Nhà Bè: “Hành trình dấu chuyển” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 10/11/2018, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: &ldquo;N&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, thực thi, bảo vệ ph&aacute;p luật, &yacute; thức tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nh&agrave; nước li&ecirc;m ch&iacute;nh, h&agrave;nh động, kỷ cương, s&aacute;ng tạo, hiệu quả; x&atilde; hội d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo; v&agrave; hoạt động &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh dấu chuyển&rdquo; năm 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của Đ/c L&ecirc; Văn Hoa, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy; Đ/c Trần Thị Mạnh, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Tư ph&aacute;p &ndash; Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến gi&aacute;o dục Ph&aacute;p luật Huyện; Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đ/c Ng&ocirc; Hải T&acirc;n, C&aacute;n bộ Đội CSGT &ndash; C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n, Thường trực 32 cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; hơn 150 c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/d385a59b9e047e5a2715.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/2d00c704fc9b1cc5458a.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong đời sống x&atilde; hội, ph&aacute;p luật c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng, vừa l&agrave; c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; nh&agrave; nước hữu hiệu, vừa tạo h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; an to&agrave;n, tin cậy, thuận lợi cho sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội. Ng&agrave;y 9/11 h&agrave;ng năm l&agrave; Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật được tổ chức nhằm t&ocirc;n vinh Hiến ph&aacute;p, ph&aacute;p luật, gi&aacute;o dục &yacute; thức thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật cho mọi người trong x&atilde; hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai tr&ograve; của luật ph&aacute;p trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết ph&aacute;p luật v&agrave; khả năng thực thi ph&aacute;p luật trong hoạt động quản l&yacute; nh&agrave; nước, hoạt động kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; sinh hoạt hằng ng&agrave;y của người d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/ca3b66385da7bdf9e4b6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Kể từ Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam được ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố c&aacute;ch đ&acirc;y 5 năm, huyện Nh&agrave; B&egrave; lu&ocirc;n l&agrave; địa phương c&oacute; nhiều nỗ lực, cố gắng để triển khai to&agrave;n diện, hiệu quả c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật với nội dung, h&igrave;nh thức hưởng ứng ng&agrave;y c&agrave;ng được đổi mới, đa dạng, phong ph&uacute;, kh&ocirc;ng chỉ tr&ecirc;n diện rộng m&agrave; c&ograve;n ch&uacute; trọng đến chiều s&acirc;u.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/33a8f8d6934973172a58.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/0b70b859d3c633986ad7.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện, đặc biệt l&agrave; những bạn thanh ni&ecirc;n chưa ngoan, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n tổ chức hoạt động &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh dấu chuyển&rdquo; năm 2018 với hy vọng H&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện tăng cường tr&aacute;ch nhiệm, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, cụ thể l&agrave; Luật giao th&ocirc;ng đường bộ, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng; tinh thần chia sẻ, cũng như hiểu biết hơn về những hậu quả kh&ocirc;n lường cho bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội m&agrave; tai nạn giao th&ocirc;ng mang lại th&ocirc;ng qua c&aacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh đến thăm hỏi, động vi&ecirc;n những c&aacute; nh&acirc;n, gia đ&igrave;nh vừa bị tai nạn giao th&ocirc;ng; tham quan thực tế tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy &ndash; nơi h&agrave;ng ng&agrave;y tiếp nhận h&agrave;ng trăm vụ việc thương vong do tai nạn giao th&ocirc;ng g&acirc;y ra, cũng như được tập huấn về c&aacute;c kỹ năng sơ cấp cứu cho người kh&ocirc;ng may gặp phải tai nạn giao th&ocirc;ng cũng như kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/20181110_112616.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/9268ce6bf5f415aa4ce5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n hy vọng: <em>&ldquo;</em><em>Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ giới hạn l&agrave; ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 11 m&agrave; được coi l&agrave; điểm mốc, sợi chỉ đỏ kết nối, xuy&ecirc;n suốt, c&oacute; sức lan tỏa s&acirc;u rộng trong cộng đồng d&acirc;n cư, nhắc nhở, gi&aacute;o dục mọi người ch&uacute;ng ta &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một ng&agrave;y m&agrave; l&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;y&rdquo; </em>v&agrave; <em>&ldquo;c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;c em học sinh sẽ l&agrave; gương s&aacute;ng trong việc t&ocirc;n trọng v&agrave; nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh Hiến ph&aacute;p, ph&aacute;p luật; thực hiện khẩu hiểu: <strong>Tuổi trẻ huyện Nh&agrave; B&egrave; sống v&agrave; l&agrave;m việc theo Hiến ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p luật</strong>&rdquo;. </em>G&oacute;p phần tạo sự lan tỏa trong gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội về tinh thần &ldquo;thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật&rdquo;, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; &ldquo;ph&aacute;t triển, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;<em>./.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>MINH T&Acirc;M</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;