <em>&ldquo;Hai b&ecirc;n khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện Việt Nam - L&agrave;o do Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại v&agrave; Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong k&iacute;nh y&ecirc;u c&ugrave;ng c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo của hai Đảng, hai Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n hai nước d&agrave;y c&ocirc;ng vun đắp, l&agrave; t&agrave;i sản chung v&ocirc; gi&aacute; của hai Đảng, hai d&acirc;n tộc&rdquo;</em><a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a><em>.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể khẳng định rằng: <em>&ldquo;Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o l&agrave; cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố v&agrave; tăng cường mối quan hệ giữa hai nước v&igrave; sự trường tồn v&agrave; ph&aacute;t triển phồn vinh của hai d&acirc;n tộc&rdquo;</em><a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Trong đ&oacute;: <em>Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o được h&igrave;nh th&agrave;nh từ trong lịch sử sinh tồn của hai quốc gia - d&acirc;n tộc v&agrave; được n&acirc;ng l&ecirc;n tầm cao mới khi Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương - tiền th&acirc;n của Đảng Cộng sản Việt&nbsp;Nam ra đời; Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o được c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo hai Đảng, hai Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n hai nước tiếp tục vun đắp v&agrave; ph&aacute;t triển trong tiến tr&igrave;nh lịch sử.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong qua hơn 60 năm, mặc d&ugrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực c&oacute; nhiều biến động phức tạp, thuận lợi v&agrave; th&aacute;ch thức đan xen, song c&oacute; thể khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện Việt - L&agrave;o đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển vững chắc, ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng, thực chất v&agrave; hiệu quả</span><a href="#_ftn5" name="_ftnref5" style="font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" title="">[5]</a><span style="font-size:14px"> tr&ecirc;n mọi lĩnh vực như: quan hệ ch&iacute;nh trị - đối ngoại, hợp t&aacute;c quốc ph&ograve;ng - an ninh, hợp t&aacute;c kinh tế, hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c địa phương, nhất l&agrave; giữa c&aacute;c tỉnh gi&aacute;p bi&ecirc;n giới. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch&nbsp;Covid-19 diễn biến phức tạp, hai b&ecirc;n đ&atilde; d&agrave;nh cho nhau sự gi&uacute;p đỡ kịp thời, hiệu quả về t&agrave;i ch&iacute;nh, trang thiết bị, vật tư y tế, hỗ trợ c&aacute;n bộ y tế ph&ograve;ng chống dịch..., l&agrave; tinh thần lu&ocirc;n tương trợ, b&ecirc;n nhau trong mọi ho&agrave;n cảnh. Ngo&agrave;i ra, nổi bật l&agrave; dự &aacute;n ti&ecirc;u biểu, l&agrave; biểu tượng mới của mối quan hệ giữa hai nước l&agrave; T&ograve;a nh&agrave; Quốc hội mới của L&agrave;o - qu&agrave; tặng của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam tặng Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o - vừa ch&iacute;nh thức kh&aacute;nh th&agrave;nh năm 2021.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&igrave;n lại chặng đường ph&aacute;t triển quan hệ hai nước 61&nbsp;năm qua, đặc biệt l&agrave; sau 45 năm k&yacute; Hiệp ước Hữu nghị v&agrave; Hợp t&aacute;c, ch&uacute;ng ta c&oacute; quyền tự h&agrave;o khi thấy t&igrave;nh đo&agrave;n kết đặc biệt thủy chung v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện Việt Nam - L&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng được củng cố, đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển s&acirc;u rộng, g&oacute;p phần thiết thực v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; ph&aacute;t triển của mỗi nước. Mỗi bước tiến của hai nước, hai d&acirc;n tộc h&ocirc;m nay đều ghi nhận sự đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của hai b&ecirc;n, l&agrave;m cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng keo sơn bền chặt.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tiếp nối v&agrave; ph&aacute;t huy</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&igrave;nh hữu nghị, đo&agrave;n kết giữa Việt Nam - L&agrave;o&nbsp;l&agrave; t&agrave;i sản v&ocirc; gi&aacute; của hai nước, l&agrave; động lực để hai nước lu&ocirc;n s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng nhau trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước trước kia v&agrave; trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển đất nước ng&agrave;y nay. Tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp; những truyền thống, c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp n&agrave;y đ&atilde; được c&aacute;c thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp n&agrave;y. Hiện nay, tổ chức thanh ni&ecirc;n của hai&nbsp;&nbsp;nước đều nhận thức được tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nghĩa vụ tiếp tục n&acirc;ng cao hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia m&agrave; l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước của ba nước d&agrave;y c&ocirc;ng vun đắp, thực hiện đường lối đối ngoại: &ldquo;L&aacute;ng giềng tốt, hữu nghị, truyền thống, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, từ năm 2016 đến nay, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;(Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; k&yacute; Bản ghi nhớ hợp t&aacute;c với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh A-ta-pư v&agrave; Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn (L&agrave;o); Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; k&yacute; kết hợp t&aacute;c với Hội Doanh nh&acirc;n tỉnh Chăm-pa-sắc v&agrave; A-ta-pư (L&agrave;o).