Tập huấn cho hơn 750 phụ trách Đội toàn thành năm học 2017 – 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31460/tap huan doi.JPG " style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Để chuẩn bị tốt cho c&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội năm học mới 2017 &ndash; 2018, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; kết hợp c&ugrave;ng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tổ chức tập huấn cho hơn 750 phụ tr&aacute;ch Đội to&agrave;n th&agrave;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ khai giảng lớp tập huấn diễn ra s&aacute;ng 06/10 tại trường Đo&agrave;n, với sự tham dự của đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; UVBCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng đội TP, đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Nghĩa &ndash; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội đồng đội TP, thầy Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh &ndash; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; của trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề: &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo;, năm học 2018 &ndash; 2019 sẽ tập trung cho 5 nhiệm vụ trọng t&acirc;m: Phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;; Thực hiện Chương tr&igrave;nh R&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n giai đoạn 2018 -2022; N&acirc;ng cao chất lượng Tổng phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; hoạt động Hội đồng Đội quận, huyện; C&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;p dục trẻ em, Tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền hoạt động Đội. Hoạt động tập huấn sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 06/10 đến 14/10, gồm 5 lớp: Lớp 1, 2 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 06/10, lớp 3, 4 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 07/10 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. Lớp 5 được tổ chức từ ng&agrave;y 13/10 -14/10 tại Trung t&acirc;m sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ).</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THU H</span>ƯƠNG - NAM TRỌNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bạn trẻ thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động công tác xã hội, tình nguyện vì cộng đồng trong Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 6 năm 2018

Agile Việt Nam
;