Tuổi trẻ thành phố hát vang bài ca tri ân những người làm nên 25 năm tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(170).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều thế hệ thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của th&agrave;nh phố, h&agrave;ng chục gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i qu&acirc;n v&agrave; những nh&acirc;n vật trong những c&acirc;u chuyện t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa từ khắp mọi miền đ&atilde; c&ugrave;ng tề tựu v&agrave; hội ngộ trong đ&ecirc;m kỷ niệm 25 năm t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đặc biệt tối 12/8</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện lần thứ 25 của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đi qua với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện chất lượng v&agrave; hiệu quả m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; thực hiện cho x&atilde; hội. M&agrave;u &aacute;o Hoa phượng đỏ, M&ugrave;a h&egrave; xanh, Tiếp sức m&ugrave;a thi, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; H&agrave;nh qu&acirc;n xanh tiếp tục l&agrave;m n&ecirc;n h&agrave;ng chục con đường đất được b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a, h&agrave;ng chục c&acirc;y cầu, ng&ocirc;i nh&agrave;, s&acirc;n chơi thiếu nhi được x&acirc;y dựng, h&agrave;ng trăm con đường n&ocirc;ng th&ocirc;n được thắp s&aacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;n th&iacute; sinh được tiếp sức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều người d&acirc;n v&agrave; trẻ em được &ldquo;x&oacute;a m&ugrave;&rdquo; Tin học, thiếu nhi c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c địa phương v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa được &ocirc;n tập h&egrave;, h&agrave;ng ng&agrave;n phần học bổng đ&atilde; được trao tay c&aacute;c em học sinh ngh&egrave;o, người d&acirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng kh&oacute; khăn được kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; chăm s&oacute;c sức khoẻ miễn ph&iacute;. Tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, h&agrave;ng ng&agrave;n lượt thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ xung k&iacute;ch tổ chức c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, đảm bảo an ninh trật tự, x&acirc;y dựng mỹ quan khu d&acirc;n cư, chung sức l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường. Đ&oacute; l&agrave; kết quả hết sức đ&aacute;ng khen trong hơn 2 th&aacute;ng h&egrave; của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong một m&ugrave;a chiến dịch đặc biệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(24).JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau một m&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa, h&agrave;ng ng&agrave;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trẻ lại tề tựu về Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện để ch&uacute;c mừng nhau đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc. 5 m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng nhau khoe sắc tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui, phấn khởi v&agrave; rực rỡ của ng&agrave;y hội qu&acirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(29).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(16).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(57).JPG" style="height:393px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện gặp lại nhau sau một m&ugrave;a h&egrave; cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(63).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Ngay_hoi_12th8%20(67).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi giao lưu chiến sĩ cực kỳ s&ocirc;i động v&agrave; hấp dẫn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(9).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&ugrave;ng chụp những bức ảnh lưu niệm tại triển l&atilde;m 25 năm Những dấu ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(49).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(54).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> H&agrave;ng ng&agrave;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện hết m&igrave;nh tham gia đ&ecirc;m hội những người t&igrave;nh nguyện tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i động</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; đặc biệt hơn, c&aacute;c bạn đ&atilde; được gặp lại, được hội ngộ những ba m&aacute;, những c&ocirc; ch&uacute; đ&atilde; hỗ trợ m&igrave;nh trong suốt những ng&agrave;y h&egrave; t&igrave;nh nguyện. Kh&ocirc;ng những thế, c&ograve;n c&oacute; h&agrave;ng trăm c&ocirc; ch&uacute;, anh chị thuộc những thế hệ thanh ni&ecirc;n t&igrave;n nguyện đầu ti&ecirc;n, những người đặt nền m&oacute;ng cho phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện h&egrave; th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; về để gặp gỡ thế hệ trẻ. Đ&oacute; l&agrave; những con người đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n tinh thần t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c trong suốt 25 năm - một phần tư thế kỷ qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/IMG_1939.