Tập huấn công tác Tuyên giáo quý III năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, ng&agrave;y 28.9, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o v&agrave; giao ban dư luận x&atilde; hội qu&yacute; III năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến dự v&agrave; chủ tr&igrave; hội nghị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tập huấn tuy&ecirc;n gi&aacute;o với h&agrave;nh tr&igrave;nh đến viếng thăm v&agrave; t&igrave;m hiểu lịch sử mở c&otilde;i phương Nam tại Đền thờ thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh, ch&agrave;o mừng 320 năm th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1698 &ndash; 2018); t&igrave;m hiểu, tham quan tại nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Trị An - Hồ nh&acirc;n tạo lớn nhất Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Địa điểm cuối c&ugrave;ng l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử Địa điểm căn cứ Trung ương cục Miền Nam (1961 &ndash; 1962) với phần chia sẻ của nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - &nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Li&ecirc;n hiệp C&aacute;c hội văn học nghệ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Văn nghệ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;về c&aacute;c b&agrave;i học lịch sử, &yacute; nghĩa của ca kh&uacute;c &ldquo;Nam bộ kh&aacute;ng chiến&rdquo;. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, với truyền thống &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ M&atilde; Đ&agrave;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/2.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đến tham quan Đền thờ Thượng đẳng thần - Lễ Th&agrave;nh Hầu - Nguyễn Hữu Cảnh</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/3.jpg" style="height:399px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/1.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/4.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/5.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tham quan Nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Trị An (Ngay từ những ng&agrave;y đầu thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xung k&iacute;ch tham gia vệ sinh 1.200ha l&ograve;ng hồ thủy điện Trị An, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Nh&agrave; m&aacute;y Thủy điện Trị An)</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>D&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ M&atilde;&nbsp;Đ&agrave;</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến giao lưu với c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu chủ tr&igrave; hội nghị giao ban dư luận x&atilde; hội</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/dai%20bieu%20gop%20y%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/dai%20bieu%20gop%20y.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu &yacute; kiến</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm&nbsp;</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;