Tuổi Trẻ Online trở lại với giao diện mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Dự kiến, đ&uacute;ng 0 giờ ng&agrave;y 17.10<em>, Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ News&nbsp;</em>v&agrave;&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Video Online</em>&nbsp;trở lại với giao diện mới, sau 3 th&aacute;ng tạm xa độc giả.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/Anh%20Chu.jpg" style="height:412px; width:653px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tối 16.10, tại T&ograve;a soạn B&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ&nbsp;</em>(60A Ho&agrave;ng Văn Thụ, P.9, Q.Ph&uacute; Nhuận, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) diễn ra lễ ra mắt giao diện mới c&aacute;c sản phẩm&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ News&nbsp;</em>v&agrave;<em>&nbsp;Tuổi Trẻ Video Online.&nbsp;</em>Rất đ&ocirc;ng bạn đọc, đồng nghiệp, đối t&aacute;c v&agrave; c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp đ&atilde; đến tham dự để ch&agrave;o mừng sự trở lại của c&aacute;c ấn phẩm điện tử&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/Ban%20doc%20bao.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ&ocirc;ng đảo bạn đọc th&acirc;n thiết đ&atilde; đến dự lễ ra mắt. ẢNH: THANH TUYỀN.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong lần ra mắt giao diện mới,&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ News</em>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Video Online</em>&nbsp;đ&atilde; được đầu tư, cải tiến nhiều về thiết kế v&agrave; chức năng hướng đến tối ưu h&oacute;a trải nghiệm của bạn đọc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong suốt ba th&aacute;ng qua, tập thể những người l&agrave;m b&aacute;o ở&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;đ&atilde; nỗ lực chuẩn bị cho sự trở lại n&agrave;y. Giao diện của cả ba ấn phẩm điện tử được đầu tư cải tiến nhiều về thiết kế v&agrave; chức năng, hướng đến tối ưu h&oacute;a trải nghiệm của bạn đọc. C&aacute;c ấn phẩm cũng sẽ mang đến nhiều nội dung đa dạng, phong ph&uacute;, c&oacute; chất lượng cao để đ&aacute;p ứng ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/Giao%20dien%20moi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>0 giờ 00 ph&uacute;t ng&agrave;y 17-10, bạn đọc c&oacute; thể đăng k&yacute; với t&agrave;i khoản tr&ecirc;n Tuổi Trẻ Online. ẢNH: THANH TUYỀN.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;L&ecirc; Thế Chữ, đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ trong lần trở lại n&agrave;y. &Ocirc;ng gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc trong suốt 43 năm đồng h&agrave;nh, sẻ chia với&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>. &ldquo;Trong ba th&aacute;ng qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; rất nhớ bạn đọc của m&igrave;nh. M&atilde;i m&atilde;i với ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn đọc l&agrave; một t&agrave;i sản v&ocirc; gi&aacute;&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng bi&ecirc;n tập cũng nhấn mạnh rằng ch&iacute;nh sự trao gửi niềm tin của bạn đọc đ&atilde; tạo ra một&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;với bản sắc v&agrave; gi&aacute; trị ri&ecirc;ng biệt. Như ch&iacute;nh trong l&aacute; thư gửi bạn đọc,&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;viết &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nhớ điều đ&oacute;. V&agrave; lu&ocirc;n nhớ th&ocirc;ng điệp truyền đi qua nhiều thế hệ nh&agrave; b&aacute;o: V&igrave; một cuộc sống ng&agrave;y mai tốt đẹp v&agrave; tử tế,&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;sẽ m&atilde;i m&atilde;i phụng sự bạn đọc!&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/ttotrolai_nwgm.png" style="height:270px; width:480px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TH</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Ảnh: Thanh Tuyền PLO</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;