Đoàn HFIC: Tập huấn chuyên đề "Tuổi trẻ sáng tạo vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m sao để k&iacute;ch th&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t huy sự s&aacute;ng tạo trong đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đưa những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo th&agrave;nh những sản phẩm, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang lại lợi &iacute;ch thiết thực cho đơn vị, cho tổ chức Đo&agrave;n, g&oacute;p phần x&acirc;y&nbsp;dựng đơn vị vững mạnh, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa&nbsp;t&igrave;nh, đ&oacute; lu&ocirc;n l&agrave; những trăn trở của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2018), Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n năm 2018, nhằm cung cấp c&aacute;c c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến thực hiện chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2018 &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n HFIC s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; c&aacute;c kiến thức cần thiết về Nghị quyết 54 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; cho Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức, l&yacute; luận v&agrave; kỹ năng của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, tạo m&ocirc;i trường, điều kiện để s&aacute;ng tạo v&agrave; biến những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo th&agrave;nh sản phẩm, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; gi&aacute; trị, s&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2018 tại Hội trường C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội nghị tập huấn chuy&ecirc;n đề năm 2018 &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo v&igrave; th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty, tập thể&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh, Ủy ban kiểm tra Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty, c&aacute;c bộ Đo&agrave;n chủ chốt v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; HFIC&nbsp;đ&atilde; được lắng nghe 02 chuy&ecirc;n đề bao gồm: chuy&ecirc;n đề &ldquo;&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; triển khai thực hiện Cổng th&ocirc;ng tin &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo; do đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m của Nghị quyết 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; cho Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; do đồng ch&iacute; Đo&agrave;n H&ugrave;ng Vũ Hưng &ndash; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy tr&igrave;nh b&agrave;y, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; c&ograve;n được chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m&nbsp;để thảo luận về c&aacute;c phương ph&aacute;p tạo m&ocirc;i trường khuyến kh&iacute;ch s&aacute;ng tạo cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; tập thể Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n HFIC, hy vọng rằng năm 2018 sẽ l&agrave; một năm với thật nhiều &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, nhiều sản phẩm, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực, phục vụ cho sự ph&aacute;t triển của đơn vị, của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31495/Tap huan chuyen de 2.JPG" style="height:338px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &quot;&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; triển khai thực hiện Cổng th&ocirc;ng tin &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;</span></em></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31495/Tap huan chuyen de 4.JPG" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Đo&agrave;n H&ugrave;ng Vũ Hưng - Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề&nbsp;&ldquo;C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m của Nghị quyết 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; cho Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;