Chung kết Ý tưởng Dự án Tình nguyện năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 28/6, v&ograve;ng chung kết cuộc thi &Yacute; tưởng Dự &aacute;n T&igrave;nh nguyện năm 2017 với chủ đề &ldquo;V&igrave; biển đảo xanh&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Cuộc thi nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố thứ X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; thực hiện hiệu quả Đề &aacute;n 02-ĐA/TĐTN-BTNTH ng&agrave;y 25/11/2016 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, tham gia x&acirc;y dựng đảo Thanh ni&ecirc;n tại đảo Thổ Chu, tỉnh Ki&ecirc;n Giang,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua hơn 02 th&aacute;ng triển khai, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t được 112 &yacute; tưởng dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; với 232 th&iacute; sinh dự thi. C&aacute;c &yacute; tưởng gửi dự thi từ 38 đơn vị cơ sở Đo&agrave;n, Hội từ c&aacute;c trường Đại học v&agrave; Cao đẳng trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Ban tổ chức chọn ra được 33 &yacute; tưởng v&agrave;o b&aacute;n kết: 17 &yacute; tưởng về lĩnh vực m&ocirc;i trường - gi&aacute;o dục - an sinh x&atilde; hội v&agrave; 16 &yacute; tưởng về lĩnh vực kỹ thuật - năng lượng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28845/IMAG1085.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bam gi&aacute;m khảo, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c th&iacute; sinh đạt giải.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng chung kết, t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả thuyết tr&igrave;nh phần &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh trước Hội đồng đ&aacute;nh gi&aacute;, Hội đồng kh&aacute;n giả. C&aacute;c bạn c&oacute; tối đa 02 ph&uacute;t để tr&igrave;nh chiếu 01 video clip v&agrave; 05 ph&uacute;t để tr&igrave;nh b&agrave;y giới thiệu về dự &aacute;n. Sau đ&oacute; t&aacute;c giả/nh&oacute;m t&aacute;c giả trả lời c&acirc;u hỏi phản biện từ c&aacute;c Hội đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả: Dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện &quot;Giờ thực h&agrave;nh cho em&quot; tại x&atilde; đảo Thổ Chu, huyện Ph&uacute; Quốc, tỉnh Ki&ecirc;n Giang đạt giải nhất; Thư qu&aacute;n B&aacute;ch khoa - s&acirc;n chơi trẻ thơ tr&ecirc;n đảo Thổ Chu đạt giải nh&igrave;; Hệ thống tạo nước ngọt từ nước biển sử dụng năng lượng mặt trời v&agrave; Vườn rau biển đảo đồng giải ba; Xử l&yacute; chất thải chăn nu&ocirc;i v&agrave; lọc nước tại đảo Thổ Chu v&agrave; Share to love đồng giải khuyến kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIỂU MI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;