Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Tại buổi ra qu&acirc;n M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 ng&agrave;y 15-7, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh c&aacute;c bạn trẻ th&agrave;nh phố phải đi đầu thực hiện cuộc vận động cống kh&ocirc;ng r&aacute;c, k&ecirc;nh kh&ocirc;ng r&aacute;c để k&eacute;o giảm t&igrave;nh trạng ngập &uacute;ng của th&agrave;nh phố.</span></strong></span></p> <div class="fck" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-2-1531628947808270682149.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Niềm háo hức của các chiến sĩ Mùa hè xanh TP.HCM 2018 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_fa9ae350-87e7-11e8-8aaa-4546f31c79d6" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-2-1531628947808270682149.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 1." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm h&aacute;o hức của c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh TP.HCM 2018 trước giờ l&ecirc;n đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lời k&ecirc;u gọi n&agrave;y xuất ph&aacute;t từ thực tế b&aacute;o động về t&igrave;nh trạng cống ngập r&aacute;c theo lời phản &aacute;nh của những c&ocirc;ng nh&acirc;n vệ sinh đ&ocirc; thị th&agrave;nh phố trong một cuộc gặp mới đ&acirc;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực tế n&agrave;y được minh chứng ngay tr&ecirc;n một đoạn rạch B&agrave; Mi&ecirc;ng (Q.G&ograve; Vấp) với t&igrave;nh trạng r&aacute;c thải sinh hoạt che hầu như k&iacute;n hết mặt nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; rất vất vả v&agrave; dự kiến phải mất v&agrave;i ng&agrave;y mới c&oacute; thể dọn sạch lượng r&aacute;c cũng như lục b&igrave;nh, cỏ dại mọc k&eacute;o d&agrave;i suốt con rạch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&quot;25 năm l&agrave; quỹ thời gian đủ d&agrave;i để hoạt động t&igrave;nh nguyện giới thiệu diện mạo mới của tổ chức Đo&agrave;n, Hội cũng như h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố thời kỳ mới. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nh&igrave;n lại, tiếp tục c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh tốt v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, đề xuất c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh mới, ph&ugrave; hợp. L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố gửi niềm tin y&ecirc;u, t&ocirc;n trọng v&agrave; kỳ vọng v&agrave;o thế hệ trẻ th&agrave;nh ph&quot; &nbsp;-&Ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n (Ủy vi&ecirc;n Bộ ch&iacute;nh trị - B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyện Thiện Nh&acirc;n n&oacute;i c&ugrave;ng với c&aacute;c dự &aacute;n tiền tỉ để k&eacute;o giảm t&igrave;nh trạng ngập &uacute;ng cho th&agrave;nh phố, &yacute; thức của người d&acirc;n l&agrave; rất quan trọng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Nếu mỗi người d&acirc;n th&agrave;nh phố đều tự &yacute; thức v&agrave; kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, t&igrave;nh h&igrave;nh sẽ cải thiện đ&aacute;ng kể&quot; - &ocirc;ng Nh&acirc;n n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM đề nghị mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố phải đi đầu thực hiện v&agrave; c&ugrave;ng vận động người d&acirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c che k&iacute;n nắp cống, h&atilde;y n&oacute;i kh&ocirc;ng với cống tắc, n&oacute;i kh&ocirc;ng với k&ecirc;nh rạch tắc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh giải tỏa cống tắc, rạch tắc cần c&oacute; người d&acirc;n c&aacute;c phường c&ugrave;ng tham gia để chung tay giữ g&igrave;n th&agrave;nh quả sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh&quot; - &ocirc;ng Nh&acirc;n lưu &yacute;.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-3-15316291380271080361363.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) trao cờ lệnh xuất quân cho chỉ huy trường Mùa hè xanh 2018 Ngô Minh Hải - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_6e75b390-87e8-11e8-9009-432f7de85d74" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-3-15316291380271080361363.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 4." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n Bộ ch&iacute;nh trị - B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n (phải) trao cờ lệnh xuất qu&acirc;n cho chỉ huy trường M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 Ng&ocirc; Minh Hải - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ ra qu&acirc;n thu h&uacute;t cả ng&agrave;n chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh c&aacute;c quận, huyện c&ugrave;ng nhiều trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố tham gia.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều văn nghệ sĩ trẻ đ&atilde; tham gia l&agrave;m đại sứ v&agrave; sẽ đồng h&agrave;nh trong c&aacute;c hoạt động của chiến dịch năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, 55 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện từ Malaysia cũng qua tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh với sinh vi&ecirc;n TP.HCM. C&aacute;c bạn đ&oacute;ng qu&acirc;n tại quận 12 v&agrave; c&aacute;c huyện: B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Củ Chi, Nh&agrave; B&egrave;. B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; cho rằng việc sinh vi&ecirc;n đến từ Malaysia, một đất nước c&oacute; thu nhập cao hơn nước ta kh&aacute; nhiều v&agrave; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o c&aacute;c hoạt động kh&aacute; vất vả của M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; điều hết sức c&oacute; &yacute; nghĩa.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-4-15316291714201313505167.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bắt tay các sinh viên tình nguyện Malaysia sang tham gia Mùa hè xanh cùng sinh viên TP.HCM - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_7f4b16b0-87e8-11e8-8aaa-4546f31c79d6" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-4-15316291714201313505167.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 5." