Giới trẻ sáng tạo cùng thuật ngữ "Resilience"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ph&aacute;p v&agrave; 5 năm quan hệ đối t&aacute;c chiến lược, Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với Cơ quan ph&aacute;t triển Ph&aacute;p (AFD) tổ chức gặp mặt b&aacute;o ch&iacute; th&ocirc;ng tin về Cuộc thi &quot;S&aacute;ng tạo c&ugrave;ng Resilience&quot; dịch v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c infographic/video clip thuật ngữ &ldquo;Resilience&rdquo; sang ng&ocirc;n ngữ tiếng Việt.</div> <p>&nbsp;</p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:501px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/00(270).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:328px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ban Tổ chức Cuộc thi trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh: Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Với chủ đề cuộc thi: Dịch kh&aacute;i niệm &ldquo;Resilience&rdquo; sang ng&ocirc;n ngữ tiếng Việt hoặc s&aacute;ng t&aacute;c infographic/video clip bằng tiếng Việt cho thuật ngữ &quot;Resilience&quot; . Đối tượng tham gia cuộc thi l&agrave; một hoặc một nh&oacute;m t&aacute;c giả kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 người, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n mang quốc tịch Việt Nam, kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi; với thể loại dự thi gồm: Dịch thuật v&agrave; infographic/video clip.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Y&ecirc;u cầu về t&aacute;c phẩm dịch thuật kh&aacute;i niệm &ldquo;Resilience&rdquo; sang tiếng Việt bằng một từ/ một cụm từ tiếng Việt. Khuyến kh&iacute;ch k&egrave;m theo phần giải th&iacute;ch khoảng 100 từ dưới dạng phi&ecirc;n bản Word, ph&ocirc;ng chữ Times new roman, cỡ chữ 14 v&agrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n/nh&oacute;m chỉ được gửi một đề xuất.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đối với thể loại inforgraphic, mỗi c&aacute; nh&acirc;n/nh&oacute;m chỉ gửi t&aacute;c phẩm c&oacute; định dạng .JPEG hoặc .PNG, độ ph&acirc;n giải 800px X 600px trở l&ecirc;n, dung lượng từ 1Mb trở l&ecirc;n. Đối với videoclip, tất&nbsp; cả c&aacute;c b&agrave;i&nbsp; dự thi phải thực hiện&nbsp; dưới định&nbsp; dạng video. Chất&nbsp; lượng h&igrave;nh&nbsp; ảnh&nbsp; c&oacute; độ ph&acirc;n giải m&agrave;n h&igrave;nh 720 x 576 hoặc 1920 x 1080. Trong đ&oacute;, mỗi clip c&oacute; thời lượng tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 ph&uacute;t v&agrave; chưa từng được đăng tải tr&ecirc;n mạng internet. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c Video clip c&oacute; chất lượng tốt, h&igrave;nh ảnh v&agrave; &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c hiệu ứng, kỹ xảo về h&igrave;nh ảnh, &acirc;m thanh. Nội dung độc đ&aacute;o, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, c&oacute; th&ocirc;ng điệp r&otilde; r&agrave;ng. Mỗi nh&oacute;m hoặc c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể dự thi tối đa với 01 video clip.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:501px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/0(280).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:333px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Quang cảnh buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh: Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">V&ograve;ng chung khảo diễn ra từ ng&agrave;y 01/11/2018 đến ng&agrave;y 10/11/2018. Từ 20 t&aacute;c phẩm, Hội đồng Gi&aacute;m khảo sẽ lựa chọn 10 t&aacute;c phẩm v&agrave;o Top 10 v&agrave; chấm giải của mỗi thể loại. <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="v" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/9091.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:288px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn B&igrave;nh Minh - Ủy vi&ecirc;n BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng Ban bi&ecirc;n tập Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh Bảo Anh</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:12px">&nbsp;</span></span></span></div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn B&igrave;nh Minh - Ủy vi&ecirc;n BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng&nbsp;<span style="font-family:arial">Trung ương Đo&agrave;n</span>, Trưởng Ban bi&ecirc;n tập Cổng th&ocirc;ng tin điện tử cho biết, th&ocirc;ng qua cuộc thi nhằm tạo s&acirc;n chơi để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;m hiểu, ph&aacute;t huy sức s&aacute;ng tạo để dịch v&agrave; s&aacute;ng tạo c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền về &ldquo;Resilience&rdquo;. Đồng thời, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức bản th&acirc;n v&agrave; cộng đồng về sự ảnh hưởng cũng như về c&aacute;ch xử l&yacute;, ứng ph&oacute; v&agrave; khắc phục với c&aacute;c vấn đề trong x&atilde; hội đang diễn ra tại Việt Nam đặc biệt c&aacute;c &aacute;p lực về m&ocirc;i trường, biến đổi kh&iacute; hậu, hay hậu quả của qu&aacute; tr&igrave;nh tăng trưởng kinh tế v&agrave; đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh như t&igrave;nh trạng ngh&egrave;o đ&oacute;i, khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng tăng,&hellip;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">&quot;Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi được C&ocirc;ng th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;n tập trung truy&ecirc;n truy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội nhằm tạo sức thu h&uacute;t, sự lan toả rộng r&atilde;i trong x&atilde; hội, nhất l&agrave; giới trẻ&quot;, đồng ch&iacute; Nguyễn B&igrave;nh Minh n&oacute;i.