32 thanh niên công nhân tiêu biểu vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31482/DSC_0095.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 14/10, Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng &ldquo;Nguyễn Văn Trỗi&rdquo; lần thứ 11 &ndash; năm 2018 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Thị Diệu Th&uacute;y &ndash; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động TP.HCM, c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c Sở, Ban, Ng&agrave;nh của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi l&agrave; danh hiệu cao qu&yacute; v&agrave; thu h&uacute;t rất nhiều sự quan t&acirc;m, phấn đấu của c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n đang hoạt động trong c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Giải thưởng nhằm mục đ&iacute;ch khơi dậy niềm tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt nam v&agrave; truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố, những người đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p một phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, cả nước n&oacute;i chung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay giải thưởng đ&atilde; thu h&uacute;t 89 hồ sơ đến từ 26 cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n th&agrave;nh phố, tất cả c&aacute;c gương tham gia x&eacute;t chọn đều c&oacute; một n&eacute;t nổi bật ri&ecirc;ng của m&igrave;nh. Họ đ&atilde; mang c&aacute;c s&aacute;ng kiến, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, sự nhiệt huyết của bản th&acirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đơn vị. Năm nay giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi được trao cho 32 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p, s&aacute;ng kiến v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh nổi bật trong lao động, đem lại năng lực sản xuất v&agrave; kinh doanh cao cho đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31482/DSC_0062.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; lắng nghe v&agrave; chia sẻ với những kh&oacute; khăn, những th&agrave;nh c&ocirc;ng của ba gương điển h&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn H&ugrave;ng Linh &ndash; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV chế t&aacute;c v&agrave; kinh doanh trang sức PNJ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thảo Nhi -&nbsp; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Đo&agrave;n TCT C&ocirc;ng nghiệp &ndash; In &ndash; Bao b&igrave; Liksin v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Trường Ph&aacute;t &ndash; Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP cấp nước Ph&uacute; H&ograve;a T&acirc;n, Đo&agrave;n TCT Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31482/IMG_5148.jpeg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ tuy&ecirc;n dương nằm trong chuỗi hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ ni&ecirc;m 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 &ndash; 15/10/21018). Trong thời gian diễn ra hoạt động, c&aacute;c cấp th&agrave;nh, Ban thường vụ th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện những chương tr&igrave;nh thiết thực kh&aacute;c như: tổ chức hội thi &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng&rdquo;; tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố; trao tặng 11 &ldquo;Căn ph&ograve;ng mơ ước&rdquo; v&agrave; 200 phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc; n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;