&nbsp;V&agrave;o những dịp h&egrave;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m tạo điều kiện để thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện L&agrave;o được tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; song song đ&oacute; cũng tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tại 02 tỉnh Chăm-pa-sắc v&agrave; A-ta-pư, nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o hằng năm.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35760/1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n đại biểu tham dự Hội trại giao lưu Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia chụp ảnh lưu niệm ở Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh B&igrave;nh Thuận. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến năm 2023, tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, hiện c&oacute; 752 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, trong đ&oacute; c&oacute;&nbsp;597 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o&nbsp;thuộc diện Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quản l&yacute; (nhận học bổng của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), số c&ograve;n lại l&agrave; c&aacute;c bạn nhận học bổng từ c&aacute;c trường đang theo học hoặc du học tự t&uacute;c.&nbsp;C&aacute;c hoạt động gắn kết t&igrave;nh cảm hữu nghị giữa thanh ni&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o tại Th&agrave;nh phố c&oacute; thể kể đến như chương tr&igrave;nh &ldquo;Lễ hội Tết cổ truyền L&agrave;o - Campuchia&rdquo; họp mặt, gặp gỡ giữa Ban Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, sinh vi&ecirc;n Campuchia đang lưu tr&uacute; tại K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o; chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, sinh vi&ecirc;n Campuchia đang học tập tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, Hội trại giao lưu Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, chương tr&igrave;nh giao lưu, t&igrave;m hiểu c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n th&agrave;nh phố Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh A-ta-pư (L&agrave;o),...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Luật Thanh ni&ecirc;n năm 2020 khẳng định vai tr&ograve; quan trọng của thanh ni&ecirc;n trong hội nhập quốc tế tại Điều 4 v&agrave; y&ecirc;u cầu, nội dung hợp t&aacute;c quốc tế tại Điều 8. Theo đ&oacute;,&nbsp;đ&acirc;y l&agrave; cơ sở ph&aacute;p l&yacute; để vận dụng v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh hợp t&aacute;c quốc tế về thanh ni&ecirc;n tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt giữa tổ chức thanh ni&ecirc;n của hai nước n&oacute;i chung v&agrave; tổ chức thanh ni&ecirc;n của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với c&aacute;c tỉnh cua L&agrave;o. Nội dung hợp t&aacute;c quốc tế về thanh ni&ecirc;n bao gồm: Tham gia tổ chức quốc tế; k&yacute; kết v&agrave; thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh ni&ecirc;n; chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n hợp t&aacute;c quốc tế về thanh ni&ecirc;n; </span><span style="font-size:14px">Trao đổi th&ocirc;ng tin, kinh nghiệm quản l&yacute; v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật về&nbsp;</span><span style="font-size:14px">thanh ni&ecirc;n</span><span style="font-size:14px">; Giao lưu giữa thanh ni&ecirc;n Việt Nam với thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ cơ sở ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; những kết quả đ&atilde; được, để tiếp tục&nbsp;kế thừa v&agrave; g&igrave;n giữ mối quan hệ đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; chuyển tiếp cho c&aacute;c thế hệ mai sau cũng như c&oacute; vai tr&ograve; trong việc nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu v&agrave; tuy&ecirc;n truyền về &yacute; nghĩa đặc biệt của quan hệ L&agrave;o - Việt Nam, về tinh thần &quot;hạt gạo cắn đ&ocirc;i, cọng rau bẻ nửa&quot; của hai nước, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cần phải thực hiện tốt c&aacute;c nội dung sau đ&acirc;y.