Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn/res/news/2018/09/26-09-2018-le-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-hoi-truong-thong-nhat-tphcm-65B34730-details.jpg?vs=26092018110453" style="height:365px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>(Thanhuytphcm.vn) &ndash; Đ&uacute;ng 7 giờ 00 ph&uacute;t, Lễ viếng đồng ch&iacute; Trần Đại Quang, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam được cử h&agrave;nh trọng thể theo nghi thức Quốc tang, tại Nh&agrave; tang lễ quốc gia (số 5 Trần Th&aacute;nh T&ocirc;ng, H&agrave; Nội). C&ugrave;ng thời điểm n&agrave;y, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM v&agrave; tại x&oacute;m 13, x&atilde; Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh B&igrave;nh - qu&ecirc; hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</strong></span></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, TPHCM), đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể của TPHCM, c&aacute;c địa phương khu vực ph&iacute;a Nam v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở đầu lễ viếng l&agrave; đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM l&agrave;m trưởng đo&agrave;n, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Tổ chức Lễ tang v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang sau lễ viếng." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2609201835DA332E/26-09-2018Letang_3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; text-align:justify; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ghi sổ tang sau lễ viếng.</em></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ viếng, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đ&atilde; ghi sổ tang b&agrave;y tỏ l&ograve;ng thương tiếc, gửi đến gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn s&acirc;u sắc nhất. Trong sổ tang, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n viết: &quot;Th&agrave;nh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n TP v&ocirc; c&ugrave;ng thương tiếc vĩnh biệt đồng ch&iacute; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, c&ocirc;ng t&aacute;c, Đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc. Tr&ecirc;n cương vị Chủ tịch nước, Đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; nhiều quan t&acirc;m, ủng hộ việc x&acirc;y dựng c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch để TPHCM ph&aacute;t triển nhanh, bền vững hơn v&igrave; cả nước. Trong thời gian l&agrave; Đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV thuộc Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TPHCM, Đồng ch&iacute; đ&atilde; d&agrave;nh nhiều thời gian tiếp x&uacute;c, lắng nghe &yacute; kiến, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n TP để c&oacute; hướng giải quyết kịp thời.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để đ&aacute;p lại t&igrave;nh cảm của Đồng ch&iacute;, TPHCM sẽ tiếp tục chung sức, đồng l&ograve;ng, kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t huy sức mạnh đo&agrave;n kết, c&ugrave;ng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng s&aacute;ng tạo của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n TP để bảo vệ, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển TP trở th&agrave;nh TP văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh, g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp đ&oacute;, Đo&agrave;n đại biểu c&aacute;c cơ quan Trung ương tại TPHCM, đo&agrave;n đại biểu c&aacute;c địa phương khu vực ph&iacute;a Nam v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM làm trưởng đoàn đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2609201835DA332E/26-09-2018Letang_4.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; text-align:justify; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Trưởng đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TPHCM l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</em></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Trưởng đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TPHCM l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đến viếng v&agrave; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đại biểu HĐND TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Quyết T&acirc;m, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch HĐND TP l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đại biểu UBND TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TPHCM l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2609201835DA332E/26-09-2018Letang_5.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; text-align:justify; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng ch&iacute; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</em></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng ch&iacute; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM l&agrave;m trưởng đo&agrave;n&nbsp;v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đại biểu Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2609201835DA332E/26-09-2018Letang_7.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; text-align:justify; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n đại biểu Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM do đồng ch&iacute; Th&acirc;n Thị Thư, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</em></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đại biểu Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM do đồng ch&iacute; Th&acirc;n Thị Thư, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đại biểu Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n đại biểu Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TPHCM do đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TPHCM l&agrave;m trưởng đo&agrave;n v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Đoàn đại biểu Thanh thiếu niên tiêu biểu TPHCM do đồng chí Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành đoàn làm trưởng đoàn đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2609201835DA332E/26-09-2018Letang_6.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; text-align:justify; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n đại biểu Thanh thiếu nhi&nbsp;ti&ecirc;u biểu TPHCM do đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.</em></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Toàn cảnh Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2609201835DA332E/26-09-2018Letang_8.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; text-align:justify; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>To&agrave;n cảnh Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.</em></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng trong s&aacute;ng 26/9, nhiều đo&agrave;n đại biểu c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n TPHCM đ&atilde; v&agrave;o viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit">&nbsp;</span></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S.Hải &ndash; L. Hồ (Theo Webiste Th&agrave;nh ủy)</span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;