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Theo &ocirc;ng Fabrice Richy - Gi&aacute;m đốc Cơ quan ph&aacute;t triển Ph&aacute;p (AFD) cho biết, Việt Nam đ&atilde; tạo ra một động lực tăng trưởng chưa từng c&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, nơi đ&acirc;y đang phải chịu nhiều t&aacute;c động của những &quot;biến động&quot; đang diễn ra hằng ng&agrave;y như qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh, những hiện tượng bất thường của thời tiết v&agrave; thi&ecirc;n tai do biến đổi kh&iacute; hậu. C&aacute;c hiện tượng như: ngập lụt, b&atilde;o, lốc, sạt lở, lũ qu&eacute;t v&agrave; hạn h&aacute;n xảy ra tại Việt Nam v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng diễn ra thường xuy&ecirc;n hơn v&agrave; với cường độ lớn hơn&hellip;</span></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="cs" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/9145.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:307px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&Ocirc;ng Fabrice Richy, Gi&aacute;m đốc Cơ quan ph&aacute;t triển Ph&aacute;p (AFD) ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:11px"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:12px">&quot;Th&ocirc;ng qua cuộc thi n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng kh&ocirc;ng chỉ thu được một sự chuyển ngữ th&agrave;nh c&acirc;u từ thuật ngữ, m&agrave; hơn nữa sẽ hiểu r&otilde; hơn những kinh nghiệm v&agrave; những điều m&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; chứng kiến; đồng thời đề xuất để giải quyết những vấn đề về ph&aacute;t triển. Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn thiết lập một quan hệ đối t&aacute;c bền vững v&agrave; d&agrave;i hạn giữa AFD v&agrave; Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, cũng như mong muốn triển khai những h&agrave;nh động ph&ugrave; hợp, hiệu quả tr&ecirc;n phương diện truyền th&ocirc;ng,&nbsp; huy động c&aacute;c bạn trẻ c&ugrave;ng tham gia giải quyết những vấn đề li&ecirc;n quan tới ph&aacute;t triển bền vững, trong đ&oacute; c&oacute; vấn đề biến đổi kh&iacute; hậu&quot;, &ocirc;ng Fabrice Richy n&oacute;i.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="vs" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/9212(1).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:343px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&Ocirc;ng Fabrice Richy trao đổi với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n lề buổi gặp mặt. Ảnh Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:501px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/000(257).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:334px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ban Tổ chức cuộc thi chụp h&igrave;nh lưu niệm với c&aacute;c bạn trẻ. Ảnh Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:203px; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:430px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Thời hạn nhận b&agrave;i dự thi bắt đầu từ ng&agrave;y 27/8 đến hết ng&agrave;y 14/10/2018 (7 tuần). Lễ Tổng kết, trao giải dự kiến v&agrave;o đầu th&aacute;ng 11, tại H&agrave; Nội.</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">T&aacute;c phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức th&ocirc;ng qua email: cuocthiresilience@gmail.com.</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">+ Ghi r&otilde; dự thi ở thể loại: + Dịch thuật;</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Inforgraphic/video clip;</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">+ Họ v&agrave; t&ecirc;n người dự thi (năm sinh, địa chỉ, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc học tập, điện thoại, email).</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">+ T&ecirc;n nh&oacute;m dự thi; danh s&aacute;ch c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia trong nh&oacute;m (năm sinh, địa chỉ, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc học tập, điện thoại, email). N&ecirc;u r&otilde; th&ocirc;ng tin của trưởng nh&oacute;m.</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">Trịnh L&yacute;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về, hàng nghìn bạn trẻ TP. Hồ Chí Minh lại tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng nhằm chung tay gửi tặng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp. Càng gần đến Tết Kỷ Hợi 2019, các hoạt động tình nguyện càng sôi nổi, thiết thực.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ĐH Tôn Đức Thắng đã chiến thắng trận chung kết trước ĐH Nông Lâm với tỉ số 3-1, đoạt cúp vô địch Giải bóng đá Sinh viên TPHCM 2018

Agile Việt Nam
;