20 năm ươm mầm đam mê khoa học và những nhà khoa học trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/banner%201.png" style="height:188px; width:1100px" /></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#0066ff"><strong><span style="background-color:transparent">Giải thưởng sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học Eur&eacute;ka trước đ&acirc;y l&agrave; Giải thưởng Khoa học Sinh vi&ecirc;n Eur&eacute;ka do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức h&agrave;ng năm d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đam m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học tại c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, học viện tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. </span></strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/banner2.png" style="width:1100px" /></span></strong></span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#0000CD"><span style="background-color:transparent">G</span></span><span style="color:#0066ff"><span style="background-color:transparent">iải thưởng nhằm động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch năng lực nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n, tạo điều kiện v&agrave; m&ocirc;i trường cho sinh vi&ecirc;n học tập &ndash; r&egrave;n luyện, từ đ&oacute; ươm mầm những nh&agrave; khoa học trẻ từ khi c&ograve;n tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường g&oacute;p phần đ&agrave;o tạo n&ecirc;n những nh&agrave; khoa học trong tương lai. </span></span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Qua 20 năm tổ chức, Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu Khoa học Eur&eacute;ka g&oacute;p phần đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả nước n&oacute;i chung, ứng dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu v&agrave;o sản xuất v&agrave; đời sống g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, phục vụ sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/image1.png" style="width:1100px" /></span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">C&aacute;ch đ&acirc;y 30 năm ng&agrave;y 21/12/1988, với b&agrave;i x&atilde; luận ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; ng&agrave;y mai ph&aacute;t triển&rdquo;, B&aacute;o Tuổi Trẻ đ&atilde; bắt tay v&agrave;o thực hiện một chiến dịch l&acirc;u d&agrave;i nhằm cổ động những tấm gương hiếu học, tuy&ecirc;n truyền điển h&igrave;nh vượt kh&oacute;, ph&aacute;t hiện t&agrave;i năng trong giới tri thức trẻ, gồm những học sinh, sinh vi&ecirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập, c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; năng khiếu đặc biệt, nghệ nh&acirc;n trẻ, c&aacute;c nh&agrave; khoa học kỹ thuật giỏi&hellip; </span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Khởi đầu từ &ldquo;Chương tr&igrave;nh 7&rdquo; của quỹ học bổng &ldquo;V&igrave; ng&agrave;y mai ph&aacute;t triển&rdquo; do B&aacute;o Tuổi Trẻ tổ chức. Năm 1990, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t triển th&agrave;nh &ldquo;Chương tr&igrave;nh Eur&eacute;ka t&agrave;i trợ cho c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu trẻ&rdquo;, mục đ&iacute;ch của chương tr&igrave;nh nhằm t&agrave;i trợ một phần kinh ph&iacute; cho c&aacute;c đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học c&ocirc;ng nghệ của sinh vi&ecirc;n hai năm cuối, c&aacute;n bộ giảng dạy trẻ v&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu khoa học trẻ của sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học trong th&agrave;nh phố. Kinh phi t&agrave;i trợ được gi&agrave;nh cho phương tiện thiết bị, giờ m&aacute;y t&iacute;nh, mua sắm sao ch&eacute;p tư liệu phục vụ ho&agrave;n th&agrave;nh đề t&agrave;i v&agrave; luận văn tốt nghiệp.&nbsp;</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/image2.png" style="width:1100px" /></span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Năm 1998, từ thực tế số lượng đề t&agrave;i của sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute; tăng cao, quy m&ocirc; nghi&ecirc;n cứu lớn v&agrave; khả năng ứng dụng thực tiễn cao, để đ&aacute;p ứng nhu cầu nghi&ecirc;n cứu khoa học của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&acirc;ng cấp Chương tr&igrave;nh Eur&eacute;ka th&agrave;nh &ldquo;Giải thưởng Khoa học sinh vi&ecirc;n &ndash; Eur&eacute;ka&rdquo;, mục đ&iacute;ch của Giải thưởng nhằm ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của sinh vi&ecirc;n, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, đồng thời Giải thưởng g&oacute;p phần v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, kh&iacute;ch lệ t&aacute;c giả ph&aacute;t huy tiềm năng của m&igrave;nh trong lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu &ndash; s&aacute;ng tạo v&agrave; g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n cầu nối quan trọng giữa giảng đường với thực tiễn cuộc sống.