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Một l&agrave;,</em> tiếp nối truyền thống c&aacute;ch mạng h&agrave;o h&ugrave;ng, hữu nghị, đo&agrave;n kết&nbsp;của c&aacute;c thế hệ đi trước, c&ugrave;ng nhau g&igrave;n giữ, kh&ocirc;ng ngừng củng cố trụ cột quan hệ ch&iacute;nh trị để định hướng tổng thể quan hệ đặc biệt Việt -&nbsp;&nbsp;L&agrave;o v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia hoạt động giao lưu giữa thanh ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;với thanh ni&ecirc;n L&agrave;o&nbsp;tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Hai l&agrave;, </em>cần c&oacute; lập trường tư tưởng, vững v&agrave;ng, tiếp tục củng cố, x&acirc;y dựng bản lĩnh ch&iacute;nh trị, c&ugrave;ng giữ vững m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định ch&iacute;nh trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, kịp thời ngăn chặn mọi &acirc;m mưu &quot;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&quot;, chống ph&aacute;, chia rẽ quan hệ hai nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Ba l&agrave;,</em>&nbsp;tham gia kết nối c&ocirc;ng nghệ, dự &aacute;n khởi nghiệp v&agrave; đổi mới s&aacute;ng tạo giữa tr&iacute; thức trẻ, doanh nh&acirc;n trẻ hai nước, tăng cường sự gặp gỡ, trao đổi, phối hợp nghi&ecirc;n cứu giữa c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ, sự hợp t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu - ứng dụng, sản xuất - kinh doanh giữa c&aacute;c doanh nghiệp&nbsp;v&agrave; l&agrave;m s&acirc;u sắc hơn quan hệ hợp t&aacute;c Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ giữa hai nước mang lại lợi &iacute;ch thiết thực cho cộng đồng c&aacute;c nh&agrave; khoa học, doanh nghiệp v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n hai nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Bốn l&agrave;</em>, tăng cường hoạt động hợp t&aacute;c, t</span><span style="font-size:14px">rao đổi th&ocirc;ng tin, kinh nghiệm quản l&yacute; v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật về&nbsp;</span><span style="font-size:14px">thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; khẳng định<em>: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i coi hạnh ph&uacute;c v&agrave; thịnh vượng của anh em L&agrave;o cũng như của m&igrave;nh&rdquo;</em><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" style="background-size: 16px;" title="">[1]</a>. Do đ&oacute;, trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực c&oacute; nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, với truyền thống đo&agrave;n kết, c&ugrave;ng quyết t&acirc;m v&agrave; nỗ lực của Đảng, Nh&agrave; nước&nbsp;v&agrave; Nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n hai nước, tin tưởng rằng Việt Nam v&agrave; L&agrave;o sẽ tiếp tục vượt qua th&aacute;ch thức, để hiện h&oacute;a kh&aacute;t vọng phồn vinh, hạnh ph&uacute;c, c&ugrave;ng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa hai Đảng, hai Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n hai nước&nbsp;bền vững, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa ở mỗi nước, v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định, hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển ở khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới. Trong đ&oacute;, cần ph&aacute;t huy hơn nữa vai tr&ograve; của thế hệ trẻ hai nước trong việc g&igrave;n giữ, ph&aacute;t huy mối quan hệ đo&agrave;n kết - hữu nghị n&agrave;y.</span></p> <div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ThS. NG&Ocirc; THỊ TH&Ugrave;Y TRANG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>(Trường Đại học Cảnh s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n)</strong></span></p> <hr /> <div id="ftn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Hồ Ch&iacute; Minh:&nbsp;<em>To&agrave;n tập,</em>&nbsp;Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia Sự thật, HN, 2011, t. 10, tr. 416.</span></p> </div> <div id="ftn2"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Đảng Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o - Đảng Cộng sản Việt Nam (2012),&nbsp;<em>Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o, L&agrave;o - Việt Nam 1930 - 2007: Bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự kiện,</em>&nbsp;Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia Sự thật, HN&nbsp;2012, t. II, tr. 44-45.</span></p> </div> <div id="ftn3"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>&nbsp;&ldquo;Tuy&ecirc;n bố chung Việt Nam - L&agrave;o&rdquo;,&nbsp;<em>B&aacute;o Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n,</em>&nbsp;số 19990, ng&agrave;y 26/11/2016, tr. 4.</span></p> </div> <div id="ftn4"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Trần Thị Thu Hương, L&ecirc; Minh Đức (2022), <em>Việt Nam &ndash; L&agrave;o: Mối quan hệ đặc biệt được tạo d&ugrave;ng từ trong lịch sử, </em>Trang th&ocirc;ng tin điện tử Tạp ch&iacute; Cộng sản: <a href="https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/825012/viet-nam---lao--moi-quan-he-dac-biet-duoc-tao-dung-tu-trong-lich-su.aspx">https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/825012/viet-nam---lao--moi-quan-he-dac-biet-duoc-tao-dung-tu-trong-lich-su.aspx</a> (truy cập ng&agrave;y 06/9/2023)</span></p> </div> <div id="ftn5"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>&nbsp; B&aacute;o Tuổi Trẻ&nbsp;</span><span style="font-size:14px">(2023), &quot;</span><span style="font-size:14px">Chủ tịch nước: Mối quan hệ Việt Nam -&nbsp; L&agrave;o tiếp tục nở hoa thơm, kết tr&aacute;i ngọt&quot;, ng&agrave;y 06/9/2023,</span><span style="font-size:14px">&nbsp;</span><a href="https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-moi-quan-he-viet-nam-lao-se-tiep-tuc-no-hoa-thom-ket-trai-ngot-20220906090607149.htm" style="font-size: 14px;">https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-moi-quan-he-viet-nam-lao-se-tiep-tuc-no-hoa-thom-ket-trai-ngot-20220906090607149.htm</a><span style="font-size:14px">&nbsp;</span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;