Tuổi trẻ thành phố gửi lòng tri ân vào hàng ngàn ngọn nến tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0079.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m tr&ograve;n đạo l&yacute; &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, nh&acirc;n kỉ niệm 71 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ 27/7, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thắp s&aacute;ng tất cả c&aacute;c phần mộ liệt sĩ tại tất cả c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ tr&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố</strong></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với 24 quận, huyện, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức lễ thắp nến tri &acirc;n, tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hi sinh trong cuộc hai đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước v&agrave; thực hiện nghĩa vụ quốc tế, với sự tham gia củac&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; lực lượng vũ trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0064.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n, Nguyễn Minh Triết - UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n,&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy,&nbsp;Nguyễn Văn Đua - nguy&ecirc;n Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nguyễn Thị Thu - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&ugrave;ng nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; hơn 1.550 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;ng hương v&agrave; đặt nến tr&ecirc;n từng phần mộ, b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn v&agrave; tưởng nhớ c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hi sinh xương m&aacute;u v&igrave; độc lập, tự do của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0084.JPG" style="height:418px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0093.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố, bạn T&ocirc; Thị Hạnh Nh&acirc;n - giảng vi&ecirc;n trẻ trường ĐH Sư phạm TPHCM - b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n của thế hệ h&ocirc;m nay trước sự hi sinh anh dũng cho Tổ quốc được h&ograve;a b&igrave;nh của lớp lớp cha anh đi trước: &ldquo;<em>Bằng tất cả tấm l&ograve;ng tri &acirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố xin nghi&ecirc;ng m&igrave;nh tưởng nhớ đến sự hi sinh của c&aacute;c anh c&aacute;c chị, đ&oacute; m&atilde;i m&atilde;i l&agrave; niềm tự h&agrave;o, nguồn cổ vũ v&agrave; động vi&ecirc;n to lớn đối với tuổi trẻ h&ocirc;m nay &hellip;&nbsp;Đặt tay l&ecirc;n tr&aacute;i tim m&igrave;nh, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&agrave;ng thấy r&otilde; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh với qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u, th&ecirc;m cảm phục tinh thần&nbsp;c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ !&rdquo;</em></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0099.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0108.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0112.JPG" style="height:434px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng Nghĩa trang liệt sĩ Th&agrave;nh phố, 6 nghĩa trang liệt sĩ tại Thủ Đức, Nh&agrave; B&egrave;, Củ Chi, Cần Giờ, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, H&oacute;c M&ocirc;n v&agrave; tất cả đ&agrave;i liệt sĩ tr&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố cũng rực s&aacute;ng &aacute;nh nến tri &acirc;n. Đặt &aacute;nh nến tr&ecirc;n từng ng&ocirc;i mộ liệt sĩ, c&aacute;c bạn trẻ vừa thấm th&iacute;a nỗi đau của chiến tranh, vừa th&ecirc;m tr&acirc;n trọng gi&aacute; trị của h&ograve;a b&igrave;nh. Từ đ&oacute; c&agrave;ng th&ecirc;m tự h&agrave;o về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc v&agrave; &yacute; thức hơn về tr&aacute;ch nhiệm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước của thế hệ thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;