Nhà Bè: “Hành trình dấu chuyển” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 10/11/2018, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: &ldquo;N&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, thực thi, bảo vệ ph&aacute;p luật, &yacute; thức tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nh&agrave; nước li&ecirc;m ch&iacute;nh, h&agrave;nh động, kỷ cương, s&aacute;ng tạo, hiệu quả; x&atilde; hội d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo; v&agrave; hoạt động &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh dấu chuyển&rdquo; năm 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của Đ/c L&ecirc; Văn Hoa, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy; Đ/c Trần Thị Mạnh, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Tư ph&aacute;p &ndash; Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến gi&aacute;o dục Ph&aacute;p luật Huyện; Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đ/c Ng&ocirc; Hải T&acirc;n, C&aacute;n bộ Đội CSGT &ndash; C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n, Thường trực 32 cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; hơn 150 c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/d385a59b9e047e5a2715.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/2d00c704fc9b1cc5458a.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong đời sống x&atilde; hội, ph&aacute;p luật c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng, vừa l&agrave; c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; nh&agrave; nước hữu hiệu, vừa tạo h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; an to&agrave;n, tin cậy, thuận lợi cho sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội. Ng&agrave;y 9/11 h&agrave;ng năm l&agrave; Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật được tổ chức nhằm t&ocirc;n vinh Hiến ph&aacute;p, ph&aacute;p luật, gi&aacute;o dục &yacute; thức thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật cho mọi người trong x&atilde; hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai tr&ograve; của luật ph&aacute;p trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết ph&aacute;p luật v&agrave; khả năng thực thi ph&aacute;p luật trong hoạt động quản l&yacute; nh&agrave; nước, hoạt động kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; sinh hoạt hằng ng&agrave;y của người d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/ca3b66385da7bdf9e4b6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Kể từ Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam được ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố c&aacute;ch đ&acirc;y 5 năm, huyện Nh&agrave; B&egrave; lu&ocirc;n l&agrave; địa phương c&oacute; nhiều nỗ lực, cố gắng để triển khai to&agrave;n diện, hiệu quả c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật với nội dung, h&igrave;nh thức hưởng ứng ng&agrave;y c&agrave;ng được đổi mới, đa dạng, phong ph&uacute;, kh&ocirc;ng chỉ tr&ecirc;n diện rộng m&agrave; c&ograve;n ch&uacute; trọng đến chiều s&acirc;u.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/33a8f8d6934973172a58.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/0b70b859d3c633986ad7.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện, đặc biệt l&agrave; những bạn thanh ni&ecirc;n chưa ngoan, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n tổ chức hoạt động &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh dấu chuyển&rdquo; năm 2018 với hy vọng H&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện tăng cường tr&aacute;ch nhiệm, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, cụ thể l&agrave; Luật giao th&ocirc;ng đường bộ, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng; tinh thần chia sẻ, cũng như hiểu biết hơn về những hậu quả kh&ocirc;n lường cho bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội m&agrave; tai nạn giao th&ocirc;ng mang lại th&ocirc;ng qua c&aacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh đến thăm hỏi, động vi&ecirc;n những c&aacute; nh&acirc;n, gia đ&igrave;nh vừa bị tai nạn giao th&ocirc;ng; tham quan thực tế tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy &ndash; nơi h&agrave;ng ng&agrave;y tiếp nhận h&agrave;ng trăm vụ việc thương vong do tai nạn giao th&ocirc;ng g&acirc;y ra, cũng như được tập huấn về c&aacute;c kỹ năng sơ cấp cứu cho người kh&ocirc;ng may gặp phải tai nạn giao th&ocirc;ng cũng như kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/20181110_112616.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31602/9268ce6bf5f415aa4ce5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n hy vọng: <em>&ldquo;</em><em>Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ giới hạn l&agrave; ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 11 m&agrave; được coi l&agrave; điểm mốc, sợi chỉ đỏ kết nối, xuy&ecirc;n suốt, c&oacute; sức lan tỏa s&acirc;u rộng trong cộng đồng d&acirc;n cư, nhắc nhở, gi&aacute;o dục mọi người ch&uacute;ng ta &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một ng&agrave;y m&agrave; l&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;y&rdquo; </em>v&agrave; <em>&ldquo;c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;c em học sinh sẽ l&agrave; gương s&aacute;ng trong việc t&ocirc;n trọng v&agrave; nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh Hiến ph&aacute;p, ph&aacute;p luật; thực hiện khẩu hiểu: <strong>Tuổi trẻ huyện Nh&agrave; B&egrave; sống v&agrave; l&agrave;m việc theo Hiến ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p luật</strong>&rdquo;. </em>G&oacute;p phần tạo sự lan tỏa trong gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội về tinh thần &ldquo;thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật&rdquo;, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; &ldquo;ph&aacute;t triển, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;<em>./.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>MINH T&Acirc;M</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;