CNS: Giúp đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 06-02, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty phối hợp c&ugrave;ng Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe CNS &ndash; Đưa người lao động về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết Gi&aacute;p Th&igrave;n 2024&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36855/Anh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Trần Phi Long c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Tổng C&ocirc;ng ty l&ecirc;n xe để tặng l&igrave; x&igrave; v&agrave; đưa tiễn c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động Tổng C&ocirc;ng ty về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết</em></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự v&agrave; tiễn đưa c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết, c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Phi Long, B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Đ&ocirc;ng, Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Tổng Gi&aacute;m đốc c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n, Ban Tổng gi&aacute;m đốc, Ban Kiểm so&aacute;t, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội Tổng C&ocirc;ng ty v&agrave; đại diện l&atilde;nh đạo Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Theo đ&oacute;, 77 c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động c&ugrave;ng người th&acirc;n xa qu&ecirc;, đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c đơn vị trực thuộc Tổng c&ocirc;ng ty được Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh hỗ trợ 02 chuyến xe đưa về miễn ph&iacute; đến c&aacute;c tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh Định, Quảng Ng&atilde;i, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, H&agrave; Tĩnh, Nghệ An. Cũng trong dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức thực hiện chăm lo Tết cho c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tham gia chương tr&igrave;nh mỗi người được 01 phần qu&agrave; gồm: 01 t&uacute;i k&eacute;o du lịch, 01 bao l&igrave; x&igrave; tiền mặt v&agrave; nhu yếu phẩm, với tổng trị gi&aacute; 1.000.000đ.</p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức mong muốn gửi những niềm tin, những lời ch&uacute;c tốt đẹp đến gia đ&igrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động Tổng C&ocirc;ng ty; mong muốn tiếp th&ecirc;m sức mạnh, tinh thần để mọi người c&oacute; thể quay lại Th&agrave;nh phố, tiếp tục lao động sản xuất, tạo ra gi&aacute; trị cho cuộc sống, g&oacute;p sức c&ugrave;ng Tổng C&ocirc;ng ty ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được Th&agrave;nh phố giao.</p> <p style="text-align:justify">Chia sẻ với c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tham gia chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Phi Long, B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng C&ocirc;ng ty cho biết: &ldquo;Chuyến xe CNS l&agrave; một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết d&agrave;nh cho c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động Tổng C&ocirc;ng ty; l&agrave; sự quan t&acirc;m của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Gi&aacute;m đốc v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị-x&atilde; hội Tổng C&ocirc;ng ty trong việc tiếp tục sứ mệnh kết nối y&ecirc;u thương, thể hiện r&otilde; t&iacute;nh nh&acirc;n văn, nghĩa t&igrave;nh v&agrave; đ&uacute;ng với tinh thần &ldquo;kh&ocirc;ng để ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau&rdquo; của Tổng C&ocirc;ng ty n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36855/Anh%202.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động Tổng C&ocirc;ng ty chụp h&igrave;nh lưu niệm với c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Tổng C&ocirc;ng ty</em></p> <p style="text-align:center">C&oacute; mặt từ s&aacute;ng sớm, Anh L&ecirc; Duy, l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n tại C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, h&aacute;o hức khi biết sắp được về qu&ecirc; ăn Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh đ&atilde; x&uacute;c động chia sẻ: &ldquo;Khi được tặng v&eacute; v&agrave; qu&agrave; về qu&ecirc;, t&ocirc;i vui lắm. Vậy l&agrave; nguyện vọng được v&ecirc;̀ quê thăm gia đ&igrave;nh trong những ngày T&ecirc;́t, c&ugrave;ng sum vầy b&ecirc;n gia đ&igrave;nh sau một năm dài xa nh&agrave; để lao động đ&atilde; th&agrave;nh hiện thực. T&ocirc;i xin gửi lời c&aacute;m ơn đến Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; gi&uacute;p đỡ để người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn như t&ocirc;i được về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Trong năm 2024, lần đầu ti&ecirc;n Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh cũng trao tặng v&eacute; xe đ&oacute;n 23 c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động Tổng C&ocirc;ng ty trở lại Th&agrave;nh phố l&agrave;m việc. Tổng kinh ph&iacute; tổ chức chương tr&igrave;nh l&agrave; hơn 200 triệu đồng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36855/Anh%203.jpg" style="height:509px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty chụp h&igrave;nh lưu niệm tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</em></p> <p style="text-align:justify">C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n l&atilde;nh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n, Ban Tổng Gi&aacute;m đốc, Ban Kiểm so&aacute;t v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội Tổng C&ocirc;ng ty do đồng ch&iacute; Trần Phi Long l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde; th&agrave;nh k&iacute;nh đến d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Bảo t&agrave;ng Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng nhớ Chủ tịch T&ocirc;n Đức Thắng tại ph&ograve;ng tưởng niệm Chủ tịch T&ocirc;n Đức Thắng nh&acirc;n dịp đ&oacute;n Xu&acirc;n Gi&aacute;p Th&igrave;n 2024.</p> <p style="text-align:right"><strong>Ch&iacute; Ki&ecirc;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;