Tuyên dương 21 gương Học sinh 3 rèn luyện 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(96).JPG" style="height:394px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao bằng khen cho 21 đạt danh hiệu &quot;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&quot; năm 2018 v&agrave;o s&aacute;ng 4/11.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">21 gương được tuy&ecirc;n dương danh hiệu Học sinh 3 r&egrave;n luyện l&agrave; những bạn học sinh đang theo học tại c&aacute;c trường trung cấp, trung cấp nghề, hệ trung cấp của c&aacute;c trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&oacute; điểm học tập từ 8.0 trở l&ecirc;n v&agrave; điểm r&egrave;n luyện tốt trở l&ecirc;n, đ&atilde; đạt những giải thưởng trong c&aacute;c kỳ thi tay nghề cấp th&agrave;nh phố, cấp quốc gia v&agrave; quốc tế. C&aacute;c bạn&nbsp;được b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong; n&acirc;ng cao kiến thức, r&egrave;n luyện tay nghề; r&egrave;n luyện kỹ năng, th&aacute;i độ nghề nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;cho biết: &quot;Được triển khai từ năm 2012,&nbsp;Học sinh 3 r&egrave;n luyện đ&atilde; trở th&agrave;nh danh hiệu chứng nhận cho sự phấn đấu của học sinh c&aacute;c trường trung cấp, trung cấp nghề. Năm 2018, Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; nhận 114 hồ sơ đề cử v&agrave; b&igrave;nh chọn được 21 gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện cấp th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; c&aacute;c học sinh điển h&igrave;nh về&nbsp;nỗ lực trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, l&agrave; tấm gương để c&aacute;c học sinh kh&aacute;c&nbsp;noi theo, kh&ocirc;ng ngừng&nbsp;phấn đấu để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, kỹ năng, trở th&agrave;nh người giỏi tay nghề, đ&aacute;p ứng cho c&ocirc;ng việc trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(57).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Giao lưu c&ugrave;ng 4 gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Từng học 2 năm tại ĐH&nbsp;Giao th&ocirc;ng vận tải TPHCM</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;nhưng đ&atilde;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;chuyển sang học trung cấp nghề,</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Cao Văn Minh -&nbsp;học sinh&nbsp;Khoa Bảo tr&igrave; hệ thống thiết bị cơ kh&iacute; của Trường trung cấp nghề kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ H&ugrave;ng Vương,&nbsp;huy chương v&agrave;ng kỳ thi Tay nghề quốc gia năm 2018 v&agrave;&nbsp;huy chương v&agrave;ng kỳ thi Tay nghề ASEAN năm 2018 tại Bangkok, Th&aacute;i Lan đ&atilde;&nbsp;chia sẻ: &quot;Chuyển từ đại học sang trung cấp v&igrave; nhận thấy khi học nghề sẽ tiếp cận với thực h&agrave;nh nhiều hơn, hỗ trợ nhiều kỹ năng phục vụ cho c&ocirc;ng việc trong tương lai.&quot; Cao Văn Minh đặt ra phương ch&acirc;m trong học tập v&agrave; cuộc sống cho m&igrave;nh:&nbsp;&ldquo;Xuất ph&aacute;t điểm của mỗi người l&agrave; kh&aacute;c nhau nhưng nếu lựa chọn đ&uacute;ng con đường v&agrave; sở th&iacute;ch của bản th&acirc;n th&igrave; sẽ đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, bạn&nbsp;Nhan Mỹ Huyền -&nbsp;Khoa Kinh tế Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, đạt&nbsp;danh hiệu học sinh giỏi tại Hội thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018, c&oacute; điểm học tập 9.1 v&agrave; điểm r&egrave;n luyện tối đa&nbsp;100 - đ&atilde;&nbsp;chia sẻ về kinh nghiệm học tập: &quot;Lu&ocirc;n học ngay tại trường để mau nhớ v&agrave; dễ nhờ thầy c&ocirc; giảng giải th&ecirc;m những vấn đề chưa hiểu, sau đ&oacute; về nh&agrave; học qua s&aacute;ch vở v&agrave; c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin.&quot; Đạt danh hiệu Học sinh 3 r&egrave;n luyện l&agrave; niềm tự h&agrave;o của bản th&acirc;n, đồng thời cũng l&agrave; động lực để Nhan Mỹ Huyền&nbsp;tiếp tục phấn đấu học tập, r&egrave;n luyện trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(80).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Ho&agrave;i - Ph&oacute; trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bằng khen v&agrave; kỷ niệm chương cho c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện 2018.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(88).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM v&agrave; đ</span></em></span><em><span style="font-size:12px">ồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n </span></em><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">trao tặng bằng khen v&agrave; kỷ niệm chương cho c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện 2018.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong s&aacute;ng 4/11,</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện đ&atilde; d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Bảo t&agrave;ng HCM.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(27).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&aacute;c bạn cũng&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đ&atilde; c&ugrave;ng nhiều học sinh kh&aacute;c tham gia</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ng&agrave;y hội Học sinh 3 r&egrave;n luyện tại Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(36).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra&nbsp;nhiều&nbsp;hoạt động&nbsp;giao lưu, chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh y&ecirc;u nghề của c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện qua c&aacute;c năm, tổ chức thi tương t&aacute;c trực tiếp th&ocirc;ng qua thiết bị di động tr&ecirc;n ứng dụng Kahoot về nội dung học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, thi kiến thức ph&aacute;p luật ..., tập huấn</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;kỹ năng sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n - hiệu quả, c&aacute;c s&acirc;n chơi vận động tập thể, giao lưu văn nghệ ...</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(23).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ng&agrave;y hội c&ograve;n c&oacute; triển l&atilde;m c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, học cụ s&aacute;ng tạo, cải tiến trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập của&nbsp;&nbsp;học sinh, s&acirc;n chơi kiểm tra kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, xử l&yacute; t&igrave;nh huống, giới thiệu c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật, kỹ năng của c&aacute;c trường trung cấp ...</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vừa qua, Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu “Làm theo lời Bác” và gương gia đình 3 thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” tiêu biểu năm 2019.

Agile Việt Nam
;