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n bắt tay c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia sang tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n TP.HCM - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ huy trưởng M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 cấp th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải cho biết c&oacute; 6 hệ thống chỉ ti&ecirc;u, 5 ng&agrave;y hoạt động cao điểm c&ugrave;ng 10 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được x&aacute;c lập thực hiện trong một th&aacute;ng chiến dịch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự kiến 60.000 lượt chiến sĩ t&igrave;nh nguyện sẽ g&oacute;p sức trong M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018. Trong đ&oacute;, tất cả x&atilde;, phường của TP.HCM l&agrave; địa b&agrave;n ch&iacute;nh được tập trung nguồn lực thực hiện chiến dịch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của TP.HCM c&ograve;n c&oacute; mặt tại 14 tỉnh khu vực Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, miền Trung v&agrave; T&acirc;y nguy&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai đội h&igrave;nh phối hợp giữa chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng cũng c&oacute; mặt tại đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; hai tỉnh Champasak, Attapeu của nước bạn L&agrave;o.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-1-1531629197659253391890.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp (phải) tặng khăn rằn cho chiến sĩ Mùa hè xanh trước giờ sang Lào tham gia tình nguyện - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_918009d0-87e8-11e8-8311-9bb8d1d43798" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-1-1531629197659253391890.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 6." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp (phải) tặng khăn rằn cho chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trước giờ sang L&agrave;o tham gia t&igrave;nh nguyện - Ảnh: Q.L.</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Ng&ocirc; Minh Hải, d&ugrave; đ&atilde; qu&aacute; th&acirc;n thuộc song mỗi chiến dịch t&igrave;nh nguyện, trong đ&oacute; c&oacute; M&ugrave;a h&egrave; xanh lu&ocirc;n được cấp th&agrave;nh c&ugrave;ng cơ sở chuẩn bị rất chu đ&aacute;o từ lực lượng tham gia đến nguồn lực thực hiện.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi chiến sĩ h&atilde;y xem M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; cơ hội qu&yacute; &quot;đi để chia sẻ, đi để r&egrave;n luyện, đi để cống hiến, đi để trưởng th&agrave;nh&quot;, tuyệt đối chấp h&agrave;nh kỉ luật để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đề ra&quot; - chỉ huy trưởng cấp th&agrave;nh phố nhắn chiến sĩ trước khi l&ecirc;n đường.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, v&agrave;o s&aacute;ng sớm c&ugrave;ng ng&agrave;y, gần 80 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng sau khi l&agrave;m lễ d&acirc;ng hoa trước tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đ&atilde; ch&iacute;nh thức l&ecirc;n đường đến với hai tỉnh Champasak v&agrave; Attapeu (L&agrave;o) để thực hiện nhiệm vụ.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="videoid_10213" style="text-align: justify;"> <div class="videoNewsPlayer streamid_10213_u0a0laf0v-dimensions TuoiTrePlayer-pc TuoiTrePlayer-full-width TuoiTrePlayer default-skin player-play-countdown player-user-inactive" id="streamid_10213_u0a0laf0v" lang="vi"> <div class="TuoiTrePlayer-area-control"> <div class="paused user-inactive" id="context-stats"> <div><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span>5 ng&agrave;y hoạt động cao điểm</strong></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1531627401570"> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">15-7: Chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">22-7: Uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">29-7: Chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5-8: Chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12-8: V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u, kỉ niệm 25 năm c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10 C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. 50 tuyến hẻm, 5 chung cư &quot;văn minh - sạch đẹp - an to&agrave;n&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. X&acirc;y dựng 10 kh&ocirc;ng gian xanh tại khu d&acirc;n cư</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. N&acirc;ng cấp, b&ecirc;t&ocirc;ng h&oacute;a 40km đường, hẻm n&ocirc;ng th&ocirc;n</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. B&ecirc;t&ocirc;ng h&oacute;a 5km đường, hẻm c&aacute;c quận nội th&agrave;nh TP.HCM</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5. X&acirc;y mới, sửa chữa 10 c&acirc;y cầu b&ecirc;t&ocirc;ng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6. Cải tạo, khơi th&ocirc;ng 7 tuyến k&ecirc;nh, rạch tại TP.HCM</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7. N&acirc;ng cấp, trang bị dụng cụ vui chơi 10 s&acirc;n chơi thiếu nhi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8. X&acirc;y dựng 6 c&ocirc;ng tr&igrave;nh lọc nước</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9. Thực hiện 3 k&yacute; t&uacute;c x&aacute; văn minh - sạch đẹp - an to&agrave;n, 3 tuyến xe bu&yacute;t, 3 trạm dừng - nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t kiểu mẫu an to&agrave;n - văn minh</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10. Số h&oacute;a dữ liệu về một số ba m&aacute; phong tr&agrave;o HSSV ti&ecirc;u biểu</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-6-15316295875521562064623.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank" title="Các chiến sĩ Mùa hè xanh chung tay khơi thông dòng chảy rạch Bà Miêng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 9." class="lightbox-content" id="img_7a9d9ec0-87e9-11e8-9009-432f7de85d74" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-6-15316295875521562064623.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 9." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh chung tay khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy rạch B&agrave; Mi&ecirc;ng (Q.G&ograve; Vấp, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.</span></span></em></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-5-1531629601585277486155.jpg" target="_blank" title="Các chiến sĩ Mùa hè xanh 2018 cùng vệ sinh để sơn mới tường ký túc xá sinh viên tại Q.5 (TP.HCM) - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 10." class="lightbox-content" id="img_8269c660-87e9-11e8-8311-9bb8d1d43798" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-5-1531629601585277486155.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 10." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 c&ugrave;ng vệ sinh để sơn mới tường k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n tại Q.5 (TP.HCM) - Ảnh: Q.L.</span></span></em></p> </div> </div> <div class="wrapper-qt clear"> <div class="author" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="author" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC LINH - B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></strong></span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;