Bế mạc Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế lần 2 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 24/6, 108 đại biểu đến từ Việt Nam v&agrave; 9 quốc gia trong khu vực ASIAN v&agrave; c&aacute;c nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đ&agrave;i Loan, Cameroon đ&atilde; đến Trung t&acirc;m hội nghị 272 để tham dự Chương tr&igrave;nh bế mạc Diễn đ&agrave;n khoa học Sinh vi&ecirc;n quốc tế lần 2 - năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n khoa học Sinh vi&ecirc;n quốc tế năm nay với chủ đề &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ lần 4 v&agrave; x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&rdquo;. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; 3 ng&agrave;y để b&aacute;o c&aacute;o tham luận ở 5 chủ đề, tham quan c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh học tập, trọng điểm trong th&agrave;nh phố, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, giao lưu với sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường,&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động giao lưu học hỏi về học thuật, s&aacute;ng tạo, tăng cường sự đo&agrave;n kết của sinh vi&ecirc;n quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28781/20170624_194117.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, ban tổ chức đ&atilde; ph&aacute;t clip tổng kết, trao kỉ niệm chương cho c&aacute;c đơn vị hỗ trợ diễn đ&agrave;n, trao giải cho c&aacute;c đại biểu tham gia v&agrave; tặng qu&agrave; cho đại biểu c&oacute; b&agrave;i tham luận xuất sắc tại c&aacute;c chủ đề: Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ lần 4, C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; &yacute; tưởng về th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, C&aacute;c dịch vụ của th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, Vai tr&ograve; của người d&acirc;n ở th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh. Đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng (Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, đồng Trưởng ban tổ chức) đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao khả năng ứng dụng, sự tư duy của c&aacute;c đại biểu tham dự diễn đ&agrave;n v&agrave; b&agrave;y tỏ mong muốn biến c&aacute;c b&agrave;i tham luận th&agrave;nh thực tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu c&ograve;n được giao lưu với bạn Nguyễn Th&ugrave;y Trang (trường ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn) v&agrave; Jason Cheong Kah Lok (ĐH Quốc gia Malaysia) về những cảm nhận trải nghiệm của bạn về ISSF cũng như những ấn tượng về con người, đất nước Việt Nam. Đại biểu đến từ Malaysia c&ograve;n h&agrave;o hứng chia sẻ c&aacute;ch n&oacute;i một số c&acirc;u n&oacute;i tiếng Việt m&agrave; bạn vừa học được như &ldquo;Xin ch&agrave;o&rdquo;, &ldquo;C&aacute;m ơn&rdquo;, &ldquo;Anh y&ecirc;u em&rdquo; v&agrave; &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u mọi người&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức nhằm tạo s&acirc;n chơi, giao lưu học hỏi cũng như t&igrave;m kiếm hiến kế hay của sinh vi&ecirc;n quốc tế để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;