Phát huy tiềm năng to lớn của sinh viên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 &ndash; 2020) Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh định hướng nội dung g&oacute;p &yacute; Dự thảo kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ X (2018 - 2023)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">N&acirc;ng chất danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, anh Phạm Kiều Hưng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2018, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đ&atilde; được triển khai đến to&agrave;n thể hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, qua đ&oacute;, 100% c&aacute;c đơn vị đ&atilde; triển khai thực hiện phong tr&agrave;o với nhiều giải ph&aacute;p hiệu quả, s&aacute;ng tạo.Trong giai đoạn đ&atilde; c&oacute; gần 10.400 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, 295 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp th&agrave;nh, 187 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trung ương, 522 tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, 8 tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp th&agrave;nh v&agrave; 8 tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c cấp đ&atilde; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cho sinh vi&ecirc;n; c&oacute; giải ph&aacute;p tạo điều kiện cho sinh vi&ecirc;n tiếp cận nguồn học liệu ti&ecirc;n tiế ntrong v&agrave; ngo&agrave;i nước; phối hợp với những đơn vị li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng cổng th&ocirc;ng tin sinh vi&ecirc;n để hỗ trợ sinh vi&ecirc;n trong việc quảng b&aacute;, giới thiệu kết quả nghi&ecirc;n cứu khoa học, sản phẩm s&aacute;ng tạo đến với c&aacute;c doanh nghiệp&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn n&agrave;y, sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tiếp tục được n&acirc;ng l&ecirc;n, nội dung hoạt động t&igrave;nh nguyện ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nửa cuối nhiệm kỳ V tiếp tục x&acirc;y dựng danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đồng thời tiếp thu, triển khai thực hiện những gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu của người sinh vi&ecirc;n trong bối cảnh hiện nay; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu, tuy&ecirc;n truyền phong tr&agrave;o, gi&aacute; trị danh hiệu v&agrave; c&aacute;c tấm gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; tới sinh vi&ecirc;n, cấp ủy, ch&iacute;nh quyền địa phương, nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền về những tấm gương, h&agrave;nh động đẹp tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng v&agrave; mạng x&atilde; hội nhằm lan tỏa những gi&aacute; trị tốt đẹp đến đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n to&agrave;n x&atilde; hội; tiếp tục triển khai cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội của hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sinh vi&ecirc;n l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t biểu tại Hội nghị.​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, anh L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đề nghị Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố quan t&acirc;m, x&aacute;c định th&ecirc;m nhiều giải ph&aacute;p cụ thể, s&aacute;ng tạo đột ph&aacute; để triển khai trong nửa cuối nhiệm kỳ nhằm ph&aacute;t huy tiềm năng to lớn của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o thực hiện phong tr&agrave;o v&agrave; l&yacute; luận về c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n. &ldquo;Những y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n cần được Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố tiếp cận trong bối cảnh mới, với sự chuyển động, ph&aacute;t triển nhanh của phong tr&agrave;o, sự thay đổi v&agrave; đ&ograve;i hỏi ng&agrave;y c&agrave;ng cao về nhu cầu, điều kiện học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố; sự t&aacute;c động mạnh mẽ của cuộc c&aacute;ch mạng 4.0 v&agrave; những cơ chế mới của TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, anh L&ecirc; Quốc Phong đề nghị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo anh L&ecirc; Quốc Phong, với vị tr&iacute; l&agrave; trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo ĐH-CĐ lớn của đất nước, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố c&oacute; ảnh hưởng lớn đến phong tr&agrave;o chung của cả nước. Những đặc trưng của sinh vi&ecirc;n, những t&aacute;c động của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố phần lớn đều c&oacute; t&aacute;c động đến diện mạo, t&igrave;nh h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, chương tr&igrave;nh tư vấn, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n v&agrave; chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh giai đoạn 2018 - 2023 đang chờ đợi v&agrave; kỳ vọng nhiều v&agrave;o sự đ&oacute;ng g&oacute;p đa dạng, nhạy b&eacute;n, s&aacute;ng tạo của c&aacute;c cấp bộ Hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; lực lượng quan trọng trong thanh ni&ecirc;n, l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao, hội tụ từ nhiều địa phương trong cả nước; tập hợp, r&egrave;n luyện, ph&aacute;t huy lực lượng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; &yacute; nghĩa trong phạm vi tổ chức Hội của TPHCM m&agrave; c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị kh&ocirc;ng nhỏ trong việc ph&aacute;t triển của nhiều địa phương, của th&agrave;nh phố v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển đất nước&rdquo;, anh L&ecirc; Quốc Phong nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đề nghị Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tiếp tục nỗ lực đưa phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đi v&agrave;o thực chất, trở th&agrave;nh nhu cầu r&egrave;n luyện, phấn đấu của sinh vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Hiệp kỳ vọng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&oacute;ng vai tr&ograve; t&iacute;ch cực trong khơi gợi tinh thần s&aacute;ng tạo, đam m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n; chủ động phối hợp c&aacute;c tổ chức th&uacute;c đẩy c&aacute;c &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến khả thi, thiết thực trong sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh trong hội nghị:</span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/4.jpg" style="height:341px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.​</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/2.jpg" style="height:336px; width:600px" /></em><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tr&acirc;n trọng ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p qu&yacute; b&aacute;u, đầy tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/3.jpg" style="height:293px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được kiện to&agrave;n tại hội nghị.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc Phong (thứ hai từ phải qua) tham quan kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m sản phẩm s&aacute;ng tạo của sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/5.jpg" style="height:336px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đại biểu phấn khởi &quot;check-in&quot; với biểu trưng Đại hội X của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TUẤN L&Ecirc; - NGUYỄN THẮNG - KIM PHỤNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;