Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Tại buổi ra qu&acirc;n M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 ng&agrave;y 15-7, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh c&aacute;c bạn trẻ th&agrave;nh phố phải đi đầu thực hiện cuộc vận động cống kh&ocirc;ng r&aacute;c, k&ecirc;nh kh&ocirc;ng r&aacute;c để k&eacute;o giảm t&igrave;nh trạng ngập &uacute;ng của th&agrave;nh phố.</span></strong></span></p> <div class="fck" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-2-1531628947808270682149.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Niềm háo hức của các chiến sĩ Mùa hè xanh TP.HCM 2018 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_fa9ae350-87e7-11e8-8aaa-4546f31c79d6" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-2-1531628947808270682149.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 1." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm h&aacute;o hức của c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh TP.HCM 2018 trước giờ l&ecirc;n đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lời k&ecirc;u gọi n&agrave;y xuất ph&aacute;t từ thực tế b&aacute;o động về t&igrave;nh trạng cống ngập r&aacute;c theo lời phản &aacute;nh của những c&ocirc;ng nh&acirc;n vệ sinh đ&ocirc; thị th&agrave;nh phố trong một cuộc gặp mới đ&acirc;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực tế n&agrave;y được minh chứng ngay tr&ecirc;n một đoạn rạch B&agrave; Mi&ecirc;ng (Q.G&ograve; Vấp) với t&igrave;nh trạng r&aacute;c thải sinh hoạt che hầu như k&iacute;n hết mặt nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; rất vất vả v&agrave; dự kiến phải mất v&agrave;i ng&agrave;y mới c&oacute; thể dọn sạch lượng r&aacute;c cũng như lục b&igrave;nh, cỏ dại mọc k&eacute;o d&agrave;i suốt con rạch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&quot;25 năm l&agrave; quỹ thời gian đủ d&agrave;i để hoạt động t&igrave;nh nguyện giới thiệu diện mạo mới của tổ chức Đo&agrave;n, Hội cũng như h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố thời kỳ mới. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nh&igrave;n lại, tiếp tục c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh tốt v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, đề xuất c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh mới, ph&ugrave; hợp. L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố gửi niềm tin y&ecirc;u, t&ocirc;n trọng v&agrave; kỳ vọng v&agrave;o thế hệ trẻ th&agrave;nh ph&quot; &nbsp;-&Ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n (Ủy vi&ecirc;n Bộ ch&iacute;nh trị - B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyện Thiện Nh&acirc;n n&oacute;i c&ugrave;ng với c&aacute;c dự &aacute;n tiền tỉ để k&eacute;o giảm t&igrave;nh trạng ngập &uacute;ng cho th&agrave;nh phố, &yacute; thức của người d&acirc;n l&agrave; rất quan trọng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Nếu mỗi người d&acirc;n th&agrave;nh phố đều tự &yacute; thức v&agrave; kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, t&igrave;nh h&igrave;nh sẽ cải thiện đ&aacute;ng kể&quot; - &ocirc;ng Nh&acirc;n n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM đề nghị mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố phải đi đầu thực hiện v&agrave; c&ugrave;ng vận động người d&acirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c che k&iacute;n nắp cống, h&atilde;y n&oacute;i kh&ocirc;ng với cống tắc, n&oacute;i kh&ocirc;ng với k&ecirc;nh rạch tắc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh giải tỏa cống tắc, rạch tắc cần c&oacute; người d&acirc;n c&aacute;c phường c&ugrave;ng tham gia để chung tay giữ g&igrave;n th&agrave;nh quả sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh&quot; - &ocirc;ng Nh&acirc;n lưu &yacute;.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-3-15316291380271080361363.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) trao cờ lệnh xuất quân cho chỉ huy trường Mùa hè xanh 2018 Ngô Minh Hải - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_6e75b390-87e8-11e8-9009-432f7de85d74" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-3-15316291380271080361363.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 4." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n Bộ ch&iacute;nh trị - B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n (phải) trao cờ lệnh xuất qu&acirc;n cho chỉ huy trường M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 Ng&ocirc; Minh Hải - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ ra qu&acirc;n thu h&uacute;t cả ng&agrave;n chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh c&aacute;c quận, huyện c&ugrave;ng nhiều trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố tham gia.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều văn nghệ sĩ trẻ đ&atilde; tham gia l&agrave;m đại sứ v&agrave; sẽ đồng h&agrave;nh trong c&aacute;c hoạt động của chiến dịch năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, 55 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện từ Malaysia cũng qua tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh với sinh vi&ecirc;n TP.HCM. C&aacute;c bạn đ&oacute;ng qu&acirc;n tại quận 12 v&agrave; c&aacute;c huyện: B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Củ Chi, Nh&agrave; B&egrave;. B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; cho rằng việc sinh vi&ecirc;n đến từ Malaysia, một đất nước c&oacute; thu nhập cao hơn nước ta kh&aacute; nhiều v&agrave; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o c&aacute;c hoạt động kh&aacute; vất vả của M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; điều hết sức c&oacute; &yacute; nghĩa.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-4-15316291714201313505167.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bắt tay các sinh viên tình nguyện Malaysia sang tham gia Mùa hè xanh cùng sinh viên TP.HCM - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_7f4b16b0-87e8-11e8-8aaa-4546f31c79d6" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-4-15316291714201313505167.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 5." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n bắt tay c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia sang tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n TP.HCM - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ huy trưởng M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 cấp th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải cho biết c&oacute; 6 hệ thống chỉ ti&ecirc;u, 5 ng&agrave;y hoạt động cao điểm c&ugrave;ng 10 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được x&aacute;c lập thực hiện trong một th&aacute;ng chiến dịch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự kiến 60.000 lượt chiến sĩ t&igrave;nh nguyện sẽ g&oacute;p sức trong M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018. Trong đ&oacute;, tất cả x&atilde;, phường của TP.HCM l&agrave; địa b&agrave;n ch&iacute;nh được tập trung nguồn lực thực hiện chiến dịch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của TP.HCM c&ograve;n c&oacute; mặt tại 14 tỉnh khu vực Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, miền Trung v&agrave; T&acirc;y nguy&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai đội h&igrave;nh phối hợp giữa chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng cũng c&oacute; mặt tại đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; hai tỉnh Champasak, Attapeu của nước bạn L&agrave;o.