Quận Bình Tân: Tiếp tục phát huy những sáng kiến, hiến kế gắn với tinh thần dám nghĩ, dám làm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 20/01/2024, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2023, ph&aacute;t động c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thực hiện chủ đề năm 2024.</strong></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; đồng ch&iacute; Trương Tấn Nghiệp, UVBTV, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Hương, UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Đại diện L&atilde;nh đạo c&aacute;c tổ chức Ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội quận, Cấp ủy c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n; C&aacute;c Đo&agrave;n Trường Đại học, đơn vị phối hợp, c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, c&ugrave;ng Thường trực, c&aacute;n bộ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36826/20012024%20(8).jpg" style="height:419px; text-align:justify; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong năm 2023, Quận Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai 05 nội dung trọng t&acirc;m, 30 tuyến hoạt động đặc biệt với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ B&igrave;nh T&acirc;n 20 năm vững tin, tự h&agrave;o tiếp bước, ti&ecirc;n phong chuyển đổi số&rdquo;, qua đ&oacute; đ&atilde; vượt 09/13 chỉ ti&ecirc;u, đạt 04/13 chỉ ti&ecirc;u đề ra. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm; Bằng khen ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nghiệp vụ tr&ecirc;n phần mềm Quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; Ứng dụng Thanh ni&ecirc;n Việt Nam; Bằng khen thực hiện tốt việc vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia kiểm tra nhận thức về học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII; Bằng khen, Biểu trưng c&ocirc;ng nhận c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Số h&oacute;a nghĩa trang liệt sĩ B&igrave;nh Ch&aacute;nh - B&igrave;nh T&acirc;n&rdquo; l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36826/20012024%20(3).jpg" style="height:387px; text-align:justify; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo của Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy những kết quả đạt được, tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, bồi dưỡng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gắn với tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, n&acirc;ng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, khơi dậy kh&aacute;t vọng cống hiến trong thanh ni&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường khơi sức thanh thiếu nhi thực hiện năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục qu&aacute;n triệt v&agrave; cụ thể ho&aacute; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động gắn với đặc th&ugrave; của từng địa phương, đơn vị; Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n quận B&igrave;nh T&acirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao năng lực, kỹ năng số trong thanh thiếu nhi, tổ chức c&aacute;c hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ c&aacute;c hoạt động lập th&acirc;n, lập nghiệp, khởi nghiệp, giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; xem x&eacute;t kết nạp Đảng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36826/20012024%20(6).jpg" style="height:359px; text-align:justify; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng 08 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm, 17 Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, 10 Giấy khen Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận v&agrave; 24 Giấy khen Quận Đo&agrave;n cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm 2023. Nhằm tăng cường tổ chức c&aacute;c hoạt động đồng h&agrave;nh, chăm lo cho thanh thiếu nhi, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, tiếp tục đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; chủ động của tổ chức Đo&agrave;n, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; k&yacute; kết phối hợp với 08 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, 04 đơn vị phối hợp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; ph&aacute;t động đợt thi đua 300 ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh động (20/01 - 15/11) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng c&aacute;c cấp gắn với chủ đề năm 2024 v&agrave; C&ocirc;ng tr&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n &ldquo;Số ho&aacute; dữ liệu c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận&rdquo; hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 50 năm Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c (02/7/1976 - 02/7/2026).</p> <p style="text-align: right;"><strong>ĐAN KHANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;