Đội viên và đoàn viên hào hứng tìm hiểu Luật An toàn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0565.JPG" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng TP.Hồ Ch&iacute; Minh </strong><strong>đ&atilde; </strong><strong>tổ chức </strong><strong>c</strong><strong>hương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; năm 2018&nbsp;với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận 10</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội nhằm n&acirc;ng cao kiến thức, kỹ năng cũng như x&acirc;y dựng th&oacute;i quen ứng xử văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n. Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Bắc Nam - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban d&acirc;n vận Quận ủy quận 10, đồng ch&iacute; Mai Nhật Phương &ndash; B&iacute; thư quận đo&agrave;n 10, đặc biệt l&agrave; hơn 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi c&ugrave;ng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em&nbsp;đội vi&ecirc;n, thiếu nhi&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; được tham gia nhiều hoạt động như: &nbsp;được tập huấn kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; hướng dẫn kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n, kiểm tra thay nhớt v&agrave; b&atilde;o dưỡng xe miễn ph&iacute;, hướng dẫn kỹ thuật l&aacute;i xe an to&agrave;n tr&ecirc;n m&aacute;y RT. Ban tổ chức cũng tiến h&agrave;nh tặng qu&agrave; v&agrave; n&oacute;n bảo hiểm cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho nạn nh&acirc;n tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0578.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trải&nbsp; nghiệm với m&ocirc; h&igrave;nh l&aacute;i xe m&ocirc; t&ocirc; thực tế ảo</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0533.JPG" style="height:337px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0551.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&aacute;c em học sinh h&agrave;o hứng c&ugrave;ng nhau tham gia s&acirc;n chơi Thực h&agrave;nh tu&acirc;n thủ Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn thiếu nhi như: khu vực chụp h&igrave;nh chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;, s&acirc;n chơi vận động đi bộ an to&agrave;n tr&ecirc;n sa h&igrave;nh, kh&ocirc;ng gian sắc m&agrave;u với chủ đề &ldquo;an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo; l&agrave; nơi c&aacute;c bạn nhỏ thể hiện t&agrave;i năng hội họa, hội thi trực tuyến t&igrave;m hiểu kiến thức ph&aacute;p luật giao th&ocirc;ng qua phần mềm,&hellip; Với mỗi san chơi n&agrave;y, c&aacute;c kiến thức về giao th&ocirc;ng đều được lồng gh&eacute;p v&agrave;o luật chơi. Từ đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em nhỏ vừa vui chơi, vừa tiếp nhận c&aacute;c kiến thức giao th&ocirc;ng dễ d&agrave;ng, kh&ocirc;ng theo h&igrave;nh thức l&yacute; thuyết kh&ocirc; khan, kh&oacute; hiểu th&ocirc;ng thường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0463.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhấn mạnh: &ldquo;Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, ban tổ chức mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng, gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố biết c&aacute;ch tự bảo vệ m&igrave;nh, giảm nguy cơ tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường, đồng thời tham gia x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vừa qua, Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu “Làm theo lời Bác” và gương gia đình 3 thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” tiêu biểu năm 2019.

Agile Việt Nam
;