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-1-1531629197659253391890.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" target="_blank" title="Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp (phải) tặng khăn rằn cho chiến sĩ Mùa hè xanh trước giờ sang Lào tham gia tình nguyện - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_918009d0-87e8-11e8-8311-9bb8d1d43798" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-1-1531629197659253391890.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 6." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp (phải) tặng khăn rằn cho chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trước giờ sang L&agrave;o tham gia t&igrave;nh nguyện - Ảnh: Q.L.</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Ng&ocirc; Minh Hải, d&ugrave; đ&atilde; qu&aacute; th&acirc;n thuộc song mỗi chiến dịch t&igrave;nh nguyện, trong đ&oacute; c&oacute; M&ugrave;a h&egrave; xanh lu&ocirc;n được cấp th&agrave;nh c&ugrave;ng cơ sở chuẩn bị rất chu đ&aacute;o từ lực lượng tham gia đến nguồn lực thực hiện.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi chiến sĩ h&atilde;y xem M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; cơ hội qu&yacute; &quot;đi để chia sẻ, đi để r&egrave;n luyện, đi để cống hiến, đi để trưởng th&agrave;nh&quot;, tuyệt đối chấp h&agrave;nh kỉ luật để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đề ra&quot; - chỉ huy trưởng cấp th&agrave;nh phố nhắn chiến sĩ trước khi l&ecirc;n đường.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, v&agrave;o s&aacute;ng sớm c&ugrave;ng ng&agrave;y, gần 80 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng sau khi l&agrave;m lễ d&acirc;ng hoa trước tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đ&atilde; ch&iacute;nh thức l&ecirc;n đường đến với hai tỉnh Champasak v&agrave; Attapeu (L&agrave;o) để thực hiện nhiệm vụ.&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="videoid_10213" style="text-align: justify;"> <div class="videoNewsPlayer streamid_10213_u0a0laf0v-dimensions TuoiTrePlayer-pc TuoiTrePlayer-full-width TuoiTrePlayer default-skin player-play-countdown player-user-inactive" id="streamid_10213_u0a0laf0v" lang="vi"> <div class="TuoiTrePlayer-area-control"> <div class="paused user-inactive" id="context-stats"> <div><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span>5 ng&agrave;y hoạt động cao điểm</strong></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1531627401570"> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">15-7: Chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">22-7: Uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">29-7: Chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5-8: Chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12-8: V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u, kỉ niệm 25 năm c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10 C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. 50 tuyến hẻm, 5 chung cư &quot;văn minh - sạch đẹp - an to&agrave;n&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. X&acirc;y dựng 10 kh&ocirc;ng gian xanh tại khu d&acirc;n cư</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. N&acirc;ng cấp, b&ecirc;t&ocirc;ng h&oacute;a 40km đường, hẻm n&ocirc;ng th&ocirc;n</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. B&ecirc;t&ocirc;ng h&oacute;a 5km đường, hẻm c&aacute;c quận nội th&agrave;nh TP.HCM</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5. X&acirc;y mới, sửa chữa 10 c&acirc;y cầu b&ecirc;t&ocirc;ng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6. Cải tạo, khơi th&ocirc;ng 7 tuyến k&ecirc;nh, rạch tại TP.HCM</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7. N&acirc;ng cấp, trang bị dụng cụ vui chơi 10 s&acirc;n chơi thiếu nhi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8. X&acirc;y dựng 6 c&ocirc;ng tr&igrave;nh lọc nước</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9. Thực hiện 3 k&yacute; t&uacute;c x&aacute; văn minh - sạch đẹp - an to&agrave;n, 3 tuyến xe bu&yacute;t, 3 trạm dừng - nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t kiểu mẫu an to&agrave;n - văn minh</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10. Số h&oacute;a dữ liệu về một số ba m&aacute; phong tr&agrave;o HSSV ti&ecirc;u biểu</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div style="text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-6-15316295875521562064623.jpg" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank" title="Các chiến sĩ Mùa hè xanh chung tay khơi thông dòng chảy rạch Bà Miêng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 9." class="lightbox-content" id="img_7a9d9ec0-87e9-11e8-9009-432f7de85d74" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-6-15316295875521562064623.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 9." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh chung tay khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy rạch B&agrave; Mi&ecirc;ng (Q.G&ograve; Vấp, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.</span></span></em></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-5-1531629601585277486155.jpg" target="_blank" title="Các chiến sĩ Mùa hè xanh 2018 cùng vệ sinh để sơn mới tường ký túc xá sinh viên tại Q.5 (TP.HCM) - Ảnh: Q.L."><img alt="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 10." class="lightbox-content" id="img_8269c660-87e9-11e8-8311-9bb8d1d43798" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/7/15/ql-2018-mhx-5-1531629601585277486155.jpg" title="Thanh niên phải đi đầu thực hiện cống, kênh không rác giảm ngập úng - Ảnh 10." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh 2018 c&ugrave;ng vệ sinh để sơn mới tường k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n tại Q.5 (TP.HCM) - Ảnh: Q.L.</span></span></em></p> </div> </div> <div class="wrapper-qt clear"> <div class="author" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="author" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC LINH - B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></strong></span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;