Thành Đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo ký kết liên tịch giai đoạn 2018 - 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0040.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 05/10, hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố giai đoạn 2013 &ndash; 2017 v&agrave; triển khai kế hoạch li&ecirc;n tịch giai đoạn 2018 &ndash; 2020 đ&atilde; diễn ra tại Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố</strong><strong>.</strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c Hội,&nbsp;Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Thanh Sơn &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Khoa Gi&aacute;o, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy,&nbsp;đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Diễm Thu &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;VN&nbsp;Th&agrave;nh phố; đại diện c&aacute;c Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục, Ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường THCS,&nbsp;THPT, đại diện Ban Thường vụ Quận, Huyện Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn 2013 &ndash; 2017, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; phối hợp chặc chẽ trong c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n kết giữa hai đơn vị đạt nhiều kết quả đ&aacute;ng kể. Trong đ&oacute;, hai b&ecirc;n đ&atilde; đổi mới nội dung, phương thức, n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n khu vực Trường học,&nbsp;thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m tham gia của học sinh. Hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống th&ocirc;ng qua phong tr&agrave;o Trần Quốc Toản&nbsp;&ldquo;tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ&rdquo;&nbsp;đ&atilde; thu h&uacute;t gần 800.000&nbsp;lượt học sinh tham gia; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; đ&atilde; tổ chức&nbsp;3.713 lần, &hellip; 7.700&nbsp;c&acirc;u lạc bộ học thuật, 1806 c&acirc;u lạc bộ S&aacute;ng tạo&nbsp;với gần 150.000 học sinh tham gia; hơn 700.000 &ldquo;Đ&ocirc;i bạn&nbsp;học tốt&rdquo;, gặt h&aacute;i được hơn 14 triệu hoa điểm mười.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những con&nbsp;số n&agrave;y cho thấy việc tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua học tập&nbsp;v&agrave;&nbsp;hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học được ch&uacute; trọng v&agrave; được tổ chức hiệu quả. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cả hai đơn vị kết hợp tăng cường gi&aacute;o dục thể chất, n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a tinh&nbsp;thần v&agrave; đặc biệt l&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội. Những chương tr&igrave;nh thực tế &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m chiến sĩ&rdquo; hay &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m n&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo; gi&uacute;p cho học sinh c&aacute;c cấp trải nghiệm được những hoạt động thực tế của cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn vừa qua, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện trong học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh , tạo ra m&ocirc;i trường cho học sinh, sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến v&igrave; th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. Những chương tr&igrave;nh cụ thể &nbsp;như &ldquo;V&ograve;ng tay b&egrave; bạn&rdquo; hay &ldquo;V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo; l&agrave; những v&iacute; dụ điển h&igrave;nh. Sự ph&aacute;t triển n&agrave;y nhờ v&agrave;o sự tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Đội khu vực trường học vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện hai đơn vị, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Diễm Thu - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2020. Trong li&ecirc;n tịch giai đoạn mới, về quan điểm chung của hai đơn vị kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay đổi, những hoạt động sắp tới cần c&oacute; sự lồng gh&eacute;p ph&ugrave; hợp sao cho tiết kiệm nhưng vẫn truyền tải được đến cho học sinh, sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0036.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Diễm Thu v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn mới 2018 &ndash; 2020, cả hai đơn vị thống nhất đưa ra kế hoạch phối hợp hoạt động ch&uacute; trọng v&agrave;o hai vấn đề ch&iacute;nh:&nbsp;một l&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội trong trường học. Hai l&agrave; tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n, Đội trong trường học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0149.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tại buổi lễ, đại diện 24 quận - huyện đo&agrave;n v&agrave; ph&ograve;ng GD&amp;ĐT cũng k&yacute; kết li&ecirc;n tịch giữa c&aacute;c đơn vị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 5 đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i tham luận về C&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp giữa Quận Đo&agrave;n v&agrave; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo Quận g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 5 giai đoạn 2013 &ndash; 2017. Hai đơn vị đ&atilde; phối hợp nhịp nh&agrave;ng, c&oacute; sự th&ocirc;ng nhất, r&otilde; r&agrave;ng trong chỉ đạo hoạt động tại khối trường học, g&oacute;p phần định hướng chung hoạt động, tạo t&iacute;nh chủ động v&agrave; s&aacute;ng tạo cho cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0007-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham luận &ldquo;Đổi mới tư duy quản l&yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả gi&aacute;o dục to&agrave;n diện học sinh&rdquo;&nbsp;của trường THCS &ndash; THPT Hồng H&agrave; đặt ra vấn đề chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục to&agrave;n diện học sinh l&agrave; một trong những biện ph&aacute;p đột ph&aacute; nhằm thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng việc x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0011.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;nhận định: &ldquo;Trong c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp cơ bản đ&atilde; l&agrave;m tốt. Tuy nhi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m c&oacute; một số vấn đề m&agrave; hai ng&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;lại, t&igrave;m giải ph&aacute;p tốt hơn.&rdquo;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng cho biết việc phối hợp giữa ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n, Hội hiện nay&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; địa phương quan t&acirc;m m&agrave; ở cấp Trung Ương Đo&agrave;n v&agrave; Bộ Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo cũng đặt việc phối hợp n&agrave;y l&agrave; một nội dung quan trọng trong chương tr&igrave;nh hoạt động của cả hai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0025.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - ph&aacute;t biểu tại lễ k&yacute; kết li&ecirc;n tịch</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n chung hoạt động phối hợp giữa hai ng&agrave;nh đ&atilde; l&agrave;m rất nhịp nh&agrave;ng, c&aacute;c trường, thầy c&ocirc;, ban gi&aacute;m hiệu, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng của quận,&nbsp;huyện đ&atilde; tạo điều kiện tốt cho việc phối hợp hoạt động trong nh&agrave; trường. Nhiều nơi, c&aacute;c thầy c&ocirc; rất chủ động&nbsp;quan t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp với tổ chức Đo&agrave;n. Qua quan s&aacute;t, những trường c&oacute; phong tr&agrave;o thi đua Đo&agrave;n, Hội s&ocirc;i nổi chắc chắn hoạt động thi đua học tập cũng rất tốt, việc lồng gh&eacute;p hoạt động Đo&agrave;n, Hội v&agrave; học tập được tổ chức rất sinh động, hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; tặng&nbsp;bằng khen, giấy khen cho c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp hoạt động giữa hai ng&agrave;nh. Trong đ&oacute;,&nbsp;8 tập thể Ban Thường vụ Quận Huyện Đo&agrave;n, 24 c&aacute; nh&acirc;n thường trực Quận Huyện Đo&agrave;n nhận bằng khen của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;32 tập thể c&aacute;c Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận Huyện v&agrave; c&aacute;c trường THPT nhận giấy khen của Sở GD&amp;ĐT&nbsp;Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0150.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;