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia vui mừng hội ngộ c&ugrave;ng &quot;m&aacute; nu&ocirc;i qu&acirc;n&quot; v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Học viện c&aacute;n bộ th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&ecirc;m tri &acirc;n, những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa trong suốt 25 m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được kể lại trong niềm tự h&agrave;o xen lẫn sự x&uacute;c động của những người trẻ đ&atilde; d&agrave;nh cả thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh để đi: đi để cống hiến, để r&egrave;n luyện, để trải nghiệm, để trưởng th&agrave;nh. Từng c&acirc;u chuyện được kể lại, v&agrave; ngay sau đ&oacute; l&agrave; những con người thật trong mỗi c&acirc;u chuyện lần lượt xuất hiện, từ b&aacute;c xe &ocirc;m đ&ocirc;n hậu v&agrave; c&ocirc; chủ nh&agrave; trọ miễn ph&iacute; hiền l&agrave;nh gi&uacute;p đỡ th&iacute; sinh đi thi, đến cậu b&eacute; từng được c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đỡ đẻ v&agrave; mang c&aacute;i t&ecirc;n đầy &yacute; nghĩa &ldquo;Đinh Sinh Vi&ecirc;n&rdquo;, rồi những ba m&aacute; v&agrave; gia đ&igrave;nh ở c&aacute;c tỉnh xa đ&atilde; &ldquo;nu&ocirc;i&rdquo; h&agrave;ng chục lớp sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện. Họ l&agrave; những minh chứng cho tinh thần v&agrave; tấm l&ograve;ng của lớp lớp thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh 25 năm l&agrave;m t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, l&agrave;m t&igrave;nh nguyện cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(107).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những c&acirc;u chuyện t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa được c&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ t&aacute;i hiện lại qua từng lời kể mộc mạc, x&uacute;c động</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(114).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(117).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>V&agrave; những con người thật trong mỗi c&acirc;u chuyện đ&atilde; xuất hiện v&agrave; hội ngộ với lớp lớp thế hệ thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; từng gắn b&oacute; suốt những m&ugrave;a h&egrave;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong đ&ecirc;m hội qu&acirc;n, c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được nh&igrave;n lại những h&igrave;nh ảnh của ch&iacute;nh m&igrave;nh, nh&igrave;n lại những th&agrave;nh quả của những m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện, những người đồng đội từng kho&aacute;c chung m&agrave;u &aacute;o, v&agrave; đặc biệt l&agrave; gặp lại những người chỉ huy trưởng, những &ldquo;thủ lĩnh phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện&rdquo; qua từng năm, v&agrave; được c&ugrave;ng nhau nhắc lại một thời thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi. Như lời chia sẻ của ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung tại lễ tri &acirc;n: &ldquo;Qua những hoạt động của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, mỗi thế hệ thanh ni&ecirc;n đều t&igrave;m ra được &yacute; nghĩa sống cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(162).JPG" style="height:424px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n VN, Chủ tịch Trung ương&nbsp;Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;VN - tặng hoa tri &acirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; chỉ huy trưởng, nguy&ecirc;n chỉ huy trưởng&nbsp;c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Th&agrave;nh phố qua c&aacute;c năm</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỷ niệm 25 năm t&igrave;nh nguyện h&egrave; th&agrave;nh phố cũng l&agrave; dịp Đo&agrave;n TNCS HCM Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được vinh dự đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; suốt nhiều năm liền. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; 4 tập thể v&agrave; 1 c&aacute; nh&acirc;n được nhận bằng khen của Thủ tướng ch&iacute;nh phủ, c&ugrave;ng nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực được nhận bằng khen Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; bằng khen Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TPHCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(124).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(126).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy - thay mặt Đảng v&agrave; Nh&agrave; Nước trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba cho Đo&agrave;n TNCS HCM Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(133).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31293/Dem_hoi_12th8%20(158).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xuất sắc cho phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện h&egrave; th&agrave;nh phố được nhận bằng khen từ&nbsp;Thủ tướng ch&iacute;nh phủ, từ Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">25 năm tuổi xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện l&agrave; niềm tự h&agrave;o của thế hệ trẻ th&agrave;nh phố đối với truyền thống của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, v&agrave; l&agrave; sự th&uacute;c đẩy to lớn cho phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện những m&ugrave;a h&egrave; tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐỨC DUY - NGUYỄN THẮNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về, hàng nghìn bạn trẻ TP. Hồ Chí Minh lại tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng nhằm chung tay gửi tặng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp. Càng gần đến Tết Kỷ Hợi 2019, các hoạt động tình nguyện càng sôi nổi, thiết thực.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ĐH Tôn Đức Thắng đã chiến thắng trận chung kết trước ĐH Nông Lâm với tỉ số 3-1, đoạt cúp vô địch Giải bóng đá Sinh viên TPHCM 2018

Agile Việt Nam
;