TP. Hồ Chí Minh: Tuyên dương 24 gương Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 03.10, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương 24 gương Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường, x&atilde;, thị trấn ti&ecirc;u biểu năm 2018 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31439/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự lễ tuy&ecirc;n dương&nbsp;c&oacute;&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung &nbsp;Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Nguyễn Th&agrave;nh Trung v&agrave; anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng 284 anh, chị Chủ tịch Hội ở c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tiến h&agrave;nh nghi thức d&acirc;ng hoa tại Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tuy&ecirc;n dương, anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng mong muốn c&aacute;c gương sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy, gắn tinh thần, tr&aacute;ch nhiệm cao với c&ocirc;ng việc; kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong, bản lĩnh, bồi dưỡng kiến thức, ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động để đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại cơ sở đi l&ecirc;n. Hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội tại phường, x&atilde;, thị trấn rất đa dạng v&agrave; c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng với đời sống kinh tế - văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội, mỗi cơ sở l&agrave; một tế b&agrave;o gi&uacute;p Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; vững mạnh hơn, đồng ch&iacute; nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">24 gương được tuy&ecirc;n dương năm 2018 l&agrave; những c&aacute;n bộ Hội đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại đơn vị v&agrave; th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, n&acirc;ng cao nghiệp vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội. Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;sẽ tổ chức lớp tập huấn chức danh Chủ tịch Hội phường, x&atilde;, thị trấn trong 2 ng&agrave;y 03 - 05/10/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31439/2%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;