Đoàn viên và thanh thiếu nhi thi tài kiến thức cùng Ngày Pháp luật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7971.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 4/11, chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ Nghĩa Việt Nam&rdquo; năm 2018 Khu vực Quận &ndash; Huyện đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu h&uacute;t rất nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 (Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam), qua đ&oacute; n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật trong đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Chủ đề Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam năm 2018 l&agrave; &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, thực thi, bảo vệ ph&aacute;p luật, &yacute; thức tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, x&acirc;y dựng nh&agrave; nước li&ecirc;m ch&iacute;nh, h&agrave;nh động, kỷ cương, s&aacute;ng tạo, hiệu quả; x&atilde; hội d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; diễn ra c&aacute;c hoạt động như: Hội thi &ldquo;Tuổi trẻ cụm 2 hiểu luật, chấp h&agrave;nh luật&rdquo;, thực h&agrave;nh l&aacute;i xe an to&agrave;n, S&acirc;n chơi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật; S&acirc;n chơi ph&aacute;p luật d&agrave;nh cho thiếu nhi. Đặc biệt c&ograve;n c&oacute; hoạt động thay nhớt miễn ph&iacute; d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7753.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, c&aacute;c nội dung luật được tập trung đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền: Hiến ph&aacute;p nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật biển Việt Nam, Luật bi&ecirc;n giới Quốc gia, Luật Thanh ni&ecirc;n, Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, Luật Căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Bộ Luật H&igrave;nh sự. Trong đ&oacute;, khu vực Quận &ndash; Huyện tập trung tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c Luật như: Luật Nghĩa vụ qu&acirc;n sự (sửa đổi), Luật An to&agrave;n thực phẩm, Luật cư tr&uacute;, Luật H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; Gia đ&igrave;nh, Luật Bảo hiểm X&atilde; hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Nh&agrave; ở, Luật Đất đai.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7847.JPG" style="height:403px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật khu vực quận - huyện năm nay tập trung tuy&ecirc;n truyền về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thanh ni&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_2815.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">C&aacute;c em học sinh thảo luận s&ocirc;i nổi những kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7782.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&agrave;o hứng tranh t&agrave;i với cuộc thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng &quot; t&igrave;m hiểu luật ph&aacute;p nước CHXHVN Việt Nam.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều bạn sinh vi&ecirc;n ĐH Luật TPHCM đến tham gia chương tr&igrave;nh cho biết: &ldquo;Tham dự chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ Nghĩa Việt Nam, m&igrave;nh được hiểu s&acirc;u hơn về những quy định của ph&aacute;p luật Việt Nam. Những kiến thức luật m&agrave; m&igrave;nh học được trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ bổ trợ rất nhiều cho việc học trong trường, m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p m&igrave;nh nhận thức r&otilde; những h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật, qua đ&oacute; gi&uacute;p bản th&acirc;n v&agrave; những người xung quanh tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng vi phạm ph&aacute;p luật do sự thiếu hiểu biết&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;