Mời tham dự Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện” và chương trình tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ban Tổ chức&nbsp;</strong></span><strong>Ng&agrave;y hội &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; v&agrave; chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; năm 2018</strong><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;th&acirc;n mời qu&yacute; thầy, c&ocirc; gi&aacute;o, phụ huynh v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh tham dự chương tr&igrave;nh ng&agrave;y 04/11/2018:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1</strong><strong>. </strong><strong>Lễ d&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong>:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong> <strong>Thời gian:</strong> 06g30 - 08g00 ng&agrave;y 04/11/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Địa điểm:</strong> Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh <em>(Số 01</em><em> Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Phường 12, Quận 4)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2</strong><strong>. </strong><strong>Ng&agrave;y hội &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2018</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Đối tượng: </strong>Học sinh đang theo học tại c&aacute;c trường Trung cấp, Trung cấp nghề, hệ Trung cấp của c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong> <strong>Thời gian:</strong> 08g00 - 10g00 ng&agrave;y 04/11/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Địa điểm:</strong> Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh <em>(500-502 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, </em><em>phường </em><em>B&igrave;nh Thuận, Quận 7)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Nội dung Ng&agrave;y hội: </strong>Tổ chức c&aacute;c hoạt động gắn với từng ti&ecirc;u ch&iacute; của phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Khu vực triển l&atilde;m v&agrave; giao lưu</em></strong><strong><em> c&aacute;c </em></strong><strong><em>gương điển h&igrave;nh trong phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;</em></strong><strong><em>:</em></strong> Triển l&atilde;m gương &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;; Chương tr&igrave;nh giao lưu, chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh y&ecirc;u trường, y&ecirc;u nghề của c&aacute;c gương &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; cấp Th&agrave;nh, cấp Trung ương qua c&aacute;c năm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện đạo đức - t&aacute;c phong&rdquo;: </em></strong>Tổ chức phần thi tương t&aacute;c trực tiếp th&ocirc;ng qua thiết bị di động tr&ecirc;n ứng dụng Kahoot về nội dung học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c văn bản Luật gắn với đối tượng học sinh trung cấp: Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, Luật Thanh ni&ecirc;n, Luật Gi&aacute;o dục, Luật Lao động; c&aacute;c văn bản Luật về biển đảo: c&ocirc;ng ước Li&ecirc;n Hiệp Quốc về Luật biển, Luật biển Việt Nam; khảo s&aacute;t nhanh về c&aacute;c vấn để gắn với học sinh trung cấp bằng ứng dụng Menti; chuy&ecirc;n đề tập huấn kỹ năng ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội v&agrave; quản l&yacute; cảm x&uacute;c bản th&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện tay nghề&rdquo;: </em></strong>Triển l&atilde;m c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, học cụ được s&aacute;ng tạo, cải tiến trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, l&agrave;m việc của c&aacute;c bạn học sinh; cương tr&igrave;nh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với c&aacute;c gương đạt giải trong c&aacute;c cuộc thi tay nghề c&aacute;c cấp trong nước v&agrave; khu vực; chuy&ecirc;n đề tập huấn t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp giai đoạn 4.0.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện kỹ năng, thể lực&rdquo;: </em></strong>&nbsp;Tổ chức gian h&agrave;ng, s&acirc;n chơi kiểm tra kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, xử l&yacute; t&igrave;nh huống; gian h&agrave;ng kiểm tra thể lực qua c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động: k&eacute;o co, đua ghe ngo, nhảy d&acirc;y, bật xa&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;C&acirc;u lạc bộ của t&ocirc;i&rdquo;: </em></strong>&nbsp;Tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng giới thiệu c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m học thuật, kỹ năng của c&aacute;c trường Trung cấp; chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật tr&ecirc;n s&acirc;n khấu của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m sở th&iacute;ch thuộc c&aacute;c trường Trung cấp v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3.</strong> <strong>Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; năm 2018</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Thời gian:</strong> 10g00 - 12g00 ng&agrave;y 04/11/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>- </strong><strong>&nbsp;Địa điểm:</strong> Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh &nbsp;<em>(500-502 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, phường B&igrave;nh Thuận, Quận 7)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&acirc;n trọng.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;