Báo Khăn Quàng Đỏ: Đêm hội “Trung thu mơ ước” dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối 16/9,&nbsp; đ&ecirc;m hội &ldquo;Trung thu mơ ước&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c bệnh nhi bệnh nan y, c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 v&agrave; 2 đ&atilde; diễn ra tại t&ograve;a soạn b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31401/IMG_0188.JPG" style="height:437px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&ocirc; Mai Thị Hạnh v&agrave; Tổng bi&ecirc;n tập B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ Nguyễn Khắc Cường tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Trung Thu mơ ước&quot;&nbsp;l&agrave; chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội truyền thống m&agrave; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Nhi Đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với nh&oacute;m đồng h&agrave;nh Đại học&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n nh&oacute;m bạn b&egrave; th&acirc;n hữu của c&ocirc; Mai Thị Hạnh (phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) thực hiện h&agrave;ng năm. Chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho c&aacute;c bệnh nhi bệnh nan y, c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 v&agrave; 2 của th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh, c&ocirc; Mai Thị Hạnh (phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) đ&atilde; động vi&ecirc;n chia sẻ c&aacute;c em nhỏ: &quot; C&ocirc; mong c&aacute;c ch&aacute;u sẽ l&agrave; học sinh ngoan, đứa trẻ ngoan trong gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n gương mẫu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c ch&aacute;u cần uống thuốc đều đặn, đ&uacute;ng giờ b&aacute;c sĩ dặn v&agrave; biết tự chăm s&oacute;c cho m&igrave;nh, c&oacute; sức khỏe để học tốt. Ch&uacute;c c&aacute;c ch&aacute;u thật khỏe mạnh, mau khỏi bệnh. C&aacute;c c&ocirc; mong c&aacute;c ch&aacute;u lớn l&ecirc;n từng ng&agrave;y, ch&uacute;c những ước mơ của c&aacute;c ch&aacute;u bay cao, sớm trở th&agrave;nh hiện thực&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia chương tr&igrave;nh mỗi bệnh nhi được trao tặng một phần qu&agrave; trị gi&aacute; 600.000 đồng gồm c&oacute;: b&aacute;nh trung thu, lồng đ&egrave;n, sữa&hellip; v&agrave; một bao l&igrave; x&igrave; 600.000 ng&agrave;n đồng. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c em c&ograve;n được giao lưu với chị Hằng, ch&uacute; hề, xem m&uacute;a l&acirc;n, ảo thuật, c&aacute;c tiết mục ca nhạc v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. Đặc biệt c&aacute;c em c&ograve;n được tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi như t&ocirc; tượng, vẽ tranh, viết l&ecirc;n c&acirc;y điều ước về những ước mơ của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/09/16/1537100923_img_0255.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/09/16/1537100940_img_0263.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em nhỏ c&ugrave;ng nhau t&ocirc; tượng, viết l&ecirc;n c&acirc;y điều ước những mong muốn của m&igrave;nh.</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được biết tổng kinh ph&iacute; tổ chức chương tr&igrave;nh l&agrave; 180 triệu đồng do nh&oacute;m bạn b&egrave; th&acirc;n hữu c&ocirc; Mai Thị Hạnh t&agrave;i trợ. Trong những năm qua, nh&oacute;m c&ocirc; Mai Thị Hạnh đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, trong đ&oacute; c&oacute; 2 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ chăm s&oacute;c trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn l&agrave; chương tr&igrave;nh Trung Thu Mơ Ước v&agrave; Tết Cho Em.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/09/16/1537114355_img_8241.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em nhỏ c&ugrave;ng chụp h&igrave;nh lưu nhiệm với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&Yacute;&nbsp;NHUNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;