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Từ đ&oacute; năm 1999, Giải thưởng Khoa học Sinh vi&ecirc;n Eur&eacute;ka lần đầu ti&ecirc;n được tổ chức. Trong lần đầu ti&ecirc;n tổ chức, giải thưởng nhận được sự tham gia của 156 th&iacute; sinh với 116 đề t&agrave;i đến từ 13 trường Đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&aacute;c đề t&agrave;i được chia th&agrave;nh 5 nh&oacute;m lĩnh vực ch&iacute;nh l&agrave; khoa học tự nhi&ecirc;n, khoa học kỹ thuật, khoa học x&atilde; hội, khoa học kinh tế v&agrave; khoa học ph&aacute;p l&yacute;. Đ&acirc;y l&agrave; giải thưởng đầu ti&ecirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đam m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave;o thời điểm đ&oacute;. Đến năm 2008, Giải thưởng ch&iacute;nh thức mang t&ecirc;n Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n Nghi&ecirc;n cứu Khoa học Eur&eacute;ka.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 102, 255)"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Năm 2015, Giải thưởng được mở rộng d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n khu vực ph&iacute;a Nam (từ B&igrave;nh Thuận trở v&agrave;o), v&agrave; một năm sau đ&oacute; năm 2016, Giải thưởng ch&iacute;nh thức được mở rộng cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu khoa học tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/banner%203.png" style="height:154px; width:1100px" /></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Trải qua 20 lần tổ chức, Giải thưởng ng&agrave;y c&agrave;ng được mở rộng về quy m&ocirc;, ho&agrave;n thiện hơn trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức. Năm đầu ti&ecirc;n với số lượng chỉ 116 đề t&agrave;i từ 13 trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Từ đ&oacute; đến năm 2014, số lượng trường, số lượng đề t&agrave;i, số lượng th&iacute; sinh tham gia Giải thưởng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng tăng l&ecirc;n với hơn 600 đề t&agrave;i đến từ 45 trường tham gia mỗi năm. </span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Đến nay, sau hai&nbsp;năm mở rộng to&agrave;n quốc, mỗi năm Giải thưởng đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 900 đề t&agrave;i đến từ 100 trường đại học, cao đẳng, học viện tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Từ đ&oacute; cho thấy Giải thưởng ng&agrave;y cảng mở rộng về quy m&ocirc;, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; trở th&agrave;nh giải thưởng khoa học cao qu&yacute; được c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n chờ đợi mỗi năm.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/image3.png" style="width:1100px" /></span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Giải thưởng ng&agrave;y c&aacute;c ho&agrave;n thiện về nội dung, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, qua mỗi năm, Ban tổ chức giải thưởng lu&ocirc;n tiếp thu những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của th&iacute; sinh, c&aacute;c trường tham gia v&agrave; hội đồng khoa học. từ đ&oacute; ho&agrave;n hiện hơn c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức Giải thưởng, để Giải thưởng trở th&agrave;nh một s&acirc;n chơi nghi&ecirc;n cứu khoa học cho sinh vi&ecirc;n ở c&aacute;c lĩnh vực tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Trong những năm đầu, Giải thưởng chỉ d&agrave;nh cho 5 nh&oacute;m lĩnh vực ch&iacute;nh, đến nay Giải thưởng đ&atilde; mở rộng cho 12 nh&oacute;m lĩnh vực bao gồm: C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a - Dược; C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; C&ocirc;ng nghệ Sinh - Y sinh; Gi&aacute;o dục; H&agrave;nh ch&iacute;nh - Ph&aacute;p l&yacute;; Kinh tế; Kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ; N&ocirc;ng l&acirc;m ngư nghiệp; Quy hoạch, Kiến tr&uacute;c v&agrave; X&acirc;y dựng; T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường v&agrave; lĩnh vực X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn. </span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/image4.png" style="width:1100px" /></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Từ Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n Nghi&ecirc;n cứu khoa học Eur&eacute;ka, phong tr&agrave;o nghi&ecirc;n cứu khoa học, s&aacute;ng tạo trong sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng như cả nước n&oacute;i chung đ&atilde; v&agrave; đang ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; lan tỏa. </span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">C&aacute;c đề t&agrave;i đăng k&yacute; tham gia Giải thưởng l&agrave; những đề t&agrave;i xuất sắc, được hội đồng khoa học cấp trường đ&aacute;nh gi&aacute;, chọn lọc gửi tham gia giải thưởng.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/banner3.png" style="width:1100px" /></span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Giải thưởng sinh vi&ecirc;n Nghi&ecirc;n cứu Khoa học Eur&eacute;ka ng&agrave;y c&agrave;ng khẳng định uy t&iacute;n v&agrave; thương hiệu của Giải thưởng. