Báo Khăn Quàng Đỏ: Đêm hội “Trung thu mơ ước” dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối 16/9,&nbsp; đ&ecirc;m hội &ldquo;Trung thu mơ ước&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c bệnh nhi bệnh nan y, c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 v&agrave; 2 đ&atilde; diễn ra tại t&ograve;a soạn b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31401/IMG_0188.JPG" style="height:437px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&ocirc; Mai Thị Hạnh v&agrave; Tổng bi&ecirc;n tập B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ Nguyễn Khắc Cường tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Trung Thu mơ ước&quot;&nbsp;l&agrave; chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội truyền thống m&agrave; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Nhi Đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với nh&oacute;m đồng h&agrave;nh Đại học&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n nh&oacute;m bạn b&egrave; th&acirc;n hữu của c&ocirc; Mai Thị Hạnh (phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) thực hiện h&agrave;ng năm. Chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho c&aacute;c bệnh nhi bệnh nan y, c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 v&agrave; 2 của th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh, c&ocirc; Mai Thị Hạnh (phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) đ&atilde; động vi&ecirc;n chia sẻ c&aacute;c em nhỏ: &quot; C&ocirc; mong c&aacute;c ch&aacute;u sẽ l&agrave; học sinh ngoan, đứa trẻ ngoan trong gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n gương mẫu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c ch&aacute;u cần uống thuốc đều đặn, đ&uacute;ng giờ b&aacute;c sĩ dặn v&agrave; biết tự chăm s&oacute;c cho m&igrave;nh, c&oacute; sức khỏe để học tốt. Ch&uacute;c c&aacute;c ch&aacute;u thật khỏe mạnh, mau khỏi bệnh. C&aacute;c c&ocirc; mong c&aacute;c ch&aacute;u lớn l&ecirc;n từng ng&agrave;y, ch&uacute;c những ước mơ của c&aacute;c ch&aacute;u bay cao, sớm trở th&agrave;nh hiện thực&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia chương tr&igrave;nh mỗi bệnh nhi được trao tặng một phần qu&agrave; trị gi&aacute; 600.000 đồng gồm c&oacute;: b&aacute;nh trung thu, lồng đ&egrave;n, sữa&hellip; v&agrave; một bao l&igrave; x&igrave; 600.000 ng&agrave;n đồng. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c em c&ograve;n được giao lưu với chị Hằng, ch&uacute; hề, xem m&uacute;a l&acirc;n, ảo thuật, c&aacute;c tiết mục ca nhạc v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. Đặc biệt c&aacute;c em c&ograve;n được tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi như t&ocirc; tượng, vẽ tranh, viết l&ecirc;n c&acirc;y điều ước về những ước mơ của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/09/16/1537100923_img_0255.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/09/16/1537100940_img_0263.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em nhỏ c&ugrave;ng nhau t&ocirc; tượng, viết l&ecirc;n c&acirc;y điều ước những mong muốn của m&igrave;nh.</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được biết tổng kinh ph&iacute; tổ chức chương tr&igrave;nh l&agrave; 180 triệu đồng do nh&oacute;m bạn b&egrave; th&acirc;n hữu c&ocirc; Mai Thị Hạnh t&agrave;i trợ. Trong những năm qua, nh&oacute;m c&ocirc; Mai Thị Hạnh đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, trong đ&oacute; c&oacute; 2 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ chăm s&oacute;c trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn l&agrave; chương tr&igrave;nh Trung Thu Mơ Ước v&agrave; Tết Cho Em.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/09/16/1537114355_img_8241.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em nhỏ c&ugrave;ng chụp h&igrave;nh lưu nhiệm với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&Yacute;&nbsp;NHUNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;