Lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên Thành phố góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ng&agrave;y 04/9/2018 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n về việc tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; đối với việc sửa đổi Luật Thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; đối với việc sửa đổi Luật Thanh ni&ecirc;n.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Nội dung định hướng:</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c quyền, nghĩa vụ của thanh ni&ecirc;n nhằm cụ thể h&oacute;a c&aacute;c quyền, nghĩa vụ của c&ocirc;ng d&acirc;n theo Hiến ph&aacute;p năm 2013 v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Ch&iacute;nh s&aacute;ch của nh&agrave; nước đối với nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n đặc th&ugrave; (bao gồm: thanh ni&ecirc;n từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số, thanh ni&ecirc;n xung phong, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, thanh ni&ecirc;n c&oacute; t&agrave;i năng, thanh ni&ecirc;n khuyết tật, thanh ni&ecirc;n nhiễm HIV/AIDS, thanh ni&ecirc;n sau cai nghiện ma t&uacute;y, thanh ni&ecirc;n sai cải tạo, thanh ni&ecirc;n di cư);</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Tr&aacute;ch nhiệm của Nh&agrave; nước, gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; x&atilde; hội đối với Thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Hội LHTN Việt Nam v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (vị tr&iacute;, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm) đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Cơ chế ph&aacute;t huy Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội về x&acirc;y dựng, thực thi ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan trực tiếp đến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (Nội dung, tổ chức bộ m&aacute;y ở c&aacute;c cấp); tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Về tổ chức phối hợp li&ecirc;n ng&agrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (cấp Trung ương, cấp tỉnh);</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&agrave; tổ chức phối hợp li&ecirc;n ng&agrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng, thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Nguồn lực thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Những vấn đề cụ thể kh&aacute;c nảy sinh từ thực tiễn t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n ở địa phương cần được nghi&ecirc;n cứu, đưa v&agrave;o quy định trong Luật Thanh ni&ecirc;n (sửa đổi).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. T&agrave;i liệu:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Luật Thanh ni&ecirc;n năm 2005;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đề cương Luật Thanh ni&ecirc;n sửa đổi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Đường dẫn t&agrave;i liệu:<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHqYYddbm2oF15v8ZVH5g8x6kOE08mKR"><span style="color:#FF0000"> </span></a></strong><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHqYYddbm2oF15v8ZVH5g8x6kOE08mKR"><span style="color:#FF0000"><strong><em>goo.gl/SegjbH</em></strong></span></a></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="590" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerNjttzyC-dFv90nHH9qbkynKTDLzhZ3lHNQwazCj5eXrnFA/viewform?embedded=true" width="800">Đang tải...</iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;