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh tham gia c&oacute; h&agrave;m lượng khoa học ng&agrave;y c&agrave;ng cao, nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sản phẩm được chuyển giao ứng dụng v&agrave;o thực tế cuộc sống. Th&ocirc;ng qua Giải thưởng, nhiều t&agrave;i năng trong nghi&ecirc;n cứu khoa học được ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng từ đ&oacute; trở th&agrave;nh lực lượng tr&iacute; thức trẻ c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 102, 255)"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Trong những th&iacute; sinh tham gia từ &ldquo;Chương tr&igrave;nh Eur&eacute;ka t&agrave;i trợ cho c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu trẻ&rdquo; tới Giải thưởng sinh vi&ecirc;n Nghi&ecirc;n cứu Khoa học Eur&eacute;ka c&oacute; thể kể đến những gương mặt tiểu biểu như: PGS. TS. Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan tham gia chương tr&igrave;nh Eur&eacute;ka lần 3, hiện nay l&agrave; Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Quản l&yacute; An to&agrave;n thực phẩm TP. Hồ Ch&iacute; Minh; hay PGS. TS. Trần Minh Triết, th&iacute; sinh đoạt giải nhất Giải thưởng Khoa học Sinh vi&ecirc;n Eur&eacute;ka năm 2001, hiện nay l&agrave; Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip; v&agrave; nhiều th&iacute; sinh kh&aacute;c hiện l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều người giữ nhiều chức vụ quan trọng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước, l&agrave; giảng vi&ecirc;n tại c&aacute;c trường đại học, v&agrave; l&agrave;m việc ở nhiều tập đo&agrave;n lớn của thế giới.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/image6.png" style="width:1100px" /></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh tham gia Giải thưởng đ&atilde; được chuyển giao, ứng dụng v&agrave;o thực tế cuộc sống, sản xuất. Năm 2011, n&ocirc;ng d&acirc;n Đ&agrave; Lạt truyền tai nhau về một loại c&acirc;y mới, vừa thu hoạch&nbsp;khoai t&acirc;y vừa thu hoạch c&agrave; chua tr&ecirc;n c&ugrave;ng một gốc, đ&oacute; l&agrave; kết quả nghi&ecirc;n cứu đề t&agrave;i &ldquo;Tạo c&acirc;y gh&eacute;p giữa c&agrave; chua v&agrave; khoai t&acirc;y&rdquo; của bạn Nguyễn Thị Trang Nh&atilde;, trường Đại học N&ocirc;ng l&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham gia Giải thưởng năm 2010.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 102, 255)"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Ngay sau khi tham gia Giải thưởng, đề t&agrave;i của bạn đ&atilde; được đưa v&agrave;o sản xuất thực tế tại TP. Đ&agrave; Lạt v&agrave; cho cho năng suất kh&aacute; cao, b&igrave;nh qu&acirc;n đạt hơn 19 tấn củ khoai t&acirc;y/ha v&agrave; hơn 38 tấn c&agrave; chua/ha/vụ với chất lượng c&agrave; chua v&agrave; khoai t&acirc;y đều rất tốt. Hay năm 2014, bạn Trang Kim L&yacute;, trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu ra khẩu trang bạc nano, với khả năng diệt khuẩn cao, sau đ&oacute; đề t&agrave;i của bạn được chuyển giao cho Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; triển khai c&ocirc;ng nghệ bức xạ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;để tiếp tục được nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển v&agrave; hiện nay đ&atilde; c&oacute; mặt phổ biến tr&ecirc;n thị trường. V&agrave; c&ograve;n rất nhiều đề t&agrave;i kh&aacute;c của c&aacute;c bạn th&iacute; sinh tham gia Giải thưởng đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ tiếp tục được ứng dụng, triển khai v&agrave;o cuộc sống</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Từ năm 2016, khi Giải thưởng mở rộng tr&ecirc;n quy m&ocirc; to&agrave;n quốc Giải thưởng đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ từ Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, từ đ&oacute; c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải nhất hoặc giải đặc biệt sẽ nhận được Bằng khen của Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, hiện nay đ&acirc;y l&agrave; Giải thưởng khoa học suy nhất tr&ecirc;n to&agrave;n quốc d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n nhận được bằng khen của Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, điều đ&oacute; chứng tỏ chất lượng của giải thưởng đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng cao hơn nữa, xứng đ&aacute;ng l&agrave; giải thưởng khoa học uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. </span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/image5.png" style="height:290px; width:1100px" /></span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="background-color:transparent">Sau đ&oacute; v&agrave;o năm 2017, ngo&agrave;i bằng khen của Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải nhất v&agrave; giải đặc biệt c&ograve;n nhận được huy hiệu Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo của Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu cao qu&yacute; nhằm vinh danh c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học.</span></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/NCKH.png" style="height:591px; width:900px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#0066ff"><em><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31666/banner4.png" style="height:128px; text-align:right; width:1100px" /></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="color:#0066ff"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>PHƯƠNG THỦY - TH&Aacute;I TRIỂN - TIẾN LỘC</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN