Tuổi trẻ thành phố hát vang bài ca tri ân những người làm nên 25 năm tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(170).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều thế hệ thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của th&agrave;nh phố, h&agrave;ng chục gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i qu&acirc;n v&agrave; những nh&acirc;n vật trong những c&acirc;u chuyện t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa từ khắp mọi miền đ&atilde; c&ugrave;ng tề tựu v&agrave; hội ngộ trong đ&ecirc;m kỷ niệm 25 năm t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đặc biệt tối 12/8</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện lần thứ 25 của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đi qua với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện chất lượng v&agrave; hiệu quả m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; thực hiện cho x&atilde; hội. M&agrave;u &aacute;o Hoa phượng đỏ, M&ugrave;a h&egrave; xanh, Tiếp sức m&ugrave;a thi, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; H&agrave;nh qu&acirc;n xanh tiếp tục l&agrave;m n&ecirc;n h&agrave;ng chục con đường đất được b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a, h&agrave;ng chục c&acirc;y cầu, ng&ocirc;i nh&agrave;, s&acirc;n chơi thiếu nhi được x&acirc;y dựng, h&agrave;ng trăm con đường n&ocirc;ng th&ocirc;n được thắp s&aacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;n th&iacute; sinh được tiếp sức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều người d&acirc;n v&agrave; trẻ em được &ldquo;x&oacute;a m&ugrave;&rdquo; Tin học, thiếu nhi c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c địa phương v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa được &ocirc;n tập h&egrave;, h&agrave;ng ng&agrave;n phần học bổng đ&atilde; được trao tay c&aacute;c em học sinh ngh&egrave;o, người d&acirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng kh&oacute; khăn được kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; chăm s&oacute;c sức khoẻ miễn ph&iacute;. Tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, h&agrave;ng ng&agrave;n lượt thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ xung k&iacute;ch tổ chức c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, đảm bảo an ninh trật tự, x&acirc;y dựng mỹ quan khu d&acirc;n cư, chung sức l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường. Đ&oacute; l&agrave; kết quả hết sức đ&aacute;ng khen trong hơn 2 th&aacute;ng h&egrave; của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong một m&ugrave;a chiến dịch đặc biệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(24).JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau một m&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa, h&agrave;ng ng&agrave;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trẻ lại tề tựu về Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện để ch&uacute;c mừng nhau đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc. 5 m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng nhau khoe sắc tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui, phấn khởi v&agrave; rực rỡ của ng&agrave;y hội qu&acirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(29).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(16).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(57).JPG" style="height:393px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện gặp lại nhau sau một m&ugrave;a h&egrave; cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(63).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(67).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi giao lưu chiến sĩ cực kỳ s&ocirc;i động v&agrave; hấp dẫn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(9).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&ugrave;ng chụp những bức ảnh lưu niệm tại triển l&atilde;m 25 năm Những dấu ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(49).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(54).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> H&agrave;ng ng&agrave;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện hết m&igrave;nh tham gia đ&ecirc;m hội những người t&igrave;nh nguyện tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i động</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; đặc biệt hơn, c&aacute;c bạn đ&atilde; được gặp lại, được hội ngộ những ba m&aacute;, những c&ocirc; ch&uacute; đ&atilde; hỗ trợ m&igrave;nh trong suốt những ng&agrave;y h&egrave; t&igrave;nh nguyện. Kh&ocirc;ng những thế, c&ograve;n c&oacute; h&agrave;ng trăm c&ocirc; ch&uacute;, anh chị thuộc những thế hệ thanh ni&ecirc;n t&igrave;n nguyện đầu ti&ecirc;n, những người đặt nền m&oacute;ng cho phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện h&egrave; th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; về để gặp gỡ thế hệ trẻ. Đ&oacute; l&agrave; những con người đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n tinh thần t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c trong suốt 25 năm - một phần tư thế kỷ qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/IMG_1939.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia vui mừng hội ngộ c&ugrave;ng &quot;m&aacute; nu&ocirc;i qu&acirc;n&quot; v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Học viện c&aacute;n bộ th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&ecirc;m tri &acirc;n, những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa trong suốt 25 m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được kể lại trong niềm tự h&agrave;o xen lẫn sự x&uacute;c động của những người trẻ đ&atilde; d&agrave;nh cả thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh để đi: đi để cống hiến, để r&egrave;n luyện, để trải nghiệm, để trưởng th&agrave;nh. Từng c&acirc;u chuyện được kể lại, v&agrave; ngay sau đ&oacute; l&agrave; những con người thật trong mỗi c&acirc;u chuyện lần lượt xuất hiện, từ b&aacute;c xe &ocirc;m đ&ocirc;n hậu v&agrave; c&ocirc; chủ nh&agrave; trọ miễn ph&iacute; hiền l&agrave;nh gi&uacute;p đỡ th&iacute; sinh đi thi, đến cậu b&eacute; từng được c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đỡ đẻ v&agrave; mang c&aacute;i t&ecirc;n đầy &yacute; nghĩa &ldquo;Đinh Sinh Vi&ecirc;n&rdquo;, rồi những ba m&aacute; v&agrave; gia đ&igrave;nh ở c&aacute;c tỉnh xa đ&atilde; &ldquo;nu&ocirc;i&rdquo; h&agrave;ng chục lớp sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện. Họ l&agrave; những minh chứng cho tinh thần v&agrave; tấm l&ograve;ng của lớp lớp thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh 25 năm l&agrave;m t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, l&agrave;m t&igrave;nh nguyện cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(107).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những c&acirc;u chuyện t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa được c&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ t&aacute;i hiện lại qua từng lời kể mộc mạc, x&uacute;c động</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(114).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(117).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>V&agrave; những con người thật trong mỗi c&acirc;u chuyện đ&atilde; xuất hiện v&agrave; hội ngộ với lớp lớp thế hệ thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; từng gắn b&oacute; suốt những m&ugrave;a h&egrave;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong đ&ecirc;m hội qu&acirc;n, c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được nh&igrave;n lại những h&igrave;nh ảnh của ch&iacute;nh m&igrave;nh, nh&igrave;n lại những th&agrave;nh quả của những m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện, những người đồng đội từng kho&aacute;c chung m&agrave;u &aacute;o, v&agrave; đặc biệt l&agrave; gặp lại những người chỉ huy trưởng, những &ldquo;thủ lĩnh phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện&rdquo; qua từng năm, v&agrave; được c&ugrave;ng nhau nhắc lại một thời thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi. Như lời chia sẻ của ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung tại lễ tri &acirc;n: &ldquo;Qua những hoạt động của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, mỗi thế hệ thanh ni&ecirc;n đều t&igrave;m ra được &yacute; nghĩa sống cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(162).JPG" style="height:424px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n VN, Chủ tịch Trung ương&nbsp;Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;VN - tặng hoa tri &acirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; chỉ huy trưởng, nguy&ecirc;n chỉ huy trưởng&nbsp;c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Th&agrave;nh phố qua c&aacute;c năm</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỷ niệm 25 năm t&igrave;nh nguyện h&egrave; th&agrave;nh phố cũng l&agrave; dịp Đo&agrave;n TNCS HCM Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được vinh dự đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; suốt nhiều năm liền. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; 4 tập thể v&agrave; 1 c&aacute; nh&acirc;n được nhận bằng khen của Thủ tướng ch&iacute;nh phủ, c&ugrave;ng nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực được nhận bằng khen Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; bằng khen Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TPHCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(124).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(126).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy - thay mặt Đảng v&agrave; Nh&agrave; Nước trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba cho Đo&agrave;n TNCS HCM Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(133).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(158).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xuất sắc cho phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện h&egrave; th&agrave;nh phố được nhận bằng khen từ&nbsp;Thủ tướng ch&iacute;nh phủ, từ Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">25 năm tuổi xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện l&agrave; niềm tự h&agrave;o của thế hệ trẻ th&agrave;nh phố đối với truyền thống của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, v&agrave; l&agrave; sự th&uacute;c đẩy to lớn cho phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện những m&ugrave;a h&egrave; tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐỨC DUY - NGUYỄN THẮNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;