Thiếu nhi thành phố bắt đầu một năm học tập tốt và rèn luyện chăm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0063.JPG" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&ograve;a chung&nbsp;kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui của Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n đưa trẻ đến trường, s&aacute;ng 5/9&nbsp;Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức lễ ph&aacute;t động chủ đề hoạt động Đội năm học 2018 - 2019: &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt - r&egrave;n luyện chăm&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0127.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn ra tại trường tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc;, lễ ph&aacute;t động chủ đề năm học mới đ&atilde; tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng cho h&agrave;ng trăm em học sinh trong ng&agrave;y lễ khai giảng. Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng qu&yacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố v&agrave; quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; về dự v&agrave; động vi&ecirc;n thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường sẽ c&oacute; một năm học thật hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0107.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0176.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, tươi vui v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng của học sinh trường tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc; trong ng&agrave;y khai giảng v&agrave; lễ ph&aacute;t động chủ đề hoạt động Đội cho năm học mới</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t động chủ đề năm học đến c&aacute;c em học sinh, Hội đồng Đội cho biết với những kết quả t&iacute;ch cực đ&atilde; đạt được trong năm học vừa qua, cả về chăm lo cho việc học tập, vui chơi v&agrave; ph&aacute;t triển đa dạng c&aacute;c hoạt động của Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong, chủ đề năm học 2018 - 2019 sẽ tập trung v&agrave;o việc đầu tư c&oacute; chiều s&acirc;u hơn nữa trong tất cả c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t triển kĩ năng cho c&aacute;c em học sinh, đặc biệt l&agrave; trong việc tổ chức phong tr&agrave;o tại trường của c&aacute;c Li&ecirc;n Đội. Hội đồng Đội cũng mong muốn chủ đề &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt - r&egrave;n luyện chăm&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ thể hiện ở trường v&agrave; trong c&aacute;c hoạt động Đội m&agrave; c&ograve;n được c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c em học sinh thực h&agrave;nh ngay trong ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh v&agrave; đời sống của c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0068.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội TP - đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t động chủ đề hoạt động Đội năm học 2018 - 2019: &quot;</em></span></span><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt - r&egrave;n luyện chăm&rdquo;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0091.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện cho đội vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, em Nguyễn Thị Thu An - Li&ecirc;n Đội trưởng trường tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc; đ&atilde; thể hiện quyết t&acirc;m sẽ c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n thực hiện thật tốt chủ đề hoạt động Đội của năm học mới bằng những việc l&agrave;m cụ thể như: t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động, t&iacute;ch cực gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, v&agrave; t&iacute;ch cực thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng trao tặng 20 suất học bổng Nụ cười hồng cho c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n của trường đ&atilde; t&iacute;ch cực trong học tập v&agrave; năng nổ tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o v&agrave; hoạt động Đội. Đ&acirc;y l&agrave; sự động vi&ecirc;n kh&iacute;ch lệ lớn gi&uacute;p c&aacute;c em tiếp tục hăng h&aacute;i trong c&aacute;c hoạt động Đội của trường v&agrave; ở địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0099.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Hội đồng Đội TP ch&uacute;c mừng 20 em được tặng học bổng&nbsp;</span></em></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều khu vực s&acirc;n chơi kiến thức, s&acirc;n chơi kĩ thuật, s&acirc;n chơi t&agrave;i năng đ&atilde; được tổ chức tại lễ ph&aacute;t động, thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng c&aacute;c em học sinh tập trung đến tham gia như: biểu diễn s&acirc;n khấu h&oacute;a nghệ thuật cải lương, quầy đọc s&aacute;ch v&agrave; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ lưu động, s&acirc;n chơi kh&eacute;o tay tạo h&igrave;nh, s&acirc;n chơi mỹ thuật t&ocirc; tượng, khu vực chiếu phim &ldquo;Con rồng ch&aacute;u ti&ecirc;n&rdquo; v&agrave; t&aacute;c phẩm &ldquo;Lịch sử nước ta&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0146.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0160.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0166.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Những khu vực s&acirc;n chơi trải nghiệm được c&aacute;c em rất y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tập trung rất đ&ocirc;ng</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0184.JPG" style="height:401px; width:600px" /><br /> V&agrave; c&ugrave;ng nhau&nbsp;t&igrave;m hiểu về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em c&ograve;n được c&aacute;c chiến sĩ cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng hướng dẫn việc thực h&agrave;nh đ&uacute;ng quy định an to&agrave;n giao th&ocirc;ng như l&agrave;m quen với những biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng, giả định t&igrave;nh huống v&agrave; gi&uacute;p học sinh biết xử l&yacute; đ&uacute;ng c&aacute;ch &hellip; nhằm đảm ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu đề ra của năm 2018 &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;